PRODUKTIE 1: Email eiser verstuurd aan voorzitter Nivra maandag 20-11-2006

De bijlage bij deze mail is niet opgenomen omdat dit slechts een 1e concept was van wat later de bedenking in produktie 1.2 dagvaarding is geworden.

==============================

Subject: Stemprocedures Ledenvergadering 14-12

From: "C.B.A. Spil" <corneel.spil@finiconsult.com>

Date: Mon, 20 Nov 2006 09:21:31 +0100

 

To: Wijngaarden Willem van <w.vanwijngaarden@apeldoorn.vepp.nl>

CC: Evelien Boom <e.boom@nivra.nl>, "G.Koolman" <g.koolman@planet.nl>

 

Beste Willem,

Op 31-10 -2006 hebben Gert Koolman en ondergetekende je in Zwolle 2 concept-brieven inzake gedragscode aan het Nivra-Bestuur overhandigd.  Inmiddels hebben wij uit de definitieve versie van de VGC begrepen dat er enige lering is getrokken uit onze kritiek.  Finad-accountants en actieve post-actieven worden nu niet meer rechtstreeks gekenmerkt als openbaar accountant c.q. accountantskantoor waardoor tevens een deel van de gemaakte 'vertaal-fout' is opgelost.  Om die reden hebben wij besloten die brief niet meer als zodanig te verzenden. Er resteert overigens nog voldoende krititek op de VGC.  Meer informatie daarover in bijgaand 1e concept van een mailing die binnenkort verspreid zal worden aan alle registeraccountants.

Op dezelfde datum hebben we ook besproken om in goed overleg de stemprocedures af te stemmen voor de komende ledenvergadering.
- Voor agendapunt  7a (a. ontwerp-Verordening gedragscode (zie bijlage 5) zal een amendement worden ingediend om de bijlage 5 te vervangen door een alternatieve gedragscode. Tevens zullen een aantal amendementen per artikel van de VGC worden ingediend.
- Voor PE is nog geen agendapunt voorzien maar wij kunnen ons voorstellen dat daartoe een nieuw agendapunt alsnog wordt toegevoegd. Als je bereid bent ook over een concept verordening PE te laten stemmen kan dit desgewenst onder agendapunt 11 Rondvraag, een alternatieve Verordening  PE  in stemming wordt gebracht.  Het is wel eleganter alle leden van te voren hiervan in kennis te stellen zoals vele leden inmiddels hebben verzocht.

In verband met allerlei formaliteiten, art 23 WRA en de Verordening op de ledenvergadering , is het nodig vòòr woensdag af te stemmen.   Graag daarom z.s.m. telefonisch overleg hoe en met wie  de nadere details af te stemmen. 

Met vriendelijke groeten,
Corneel B.A. Spil
Gert Koolman


 


PRODUKTIE 2.a: Email Nivra verstuurd aan eiser vrijdag 24-11-2006

Subject: brief inzake VGC

From: "Vries de-Koenders, Joke" <j.vries@nivra.nl>

Date: Fri, 24 Nov 2006 16:42:08 +0100

 

To: <info@finiconsult.com>

 

Geachte heer Spil,

 

Bijgaand een reactie op uw brief van onze voorzitter de heer W.P. van Wijngaarden.

 

Met vriendelijke groet,

Joke de Vries-Koenders
management-assistent

Koninklijk NIVRA
A.J. Ernststraat 55
Postbus 7984
1008 AD Amsterdam
T 020 301 02 39
E j.vries@nivra.nl
I www.nivra.nl

 

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van dit bericht aan derden is behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIVRA niet toegestaan. De afzender staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van dit bericht. Ook kan de afzender geen garantie geven dat dit bericht en eventuele bijlage(n) virusvrij zijn of dat dit bericht wordt overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien dit bericht per abuis bij u is terechtgekomen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender daaromtrent te informeren.PRODUKTIE 2.b: Bijlage bij email Nivra verstuurd aan eiser vrijdag 24-11-2006


