WMO Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg

Secretariaat

Postbus 342                                                                Website: www.wakkereaccountant.nl

2800 AH Gouda                                                           E-mailadres: AA@wakkereaccountant.nl

─────────────────────────────────────────────────────
Nieuwsbrief 12: Laatste ontwikkelingen

Geachte collega,

Het is al weer enige tijd geleden dat wij, Werkgroep Minnelijk Overleg  (W M O), iets van ons hebben laten horen. Daarom wordt het tijd u te informeren over onze plannen en visie op de toekomst. Er zijn o.i. drie pilaren met ontwikkelingen bepalend voor de toekomst van accountancy-land. Deze drie pilaren zijn:

1. juridische ontwikkelingen,

2. politiek debat,

3. OvRAN.

Onze doelstelling is nog steeds te komen tot werkbare regelgeving voor alle accountants samen met onze zustervereniging SWA bij het Nivra. Voor de overgrote meerderheid van de collega's die zich niet met wettelijke controle bezighouden, zijn onderstaande ontwikkelingen van groot belang.

1. Juridische ontwikkelingen:

Er lopen momenteel 7 juridische procedures over accountancy-onderwerpen (Alle details kunt u lezen op de site http://www.wakkereaccountant.nl ):

  1. In cassatie bij de HR: Kort geding SWA v. Nivra inzake tekortkomingen VGC, strijd met hogere Europese regelgeving waaronder verbod op verenigingsdwang, Wet op de Mededinging etc.

  2. In cassatie bij de HR: Sprongcassatie WMO v. NOvAA inzake onverschuldigde toetsingskosten, in strijd met CBB uitspraak, LJN: AY8684, AWB 05/461 d.d. 21-9-2006.

  3. In appel bij het Hof Den Haag: Kort geding WMO v. NOvAA, inzake tekortkomingen VGC, in strijd met hogere Europese regelgeving waaronder het verbod op verenigingsdwang, Wet op de Mededinging etc.

  4. Drie bestuursrechtelijke procedures bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB): Drie leden verzoeken op grond van onder meer het verbod op verenigingsdwang om inschrijving in het Nivra-register zonder gedwongen lidmaatschap. Gesteld wordt dat het bestuur gezien de wet die bevoegdheid heeft en bij weigering die bevoegdheid ook te gebruiken voor binnenlandse accountants handelt in strijd met hogere Europese regelgeving waaronder het verbod op verenigingsdwang. Nivra stelt voorshands dat de betreffende bezwaar- en beroepsschriften niet ontvankelijk zijn want het bestuur kan niet besluiten in strijd met de wet. Of  Nivra hiermee tijd wint om het onafwendbare eindoordeel te voorkomen, staat nog te bezien.

  5. Bodemprocedure intellectuele eigendomsrechten Nivra/NOvAA v. OvRAN: Onderhandelingen om deze bodemprocedure te voorkomen mislukten toen Nivra een verbod bleef eisen op ieder gebruik (o.a. op de website van de OvRAN) van onder meer de termen Nivra, NOvAA, RA, AA etc., dit onder hoofdelijke aansprakelijkheid van alle -toekomstige- bestuursleden en aan hen gelieerde -rechts- personen. In bodem vordert Nivra/NOvAA nu, naast de door de voorzieningenrechter toegewezen eisen, een verbod op ieder gebruik van de naam OvRAN en al haar gedeponeerde titels alsmede ieder gebruik van onder meer de termen Nivra, NOvAA, RA., AA etc. Daarmee zou OvRAN effectief het zwijgen worden opgelegd, maar wordt het recht van vrije meningsuiting geweld aangedaan. OvRAN vordert onder meer terugbetaling van alle onterechte dwangsommen en verwerping van alle nieuwe vorderingen in bodem wegens onder meer misbruik van bevoegdheid.

Een belangrijk aspect bij al die procedures is het verbod op verenigingsdwang bij beroepsuitoefening zoals geregeld in de jurisprudentie over art. 11 Europees Verdrag op de Rechten van de Mens (EVRM). Het verweer van Nivra en NOvAA berust steeds op de stelling dat publiekrechtelijke organisaties zoals Nivra en NOvAA niet vallen onder art. 11 EVRM. Uit de jurisprudentie blijkt echter dat de Raad van State recentelijk bepaalde dat "Uit de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 29 april 1999, nr. 25088/94, Chassagnou en anderen tegen Frankrijk (NJ 1999, 649), volgt dat het begrip "vereniging" in artikel 11 EVRM een autonome betekenis toekomt, waarbij de aanduiding in het nationale recht van beperkte waarde is en slechts een vertrekpunt voor de beoordeling vormt." De casus Chassagnou betrof juist een organisatie van publiek recht. Deze jurisprudentie lijkt dus erg duidelijk. Voor details zie http://www.wakkereaccountant.nl/verbod_verenigingsdwang.htm.

