WMO Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg

Secretariaat

Postbus 342                                                                Website: www.wakkereaccountant.nl

2800 AH Gouda                                                           E-mailadres: AA@wakkereaccountant.nl

─────────────────────────────────────────────────────
Nieuwsbrief 10: Over betere toetsings - en PE-systemen bij de NOvAA.

Geachte collega,

Dit is de derde nieuwsbrief om uit te leggen waarom de beide amendementen en de drie moties , die door meer dan 40 leden van de NOvAA zijn ingediend ter behandeling op de Algemene Ledenvergadering van de NOvAA van aanstaande maandag 23 juni 2008, voor u van belang zijn.  Twee daarvan betreffen de onderwerpen toetsing en permanente educatie (PE). Waarom u  deze beide moties zou moeten ondersteunen, wordt hieronder uitgelegd.

Een opmerking vooraf. De NOvAA heeft via al haar communicatiekanalen de beide moties over toetsing en PE afgeraden. Impliciet met de suggestie dat beide moties zowel de toetsing als PE willen afschaffen. Echter, niets is minder waar. Voorgesteld wordt de bestaande regelingen te vervangen door op de MKB-accountant afgestemde toetsings- en PE-systemen.

 

Waarom het huidige toetsingsysteem niet deugt:

Het bestaande toetsingssysteem gaat in beginsel uit van de eisen voor de wettelijke controle met slechts enkele verlichtingen. Het accent ligt daarbij op toetsing van de vastlegging c.q. parafering en andere formaliteiten in plaats van de kwaliteit van het gevraagde en geleverde product. Of zo als een oud toetser het zei: “Er wordt niet inhoudelijk getoetst, maar er wordt getoetst op de vastleggingen”. Dus niet principle based, maar rule based.

Daarnaast worden er kantoren afgetoetst op grond van niet verplichte onderdelen. Bovendien stellen de laatste toetsingsvoorschriften (2008) weer zwaardere en in veel gevallen voor kleine kantoren praktisch onuitvoerbare eisen. De IFAC (International Federation of Accountants) eist bovendien helemaal niet dat “samenstellers” worden getoetst ook al beweren de besturen van de NOvAA en Nivra soms het tegendeel. Tenslotte weet iedereen dat grotere kantoren via afzonderlijke afdelingen zich aan alle accountancyregelgeving (kunnen) onttrekken en ook niet (meer) getoetst worden. Kleinere kantoren hebben daardoor een welbewust concurrentienadeel, omdat ze zich niet kunnen opsplitsen.

Doel van onze motie inzake de toetsing is te komen tot een alternatief collegiaal, coachend en signaalgericht toetsingssysteem:

Coachend zoals eerder door het NOvAA bestuur aangekondigd.

Daartoe moet de toetsingen in de huidige vorm worden gestaakt. Het huidige toetsingssysteem dient te worden vervangen door een toetsingssysteem dat wordt ontwikkeld vanuit de diverse vakgroepen binnen de NOvAA en zal dus dienen aan te sluiten bij de werkzaamheden van de AA's binnen de betreffende vakgroep.

Toetsing zal daarbij met name aan de orde komen, als er klachten worden ingediend over de betreffende accountant of zijn producties, bij een daartoe op te richten klachteninstituut. Door uitvoering van de toetsingen door een onafhankelijk klachteninstituut wordt de onafhankelijkheid van de toetsingen gewaarborgd.

De vakgroepen kunnen door de vaststelling van het toetsingskader vermijden dat deze onnodig zwaar en onuitvoerbaar worden en ervoor zorgen dat deze aansluiten bij de accountantspraktijk.

Door het inschakelen van tenminste drie collega’s uit dezelfde vakgroep kan daarbij tevens een coachend effect worden gerealiseerd om het kwaliteitsniveau van de producten van de MKB-AA te waarborgen.

 

Waarom het huidige PE-systeem niet deugt:

Het bestaande PE-systeem legt de nadruk op punten tellen via (voorgeschreven) openbare cursussen die fysieke aanwezigheid vereisen. IFAC (International Federation of Accountants) laat echter ook een output-systeem toe dat meer nadruk legt op individuele, tijdsgebonden en zeer gevarieerde PE-behoeftes. In deze tijd met zeer snel wisselende regelgeving en omstandigheden zijn openbare cursussen vaak niet effectief. Wij zijn verheugd dat het bestuur van de NOvAA heeft toegezegd om te onderzoeken of er een verlichting van de PE-plicht mogelijk is.

Doel van onze motie inzake PE(Permanente Educatie) is te komen tot een PE-systeem aangepast aan de eisen van deze tijd:

De motie wil komen tot een systeem van permanente educatie dat aansluit op de daadwerkelijke praktijk van de betreffende accountant. Het huidige puntentelsysteem dient tevens aangepast te worden aan IFAC-normen, hetgeen inhoudt dat slechts 50% van de te behalen punten aangetoond moet kunnen worden. De accountant krijgt met deze werkwijze zijn eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om deelgebieden te bestuderen die het beste aansluiten bij zijn/haar praktijk en interesse.

Onnodige verplichtingen die internationale eisen overschrijden en verplichte (VGC-) cursussen horen daar niet in thuis.

Kom naar de ALV en laat uw stem horen vóór de WMO-moties Toetsing en PE!

Nu de moties door het bestuur van de NOvAA niet op de agenda van de ALV gezet zijn en er dus geen mogelijkheid is om te stemmen over deze moties, verzoeken wij u:

Ř     Door middel van een brief aan de NOvAA bezwaar aan te tekenen tegen deze gang van zaken;

Ř     Op de ALV uw stem te laten horen en vragen te stellen aan het bestuur van de NOvAA hierover.

U kunt zich aanmelden op de site van de NOvAA voor de ALV: (Website_NOvAA)

Als u naar de ALV komt, meldt het ons dan even via onderstaande link: (Website_WMO)

 

Uw reacties:

Hebt u vragen of reacties mail naar:

AA@wakkereaccountant.nl

Wilt u ons (verder) financieel ondersteunen?

De Stichting WMO heeft in het afgelopen jaar op diverse manieren zich ingezet voor een meer werkbare regelgeving. Door druk uit te oefenen binnen en buiten de NOvAA is het "denken" over een meer werkbare regelgeving met succes op gang gekomen.

Toch voor U en ons een resultaat om een beetje trots op te zijn. We moeten echter blijven werken aan een consensus waar iedere (MKB-)accountant mee kan leven en werken . 

Behalve veel tijd en inspanning van de zijde van de WMO heeft dat uiteraard links en rechts ook geld gekost. Maar nu de bodem van onze kas in het zicht is, willen we u nogmaals om een ondersteuningsbijdrage van bijvoorbeeld 100, = euro (of meer ) per accountant vragen, hetwelk ons de gelegenheid biedt om onze inspanningen voort te zetten

Alle (bestuurs)leden van de WMO zijn vrijwilligers zonder enige vorm van financiële tegemoetkoming.

Voor u wellicht een aanleiding "uw collegiaal steentje" bij te dragen.

U kunt ons steunen door uw bijdrage over te maken op bankrekeningnummer 12.13.29.836 ten gunste van WMO, RABO Gouda

Met de collegiale groeten van,

Paul van Ginkel, voorzitter, Corneel Spil,  Inge ten Voorde, Peter van Dam, Henk de Haan en Fred Bavius

Namens de Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg (WMO)

 N.B. : Indien u uit onze database verwijderd wilt worden, dan hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.