PRODUKTIE 3.a: Procedureel/Juridische Bedenking tegen de VGC, begeleidende email 

Identiek met produktie 2.1 Dagvaarding

==============================

 ----- Original Message -----

From: C.B.A. Spil

To: W. van Wijngaarden ; Wout Bouwknegt ; Wim E. van Hulsenbeek ; Marius Winters ; John M.M. Boers ; Jan Stael ; Jacques Koenen ; Hendrik Kroeze ; Kees Vrolijk

Cc: Evelien Boom ; W.H.G. van den Akker ; P.J.J. Veldman ; E.F. Spiegel ; f.akkermans@trivium-accountants.nl ; C. Braak ; G. van Dok ; Rolf van Stee ; Hans van Gent ; C.H.G. Veraa ; T. de Leeuw ; Th. M. Prevoo ; M.A.H. Wilhelmus ; R.J. Vahstal ; S. Bantvawala ; C.J. Veldhuizen ; G.C. Eijlders ; N. Plug ; J.P. van Uffelen ; L.J.G. Peeters ; A. Ewoldt ; K.J. Vogel ; R.A.M. Speckgens ; R. van Dijk ; T. Terpstra ; Roel van Veggel ; Jan Beukers ; Jan-Pieter Gommers ; Cees van Geffen ; B. Oversier ; Arthur Paping ; Peter Ros ; P.D. Vullers ; Ronald Lamé ; Hans Bruggink ; F.A.W.P. Swinkels ; Andre Jansen ; Gerbrand Nijman ; H. de Vet ; Arjan Schouten ; Ber Sweering ; Dennis Lymandt ; G.Koolman ; Corneel Spil ; Sybo Bruinsma ; J.R. Kaandorp

Sent: Sunday, November 26, 2006 1:14 PM

Subject: Procedureel/Juridische Bedenking tegen de VGC

 

Geachte Leden van het Nivra-Bestuur,

In persoonlijk overleg heeft de heer van Wijngaarden steeds bevestigd voorstander te zijn van een democratische procedure waarbij amendementen op het VGC-ontwerp, ter vergadering in behandeling genomen moeten kunnen worden.  Uit een email,  fax en brief gedateerd 24 november van het Nivra-Bureau, begrepen wij uiteindelijk dat uw bestuur niet wil meewerken aan verspreiding en behandeling van serieuze amendementen zoals de bijgesloten alternatieve X-code en verordening permanente educatie.  De argumenten in die email, fax en brief zijn mijns inziens volstrekt ontoereikend om de bevoegdheden van de ledenvergadering als hoogste orgaan binnen Nivra, op een dergelijke wijze ernstig in te perken.

Als gevolg treft u bijgaand aan een oproep ondertekend door ruim 40 leden om een ledenvergadering bijeen te roepen aansluitend op of samenvallend met de reeds eerder door u bijeengeroepen ledenvergadering op 14 december.  Een en ander conform het bepaalde in Artikel 8 van de Wet op de Registeraccountants.  Nu deze oproep wordt gedaan ruim twee weken voor de ledenvergadering zelf, is er geen enkele belemmering gezien art. 1 van de Verordening op de Ledenvergadering om deze alternatieve vergadering ook op 14 december te doen plaatsvinden.   Op deze vergadering zullen de bijgesloten alternatieve verordeningen worden geagendeerd en aan de leden worden voorgelegd, met hen besproken en in stemming gebracht.

Het is u bekend dat art. 23 van de Wet op de Registeraccountants bepaald dat een ieder gedurende drie weken na de openbaarmaking van een ontwerp in de staatscourant bij het bestuur zijn bedenkingen schriftelijk naar voren kan brengen en dat het bestuur alsdan verplicht is de naar voren gebrachte bedenkingen ter kennis van de leden te brengen.  De publikatie in de staatscourant van het ontwerp VGC viel op 6 november.  Bij deze verzoeken wij u derhalve om deze mail  als procedureel/juridische bedenking bedenking tegen het ontwerp VGC te behandelen en zo spoedig mogelijk onder de aandacht van alle leden te brengen samen met de bijgevoegde oproep van  ruim 40 leden om een ledenvergadering bijeen te roepen.

