Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg        Postbus 342        2800 AH  GOUDA

Bestuur van de Nederlandse Orde van

Accountants‑Administratieconsulenten

Postbus 84291

2508 AG  DEN HAAG

 

 

Gouda, 11 juli 2007

 

Betreft: Bijzondere ledenvergadering

 

 

Geacht bestuur,

 

De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft op 5 juli uitspraak gedaan inzake het kort geding van de Stichting Wakkere Accountant (SWA) tegen het Koninklijk Nederlands Instituut van Register‑Accountants (Nivra). 

Dankzij de tijdens de zitting door Nivra gedane toezeggingen welke ook schriftelijk in het vonnis vastliggen, aangevuld met het ondubbelzinnig oordeel van de voorzieningenrechter onder 4.3 dat het de ledenvergadering is die beslist over het recht van initiatief op voorstel van meer dan 40 leden, staat nu bij Nivra het recht van initiatief ondubbelzinnig vast. Wij brengen in herinnering dat u op 11 april 2007 pertinent weigerde mee te werken aan een dergelijke procedure. Vandaar dat nu een juridische procedure loopt, inmiddels in hoger beroep, onder meer over dit onderwerp.

 

Ook over het door NOvAA faciliteren van een bijzondere ledenvergadering door meer dan 40 leden bijeengeroepen, heeft de voorzieningenrechter in Amsterdam zich ondubbelzinnig uitgelaten. Daarmee zou ook aan al onze vorderingen in onze lopende juridische procedure behoudens die in de eerste paragraaf, de VGC betreffend, materieel goeddeels tegemoet worden gekomen. Deze uitspraak van de voorzieningenrechter in Amsterdam zullen wij uiteraard inbrengen bij de memorie van grieven in onze lopende juridische procedure. Wij schatten met grote mate van zekerheid in dat het Hof in Den Haag de oplossingen van de voorzieningenrechter in Amsterdam zal overnemen. Wij adviseren u daarom mede te werken aan het volgende voorstel.

 

Vervolg brief aan Bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants‑Administra- tieconsulenten, Postbus 84291, 2508 AG  DEN HAAG d.d. 11 juli 2007     2 van 2

Onze zusterorganisatie SWA heeft inmiddels het Nivra‑Bestuur uitgenodigd op de kortst mogelijke termijn te komen met een te publiceren procedure hoe door leden aangebrachte amendementen en voorstellen om de juiste wijze en via een due process op de ledenvergadering kunnen worden ingebracht zonder dat dit due process er toe leidt dat de democratische grondrechten van een groep van meer dan veertig leden worden aangetast. Onnodige publicaties in de staatscourant moeten daarbij zoveel mogelijk worden vermeden hetgeen met de juiste formuleringen in verordeningen goed mogelijk is.

 

Wij nodigen u daarom ook uit uw gedachten ter zake een dergelijke procedure zo spoedig als mogelijk is met ons te communiceren. Mocht u dat op prijs stellen, willen we desgewenst adviseren. Mocht u ons uiterlijk 22 juli 2007 geen conceptprocedure toesturen of uit uw concept en nader overleg blijken dat uw voorstellen inzake een "due process" er naar onze mening toe leiden dat de democratische grondrechten van een groep van meer dan veertig leden worden aangetast, zijn we helaas genoodzaakt bij onze nog te nemen memorie van grieven in hoger beroep, dit punt te betrekken.

 

Het hoeft verder geen betoog dat het altijd onze wens is geweest een bijzondere ledenvergadering te vermijden, door initiatiefvoorstellen van meer dan 40 leden op de gewone ledenvergadering te laten behandelen. 

Wij betreuren het bijzonder dat de moeilijke en kostbare weg via de rechter noodzakelijk is om‑ al dan niet via de omweg van een bijzondere ledenvergadering‑, dit doel te bereiken.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg

namens deze,

 

Paul A. van Ginkel AA

secretaris