Nederlands Instituut van Registeraccountants

Postbus 7984
1008 AD Amsterdam

 

 

8 juli 2007

Betreft: gevolgen uitspraak kort geding/bijzondere ledenvergadering

Geacht Bestuur ,

De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft op 5 juli uitspraak gedaan inzake het kort geding van de Stichting Wakkere Accountant (SWA) tegen het Koninklijk Nederlands Instituut van Register-Accountants (Nivra). 

Wij ervaren het als een grote verbetering dat het recht van  initiatief op voorstel van meer dan veertig leden nu ondubbelzinnig vaststaat en het de ledenvergadering is, die beslist over de behandeling van  ingediende voorstellen. Dit dank zij uw tijdens de zitting gedane toezeggingen welke ook schriftelijk in het vonnis vastliggen,  aangevuld met het ondubbelzinnig oordeel van de rechter onder 4.3. Een situatie als die in de laatste ledenvergadering van februari 2006, waarin de voorzitter een dergelijke motie niet in stemming bracht, zal zich dus niet meer kunnen voordoen.

Voorts brengen wij in herinnering  dat in ons gesprek van 20 juni jl. op het Nivra-Bureau, met onder meer de heer van Wijngaarden en mevrouw Drewes,  de gedachten uitgingen naar een door het NIVRA te publiceren procedure hoe door leden aangebrachte amendementen en voorstellen op de juiste  op de ledenvergadering kunnen worden ingebracht. Daarbij dient te worden vermeden dat dit “due process”  er toe leidt, dat de democratische rechten van een groep van meer dan veertig leden kunnen worden aangetast.  Onnodige eisen ten aanzien van publicaties in de Staatscourant kunnen daarbij met de juiste formuleringen worden vermeden. 

Wij nodigen u uit uw gedachten ter zake zo spoedig mogelijk met ons te delen. Mocht u dat op prijs stellen, dan willen we u in deze graag van advies dienen

Wij zijn voornemens een  bijzondere ledenvergadering bijeen te roepen, bij voorkeur conform de spelregels in deze nader vast te leggen procedure.  In verband echter met de termijn in hoger beroep van slechts vier weken, zien wij graag op de kortst mogelijke termijn, uiterlijk  22 juli, uw eerste concept tegemoet. 

Mocht uit dat concept en eventueel nader overleg blijken dat uw voorstellen inzake een “due process” er naar onze mening toe leiden, dat de democratische grondrechten van een groep van meer dan veertig leden in onvoldoende mate worden gerespecteerd, zullen we zelf eind augustus alternatieve conceptverordeningen  opstellen en u deze toezenden voor suggesties uwerzijds.

Op basis van het resultaat besluiten wij hoe verder te handelen.  In dat geval zullen wij bij deze bijzondere ledenvergadering in elk geval een notaris bij deze ledenvergadering betrekken en zo nodig ook de Kortgedingrechter.

Het hoeft verder geen betoog dat het altijd de wens van de SWA is geweest initiatiefvoorstellen van meer dan veertig leden op de gewone ledenvergadering te laten behandelen.  Wij betreuren het bijzonder dat de weg via  de rechter noodzakelijk was om dit doel - al dan niet via de omweg van een bijzondere ledenvergadering - te bereiken. Wij vertrouwen erop dat de procedures vervolgens kunnen worden genormaliseerd.


Met  vriendelijke groeten,
Namens het Stichtingsbestuur SWA
de secretaris,

 

 

A.J. Boer

Het bestuur:

C. B.A. Spil , A. de Graaf, J. D. Lemoine, A.J. Boer, N. J. Ferwerda