In bijgaande oproep voor de ledenvergadering treft u al voldoende juridische argumenten aan om uw email, fax en brief van 24 november te weerleggen.  Het argument dat de paritaire commissie de beslissingen van de ledenvergadering zou kunnen voorschrijven omdat anders de gelijkheid van gedragscode van Nivra/Novaa niet gewaarborgd zou zijn,  houdt onder meer geen stand omdat, als u daar geen zorg voor wilt dragen, anderen zullen bewerkstelligen dat in de Novaa-ledenvergadering van 11 december dezelfde alternatieve gedragscode in stemming wordt gebracht evt. via een door 40 leden bij een te roepen bijzonder vergadering.

Los van alle juridische argumentatie,  spreek ik de wens uit dat u zich tijdig realiseert dat de combinatie van:

in combinatie nu eenmaal geen haalbare kaart is.

Deze mail zal ook worden gefaxt en zo nodig per bode worden bezorgd indien uiterlijk maandagochtend geen ontvangstbevestiging wordt ontvangen.

Met vriendelijke groeten,
Corneel B.A. Spil
0411-641699
Bijlagen:
OPROEP ALTERNATIEVE LEDENVERGADERING OP 14 december 2006.doc
Westra-21-11-Concept X-code.pdf
Westra-21-11-Concept Uitvoeringsbesluit Gedragscode.pdf
Westra-21-11-Concept toelichting X-code.pdf
Concept-Verordening inzake Permanente Educatie.doc
Toelichting Alternatieve Verordening Permanente Educatie.doc

==============================================

De bijlagen m.u.v. de OPROEP zelf zijn om praktische redenen (omvang, relevantie) niet bijgevoegd (Noot samensteller)


PRODUKTIE 3.b: Procedureel/Juridische Bedenking tegen de VGC, bijlage

Identiek met produktie 2.2 Dagvaarding

N.B. Uitsluitend de bijlage OPROEP ALTERNATIEVE LEDENVERGADERING OP 14 december 2006.doc is opgenomen

=============================================================================

OPROEP ALTERNATIEVE LEDENVERGADERING OP 14 december 2006

                                                                                                                      zaterdag 25 november 2006

Bestuur van het Nivra

t.a.v. de weledele heer W. van Wijngaarden

A.J. Ernststraat 55

1083 GR Amsterdam

 

 

Geachte Leden van het Nivra-Bestuur,

 

Tot onze spijt is gebleken dat u geen medewerking wilt verlenen aan een democratische besluitvorming van de ledenvergadering door te weigeren voorstellen van de leden als agendapunt te behandelen waarover gestemd kan worden.

 

Het betreft een alternatief ontwerp verordening gedragscode, de X-code als amendement op de door U voorgestelde VGC.  Verder betreft het een alternatief ontwerp Verordening Permanente Educatie in de plaats van de door het bestuur uitgevaardigde Nadere voorschriften Permanente Educatie 2006. 

 

U beroept zich op het feit dat beide voorstellen geen amendementen zijn maar complete nieuwe Concept-Verordeningen die in de Staatscourant gepubliceerd moet worden. Wij zijn zo vrij met u van mening te verschillen. Er is geen regel die zegt dat een ingrijpende amendement geen amendement meer zou zijn omdat het ingrijpend is.

 

Er is uiteraard wel een verplichting tot publicatie van concept-verordeningen in de Staatscourant, maar het betreffende Artikel 23 Wet op de Registeraccountants stelt alleen dat:

De ontwerpen van verordeningen worden door het bestuur op bij algemene maatregel van bestuur te bepalen wijze openbaar gemaakt. Een ieder kan gedurende drie weken na de openbaarmaking van een ontwerp bij het bestuur zijn bedenkingen schriftelijk naar voren brengen. Het bestuur brengt de naar voren gebrachte bedenkingen ter kennis van de leden.   

