Breng hier uw stem uit voor voor democratie en pluriformiteit binnen Nivra!
 • De essentiŽle agendapunten voor noodzakelijke vernieuwingen bij Nivra zijn hieronder aangegeven.
 • Geef aan welke combinatie van agendapunten voor u aanleiding is om op de komende ledenvergadering in persoon te komen stemmen.
 • De meest gekozen combinatie zal in detail worden uitgewerkt tot concrete agendapunten voor de komende ledenvergadering.

 • Het is u bekend dat het Nivra-Bestuur verhindert dat leden in het hoogste Nivra-orgaan (Algemene Ledenvergadering) moties of verordeningen inbrengen welke het Nivra-Bestuur niet bevallen.
  De SWA doet daarom een beroep op uw medewerking om een stemmeerderheid in de komende "bijzondere" ledenvergadering te verkrijgen.
  1. Initiatiefrecht: Verhinderen dat ruim 40 leden conform de Wet op de Registeraccountants agendapunten in stemming kunnen brengen, moties en 0-amendementen van leden niet in stemming brengen en de wil van de meerderheid van de ledenvergadering naast zich neer leggen, passen niet in een democratisch Nivra. De SWA overweegt dan ook de komende ledenvergadering een motie Initiatiefrecht in stemming te laten brengen. Indien u daarvoor komt stemmen, vakje aanvinken s.v.p:
  2. Duidelijke VGC: De VGC-beroepscode is erg onduidelijk geworden door termen uit de controlepraktijk van toepassing te verklaren op alle accountants. De meeste RA's zitten niet in de controlepraktijk of hooguit tijdelijk en beschouwen hun RA-titel vooral als een opleidingstitel. Zij wensen niet levenslang geconfronteerd te worden met jargon zoals "assurance", "aan assurance verwant", "overige opdrachten", een jargon dat buiten de controlepraktijk onbegrijpelijk is. Alle leden blijvend en zonder ontsnappingsclausules zoals het oude GBR wel kende, blootstellen aan het risico via contributies, regelgeving en zelfs de tuchtrechter met dit onduidelijke jargon geconfronteerd te kunnen worden, is onbehoorlijk bestuur. De SWA overweegt de komende ledenvergadering een motie Amendement VGC in stemming te brengen. Daarmee wordt de definitie van "openbaar accountant" in de VGC beperkt tot AFM-ingeschreven leden alsmede de leden welke die status ambieren. Dat maakt een eind aan de situatie dat alle actieve collega's niet in loondienst en interne en overheidsacountants, op volstrekt onduidelijke criteria "openbaar accountant" kunnen worden.
  Indien u daarvoor komt stemmen, vakje aanvinken s.v.p:
  3. Kamerstructuur: Om recht te doen aan de pluriformiteit bij Nivra moeten vakgroepen alle baten, lasten en bevoegdheden inzake hun eigen leden dragen. Wanneer meer dan xxx leden daartoe schriftelijk verzoeken, moeten nieuwe vakgroepen opgericht kunnen worden. Er worden twee opties overwogen om dit agendapunt te behandelen: ofwel via een motie met een opdracht tot uitwerking ofwel via een motie met drie uitgewerkte voorstel-verordeningen. De kerngroep SWA besluit op 6 oktober over de voor- en nadelen van beide opties vanuit het perspectief dat het Nivra-Bestuur alles uit de kast zal trekken om op formele gronden dit agendapunt niet in stemming te brengen. Indien u daarvoor komt stemmen, vakje aanvinken s.v.p:
  4. Contributieverlaging: Aanzienlijke contributieverlaging voor alle leden te financieren door de activiteiten van Nivra te beperken tot het bijhouden van het register en daarnaast alleen activiteiten waar een vakgroep expliciet mee instemt of waarvoor leden bereid zijn per afname te betalen. Een besluit om dit doel via een afzonderlijke motie te bereiken of via de kamerstructuur zal in de kerngroep SWA op 6 oktober worden genomen. Indien u daarvoor komt stemmen, vakje aanvinken s.v.p:
  5. Kwaliteitstoetsing: De AFM heeft de kwaliteitstoetsing van alle wettelijke controleurs overgenomen. De beide commissies samenstelpraktijk hebben geen spaan heel gelaten van het bestaande toetsingssysteem. Ook staat vast dat Ifac alle managementaccountants vrijstelt van RAC/COS + Toetsing! CTK kan dus beter worden opgeheven. Als alternatief wordt voorgesteld om de klachtencommissie WTRA te laten functioneren als een coachend en clientgerichte toetsingssysteem bij signalen. Ook via de zelfstandige kamers kan de wens tot specifieke toetsing blijken. De SWA overweegt de komende ledenvergadering een motie van die strekking met onder meer opheffing CTK in stemming te brengen. Indien u daarvoor komt stemmen, vakje aanvinken s.v.p:
  6. Permanente Educatie: Het huidige puntentelsysteem is burocratisch, star en legt te veel de nadruk op externe cursussen en minimale vereisten. Daarom dient output-PE toegelaten te worden. Dat systeem sluit beter aan bij de individuele, tijdsgebonden en zeer gevarieerde PE-behoeftes en legt de nadruk waar het hoort: eigen verantwoordelijkheid. Nivra heeft welbewust in haar communicatie over PE naar alle leden een ondeugdelijke grondslag gehanteerd, vertaalfouten gemaakt en geweigerd te rectificeren nadat ruim 50 collega's hebben geprotesteerd. De SWA overweegt daarom op de komende ledenvergadering een motie Voorstel Verordening Permanente Educatie in stemming te brengen. Indien u daarvoor komt stemmen, vakje aanvinken s.v.p:
  7. Big Four Bestuursleden: Door deze te vervangen met drie Finad-leden representeert het Nivra-Bestuur eindelijk de samenstelling van haar leden. Er zijn slechts hooguit enkele duizenden leden (gezien het personeelsverloop vaak slechts tijdelijk) in de controlepraktijk bij grote kantoren werkzaam. Toch stuurt de Big Four Nivra vooral aan vanuit eigen commerciele belangen alsof iedereen openbaar accountant zou zijn, quod non. Een motie van die strekking, zo nodig gepaard gaande met de vertrouwenskwestie en vervangende bestuursleden, zal in de kerngroepvergadering SWA op 6 oktober worden opgesteld. Indien u daarvoor komt stemmen, vakje aanvinken s.v.p:
  Slotvragen
  a. Wanneer meer symphatisanten als volmachtnemer naar de vergadering waren gekomen, had de oppositie bijna iedere stemming glansrijk gewonnen. Nu het gaat om uw democratische grondrechten, zult u hopelijk zelf naar naar deze "bijzondere" ledenvergadering willen komen. Komt u zelf voor de hier boven door u aangekruiste vakken naar de ledenvergadering? Indien u komt, het vakje rechts aanvinken s.v.p: Ja=Aanvinken
  b. Als u zelf op de ledenvergadering komt stemmen, wilt u dan ook drie volmachtstemmen meenemen? Indien ja, vakje aanvinken s.v.p: Ja=Aanvinken
  c. Als u niet zelf kunt/wilt komen stemmen, bent u dan bereid voor de hierboven door u aangevinkte vakken een stemvolmacht af te geven? Ja=Aanvinken
  VOORNAAM.............: ACHTERNAAM...........: AANHEF:
  E-MAIL ADRES.........: BEDRIJFSNAAM.........:
  STRAAT/POSTBUS.......: POSTCODE.............: STAD:
  MIJN STEMVOORKEUR: U kunt alleen uw stemvoorkeur aangeven maar ook kiezen om u tevens gratis te abonneren op alle nieuwsbrieven van de SWA of stemgerechtigd lid worden van de kerngroep SWA. De resultaten van deze enquete worden gepubliceerd. Uw persoonlijke gegevens blijven vertrouwelijk. U zult t.z.t. wel een oproep ontvangen om te komen stemmen of om een stemvolmacht af te geven.