Er staat nergens dat een ontwerp verordening drie weken vóór de ledenvergadering in de Staatscourant geplaatst zou moeten worden.  Er zijn inmiddels vanaf eind 2005 tot op heden meerdere ontwerpen VGC geweest die geen van alle zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Gezien de u bekende heftige kritiek van de leden die zelfs resulteerde in de u bekende twee alternatieve ontwerpen Gedragscode, zou zelfs te verwachten zijn geweest uw ontwerp VGC pas als ontwerp te zien in de zin van de wet als het door de ledenvergadering zou zijn goedgekeurd.  Uw standpunt zou misschien nog te billijken zijn geweest als u voortvarend had aangeboden alternatieve ontwerpen in de staatscourant te gaan plaatsen. Door uw weigering hieraan mee te werken, wekt u de indruk niet mee te willen werken aan democratische besluitvorming binnen Nivra.

 

Gezien bovenstaande roepen onderstaande 40 leden U op conform Artikel 8 een ledenvergadering bijeen te roepen aansluitend op of samenvallend met de reeds eerder door u bijeengeroepen ledenvergadering. De alternatieve verordening gedragscode zien wij het liefst behandeld als amendement met de verste strekking bij het bestaande agendapunt 7.a en de PE-verordening als een nieuw punt 7.l. Als u daaraan mee zou willen werken is gelukkig geen afzonderlijke vergadering nodig.

  

De te behandelen punten zijn de alternatieve ontwerp verordening gedragscode, de X-code alsmede de alternatieve ontwerp Verordening Permanente Educatie. Beide voorstellen doen wij u separaat per email toekomen.

 

Voorts verzoeken wij u dit schrijven te willen behandelen conform Artikel 23 Wet op de Registeraccountants als een bedenking tegen het ontwerp VGC van juridisch-technische aard die de kernpunten van de democratisch besluitvorming binnen Nivra raakt en verzoek wij u derhalve dit verzoek zo spoedig mogelijk ter kennisname aan te bieden aan alle leden.

 

Met vriendelijke groeten,

 

W.H.G. van den Akker, F.J.A.M. Akkermans, S. Bantvawala, J.C.M. Beukers, C.W.M. van den Braak, J.C. Bruggink, R. van Dijk, G. van Dok, G.C. Eijlders, A. Ewoldt, H.R.W. van Gent, C.W. van Geffen, J-P. Gommers, A.N.M. Jansen, J.R. Kaandorp, G.H. Koolman, R.J. Lamé, Th. de Leeuw, D. Lymandt, G.L.H. Nijman, L. Oversier, J.A. Paping, L.J.G. Peeters, N. Plug, Th.A.M. Prevoo, P.H. Ros, A.R. Schouten, R.A.M. Speckgens, C.B.A. Spil, E.F. Spiegel, R. van Stee, H.J.H. Sweering, F.A.W.P. Swinkels, Th. Terpstra, J.P. van Uffelen, R.J. Vahstal, R.J.C. van Veggel, C.J. Veldhuizen, P.J.J. Veldman, C.H.G.C.M. Veraa, H. de Vet, K.J. Vogel, P.D. Vullers, M.A.H. Wilhelmus 

 PRODUKTIE 4: Email Nivra verstuurd aan eiser donderdag 7-12-2006

De bijlagen zijn om praktische redenen (omvang, relevantie) niet toegevoegd.  

========================================================

Subject: Wilma Wakker namens Rob Bosman – Amendementen

From: "Wakker, Wilma" <w.wakker@nivra.nl>

Date: Thu, 7 Dec 2006 15:26:58 +0100

 

To: "C.B.A. Spil" <corneel.spil@finiconsult.com>

CC: <w.vanwijngaarden@vanelderen.nl>,"- Management team" <-Managementteam@nivra.nl>,<hpisart@novaa.nl>,<majoor.barbara@kpmg.nl>,"Baas, Huib" <h.baas@nivra.nl>,<mstulemeijer@novaa.nl>,"Drewes, Josta" <j.drewes@nivra.nl>,"Hans Verkruijsse" <hans.verkruijsse@nl.ey.com>

 

Beste Corneel,

 

Hierbij reageer ik zoals afgesproken met technisch commentaar op de ons, met jouw mail van 4 december jl., toegezonden stukken.

 

Amendement X-code

Dit stuk kan niet beschouwd worden als een amendement, maar is in feite een nieuw voorstel, een voorstel dat niet voldoet aan de wettelijke eisen. Ik verwijs op dit punt verder naar onze brief d.d. 1 december jl. Dit stuk kan dan ook niet als amendement in behandeling worden genomen.

Wel is, zoals eerder gesteld, discussie over de eerder geuite bedenkingen in de ALV mogelijk en dus over de X-code.

 

Amendement Bureaucratie beperken

Onder deel B: Ook in artikel B1-291.2 onder b worden de bedoelde nadere voorschriften genoemd. Hetzelfde geldt voor artikel B1-291.3 (laatste woorden).

Voorts is het niet consistent dat het amendement zich niet uitstrekt tot artikel B2-291.2 en artikel B2-291.3.

 

D-400.1: Het voorstel zoals hier verwoordt, gaat uit van overdracht van bevoegdheid aan het bestuur, terwijl de uitoefening van de bevoegdheid afhankelijk wordt van de instemming van de ledenvergadering. Het is daardoor innerlijk tegenstrijdig.

D-400.2 Het is ons niet duidelijk wat met deze toevoeging wordt beoogd. Overigens is een verwijzing in een verordening naar een andere verordening onlogisch.

 

Het bestuur zal dit amendement ontraden.

 

Mogelijk amendement inzake Flex-optie

Wij stellen de bijgesloten tekst van een door leden in te dienen amendement (bijlage Amendement-1.doc) voor ten aanzien van de overheveling van B3 naar C. Het "flex-amendement" kan dan vervallen.

 

Ten aanzien van de inhoud van het amendement:

Door, zoals in de toelichting gesteld, de mogelijkheid te creëren dat een samenstellingopdracht uitmondt in hetzij een samenstellingverklaring, hetzij een samenstellingrapport, dus met een verschillend resultaat en ook verschillende consequenties voor het van toepassing zijn van regelgeving, wordt een zeer onduidelijke situatie richting cliënten en andere belanghebbenden, zoals banken, geschapen.

De voorgestelde wijzigingen zijn ons overigens niet duidelijk.

 

Ter informatie hierbij tevens de overige - op dit moment beschikbare - voorstellen voor amendementen.

 

Graag zijn wij bereid tot nadere toelichting en overleg.

 

Met vriendelijke groet,

Rob


Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van dit bericht aan derden is behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIVRA niet toegestaan. De afzender staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van dit bericht. Ook kan de afzender geen garantie geven dat dit bericht en eventuele bijlage(n) virusvrij zijn of dat dit bericht wordt overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien dit bericht per abuis bij u is terechtgekomen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender daaromtrent te informeren.
PRODUKTIE 5.a: Brief Nivra donderdag 21-12-2006 inzake extra ledenvergadering,

begeleidende email.  Identiek met produktie 4 dagvaarding.

=====================

----- Original Message -----

From: Vries de-Koenders, Joke

To: corneel.spil@finiconsult.com

Sent: Thursday, December 21, 2006 5:22 PM

Subject: brief inzake extra ledenvergadering

 

Geachte heer Spil,

 

Bijgaande brief wordt heden per aangetekende post naar u verzonden.

 

Met vriendelijke groet,

Joke de Vries-Koenders
management-assistent

Koninklijk NIVRA
A.J. Ernststraat 55
Postbus 7984
1008 AD Amsterdam
T 020 301 02 39
E j.vries@nivra.nl
I www.nivra.nl

 
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van dit bericht aan derden is behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van het NIVRA niet toegestaan. De afzender staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van dit bericht. Ook kan de afzender geen garantie geven dat dit bericht en eventuele bijlage(n) virusvrij zijn of dat dit bericht wordt overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien dit bericht per abuis bij u is terechtgekomen, wordt u verzocht het te vernietigen en de afzender daaromtrent te informeren.

 PRODUKTIE 5.b: Brief Nivra donderdag 21-12-2006 inzake extra ledenvergadering, bijlage.  Identiek met produktie 4 dagvaarding.

 

==============================================================================

 PRODUKTIE 6a: Email eiser woensdag 3-1-2007 verstuurd aan voorzitter Nivra

=====================

Subject: Uw schrijven 21 december 2006 inzake extra ledenvergadering

From: "C.B.A. Spil" <corneel.spil@finiconsult.com>

Date: Wed, 03 Jan 2007 23:28:12 +0100

 

To: "W. van Wijngaarden" <w.vanwijngaarden@vanelderen.nl>, Wout Bouwknegt <wout.bouwknegt@nl.ey.com>, "Wim E. van Hulsenbeek" <wevanhulsenbeek@planet.nl>, Marius Winters <m.j.winters@versatel.nl>, "John M.M. Boers" <johnboers96@hotmail.com>, Jan Stael <jan.stael@nl.pwc.com>, Jacques Koenen <j.koenen@planet.nl>, Hendrik Kroeze <hendrik.kroeze@bdo.nl>, Kees Vrolijk <c.jvrolijk@freeler.nl>

CC: Andre Jansen <anmjanse@xs4all.nl>, Peter Vullers <pdv@pdvconsult.nl>, "R.N.J. Kamerling" <kamerling@planet.nl>, ton witz <awitz@hetnet.nl>, Th de Leeuw <t.de.leeuw@freeler.nl>, Bart Oversier <boversier@avelingengroep.nl>, "Oosting, Aad" <Aad.Oosting@ACNielsen.com>, "P. Veldman" <pveldman@home.nl>, "J.G. Bakker" <jgbakker45@hotmail.com>, "H. de Vet" <hdevet@planet.nl>, Cees van Geffen <cvg@worldonline.nl>, HRW van Gent <HRWvanGent@hetnet.nl>, "Lymandt, Dennis" <Dennis.Lymandt@ou.nl>, "J.D. van Doorn" <J.D.vanDoorn@plasbossinade.nl>, Jan-Pieter Gommers <j.p.gommers@wanadoo.nl>, "Peter Ros (NL)" <P.Ros@nl.genmab.com>, "R.C. Kruijt" <r.kruyt@wxs.nl>, Theo Terpstra <theoterpstra@hotmail.com>, "Th. M. Prevoo" <shertogenbosch@aps-accountants.nl>, Ronald Lame <lame@IAE.nl>, Marije Eleveld <Marije6@planet.nl>, "N. Nijs" <n.nijs@hetnet.nl>, frida en marc coenen <f.coenen1@home.nl>

 

Mijne Heren,

Bijgaand treft u aan het antwoord op uw schrijven van 21 december 2006  inzake de gevraagde extra ledenvergadering.

Met de beste wensen voor 2007,

Corneel B.A. Spil

 


 


PRODUKTIE 6b: Bijlage bij email verstuurd aan de voorzitter Nivra woensdag 30-1-2007

                                                                                                          woensdag 3 januari 2007

 

 

 

Het Bestuur van het Nivra

t.a.v. de weledele heer W. van Wijngaarden RA

Postbus 7984

1008 D Amsterdam

 

 

Betreft: Uw schrijven 21 december 2006 inzake extra ledenvergadering

Geachte Heer van Wijngaarden,

 

Het verzoek van ruim 40 leden gedateerd 26-11-2006, om een extra ledenvergadering bijeen te roepen bij voorkeur op 14-12-2006, had tot doel conform art. 8 van de Wet op de Registeraccountants als te behandelen punten de X-Code en de PE-Verordening op de agenda van een ledenvergadering te krijgen. Deze actie werd noodzakelijk omdat het bestuur de genoemde concepten niet bespreekbaar achtte.

 

Wij begrijpen uit uw reactie dat u deze punten, noch enig ander punt in de vorm van een verordening, in behandeling wenst te nemen op grond van het ontbreken van het recht van initiatief.   In dit verband  wijzen wij u op art. 19 lid 1 van de Wet op de Registeraccountants dat luidt:  De ledenvergadering maakt de verordeningen, die zij ter vervulling van de in artikel 1 omschreven taak nodig oordeelt.  Gezien uw herhaalde pogingen de ledenvergadering deze verordeningsbevoegdheid te ontnemen, overwegen wij uw besluiten van de laatste ledenvergadering onder meer daarom juridisch aan te vechten. Bovendien blijkt uit uw brief dat u de voorgedragen agendapunten X-Code en de PE-Verordening wederom niet in behandeling wenst te nemen. Daarmee handelt u in strijd met art. 8 van de Wet op de Registeraccountants die de te behandelen agendapunten door tenminste 40 leden kan laten  bepalen.  Ook alle besluiten op de komende ledenvergadering zullen wij moeten betwisten als  u meent de agenda eenzijdig te kunnen vaststellen geheel voorbijgaand aan art. 8. 

 

Uit uw brief blijkt voorts dat u op de komende ledenvergadering uitsluitend verordeningen in behandeling wilt nemen die u wel gerieven.  Uw reactie komt  aan de vooravond voor Kerst en naar uw mening dient uiterlijk 3 dagen na Nieuwjaar te weten 5 januari het in de eerste alinea genoemd verzoek  te zijn aangevuld met de handtekeningen  van minimaal 40 leden.  Wij begrijpen de oorzaken van uw late reactie na bijna een maand niet en evenmin de dringende reden om nu ineens fysieke handtekeningen te eisen.    Wij beschikken over meer dan 40 adhesiebetuigingen met voor u verifieerbare e-mail adressen. Art. 8 van de Wet op de Registeraccountants stelt toch geen verdere vormvereisten. U kent toch art. 2.14 van de AWB en uit uw feitelijke gedragingen blijkt toch ook dat u als bestuursorgaan elektronische berichten zoals volmachten in ontvangst wilt nemen. Waarom dan ineens ruim 40 handtekening eisen de avond voor Kerst?

 

Wij begrijpen ook de reden van uw haast niet goed.  De nieuwe ledenvergadering stelt u pas voor in week 9. Wij gaan er van uit dat u de X-Code en de PE-Verordening in stemming brengt.  Mogelijk zullen tenminste 40 leden nog andere agendapunten inbrengen maar daarvoor is nog nader overleg nodig.  

 

Uiteraard stellen we uw uitnodiging voor een gesprek  op prijs. Dezerzijds zullen daarbij in beginsel aanwezig zijn mevrouw B. Westra en de heren H. Bruggink, C. van Dijk, G. Koolman, J. Groeneveld en ondergetekende.

 

Wij geven nog steeds de voorkeur aan constructief overleg en bieden u gaarne de gelegenheid om tot een voor een grote meerderheid der leden meer aanvaardbare oplossing te komen. Tevens vragen wij u daarbij het niet op allerlei vormvoorschriften en juridische details te laten aankomen, maar uw oog te richten op de inhoud der zaken, in het belang van het aanzien van ons aller beroep.

 

 

Met de beste wensen voor het nieuwe jaar 2007,

J.G. Bakker, J.C.  Bruggink, M. Coenen, C. W. van Dijk, J.D. van Doorn, C. W. van Geffen, H.R.W. van Gent, Jan-Pieter Gommers,  J. G. Groeneveld, A.N.M. Jansen, R.N.J. Kamerling,  G. H. Koolman, R.C. Kruijt, D. Lymandt, N. Nijs, L. Oversier, Th. M. Prevoo, R.J. Lame, Th. de Leeuw, A. Oosting, T.W. Terpstra, P.J.J. Veldman, B.A.J. Westra, C.B.A. Spil,  H. de Vet, P. D. Vullers, A.J.G. Witz


PRODUKTIE 7: Brief eiser 8-7-2007 verstuurd aan Nivra

==========================================================

Stichting Wakkere Accountant

Hofcampweg 103

2241KE Wassenaar

Nederlands Instituut van Registeraccountants

Postbus 7984
1008 AD Amsterdam

 

 

8 juli 2007

Betreft: gevolgen uitspraak kort geding/bijzondere ledenvergadering

Geacht Bestuur ,

De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft op 5 juli uitspraak gedaan inzake het kort geding van de Stichting Wakkere Accountant (SWA) tegen het Koninklijk Nederlands Instituut van Register-Accountants (Nivra). 

 

Wij ervaren het als een grote verbetering dat het recht van  initiatief op voorstel van meer dan veertig leden nu ondubbelzinnig vaststaat en het de ledenvergadering is, die beslist over de behandeling van  ingediende voorstellen. Dit dank zij uw tijdens de zitting gedane toezeggingen welke ook schriftelijk in het vonnis vastliggen,  aangevuld met het ondubbelzinnig oordeel van de rechter onder 4.3. Een situatie als die in de laatste ledenvergadering van februari 2006, waarin de voorzitter een dergelijke motie niet in stemming bracht, zal zich dus niet meer kunnen voordoen.

 

Voorts brengen wij in herinnering  dat in ons gesprek van 20 juni jl. op het Nivra-Bureau, met onder meer de heer van Wijngaarden en mevrouw Drewes,  de gedachten uitgingen naar een door het NIVRA te publiceren procedure hoe door leden aangebrachte amendementen en voorstellen op de juiste  op de ledenvergadering kunnen worden ingebracht. Daarbij dient te worden vermeden dat dit “due process”  er toe leidt, dat de democratische rechten van een groep van meer dan veertig leden kunnen worden aangetast.  Onnodige eisen ten aanzien van publicaties in de Staatscourant kunnen daarbij met de juiste formuleringen worden vermeden. 

Wij nodigen u uit uw gedachten ter zake zo spoedig mogelijk met ons te delen. Mocht u dat op prijs stellen, dan willen we u in deze graag van advies dienen

Wij zijn voornemens een  bijzondere ledenvergadering bijeen te roepen, bij voorkeur conform de spelregels in deze nader vast te leggen procedure.  In verband echter met de termijn in hoger beroep van slechts vier weken, zien wij graag op de kortst mogelijke termijn, uiterlijk  22 juli, uw eerste concept tegemoet. 


 

Mocht uit dat concept en eventueel nader overleg blijken dat uw voorstellen inzake een “due process” er naar onze mening toe leiden, dat de democratische grondrechten van een groep van meer dan veertig leden in onvoldoende mate worden gerespecteerd, zullen we zelf eind augustus alternatieve conceptverordeningen  opstellen en u deze toezenden voor suggesties uwerzijds.

 

Op basis van het resultaat besluiten wij hoe verder te handelen.  In dat geval zullen wij bij deze bijzondere ledenvergadering in elk geval een notaris bij deze ledenvergadering betrekken en zo nodig ook de Kortgedingrechter.

Het hoeft verder geen betoog dat het altijd de wens van de SWA is geweest initiatiefvoorstellen van meer dan veertig leden op de gewone ledenvergadering te laten behandelen.  Wij betreuren het bijzonder dat de weg via  de rechter noodzakelijk was om dit doel - al dan niet via de omweg van een bijzondere ledenvergadering - te bereiken. Wij vertrouwen erop dat de procedures vervolgens kunnen worden genormaliseerd.


Met  vriendelijke groeten,
Namens het Stichtingsbestuur SWA
de secretaris,

A.J. Boer

Het bestuur:

C. B.A. Spil , A. de Graaf, J. D. Lemoine, A.J. Boer, N. J. Ferwerda

 


PRODUKTIE 8: Brief Nivra 18-7-2007 verstuurd aan eiser