Toegegeven moet worden dat de voorzieningenrechters in Nederland weinig animo toonden om inhoudelijk op rechtsgronden en Europees recht in te gaan. Gezien de jurisprudentie zou het ons echter bijzonder verbazen als een rechtsgang tot Straatsburg nodig zou zijn om deze EVRM-geschillen uiteindelijk te beslechten als alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput. Dat zou nog meerdere jaren kunnen duren. Een eerdere positieve uitspraak van de HR die zich meestal, ook in kort geding, goed in de rechtsgronden en Europees recht verdiept of van CBB valt echter niet uit te sluiten. Art. 11 EVRM is immers met name bedoeld om burgers te beschermen tegen staatsalmacht die verder gaat dan de openbare orde. Het is daarom bijna onvermijdelijk dat de komende jaren de rechter zal dwingen tot inschrijving in het register van Nivra/NOvAA zonder verenigingsdwang. Gezien het feit dat de overgrote meerderheid van de leden van Nivra/NOvAA vooral lid blijven vanwege de titel, is een dergelijke uitspraak van groot belang voor iedereen.

2. Politiek debat:

Voor het najaar 2008 was een kamerdebat over accountancy-regelgeving aangekondigd. Dit is echter vertraagd blijkens een recente brief van minister Bos aan de 2e Kamer. Zie http://www.wakkereaccountant.nl/PolitiekeOntwikkelingen.html. Daar blijkt uit vragen over het democratisch besef bij Nivra dat verschillende kamerleden van grote partijen zich ergerden aan de opstelling van Nivra. Een belangrijk kamerlid van een grote politieke partij heeft inmiddels laten weten dat Nivra/NOvAA zich moet beperken tot wettelijke taken. Als gevolg van de aangekondigde fusie is nieuwe accountancywetgeving noodzakelijk om de WRA en de WAA te vervangen. Tegen de tijd dat het debat over de herziening accountancy-wetgeving weer aan de orde komt, waarschijnlijk nog dit jaar, zal onze politieke lobby bevorderen dat de nieuwe accountantswet de taken van de beroepsorganisatie inderdaad beperkt tot wettelijke taken in enge zin. Dat is van groot belang voor de overgrote meerderheid van de leden van de NOvAA die niet in de (wettelijke) controlepraktijk werken. Zoals eerder aangekondigd zullen de SWA en OvRAN een verzoek indienen tot toelating ex. art. 28 WTA voor die leden van OvRAN die ingeschreven zijn in het AFM-register. De logica van art. 11 EVRM dwingt ook Kamerleden tot de conclusie dat de nieuwe accountantswet inschrijving in het register moet toelaten zonder verenigingsdwang.

3. OvRAN:

OvRAN, opgericht door enkele bestuursleden van SWA en WMO, is de derde pilaar. De oprichting werd noodzakelijke geacht toen bleek dat NOvAA gedane schriftelijke toezeggingen aan de WMO  “Zelfs indien slechts één lid verzoekt om een dergelijk onderwerp te agenderen, zal het bestuur dit verzoek honoreren” vervolgens afhandelde met ”Het bestuur is niet van plan om met voorstellen naar de ledenvergadering te gaan waar het zelf niet achter staat.”  En dat nadat meer dan 40 leden meermaals conform art. 10 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten, agendapunten voor de ledenvergadering hebben aangedragen waarover NOvAA niet met haar leden op behoorlijke wijze wenste te communiceren. Ondanks dit democratisch gebrek lijkt toch een klein beetje te zijn gewonnen gezien subtiele aanpassingen van NOvAA-beleid en -uitvoering. Of komt dat alleen door de dreiging van ledenverlies?

De meeste collega's sympathiseren wel met (een deel van) de standpunten van de WMO. Niet iedereen echter is het altijd eens met de methodes van SWA, WMO of OvRAN, sommigen vinden het vechten tegen de bierkaai of zijn zelfs bang voor Nivra of NOvAA. Het korte geding van Nivra/NOvAA tegen OvRAN inzake naam en titels heeft die vrees kennelijk zelfs verder aangewakkerd.

De afgelopen jaren is gebleken dat druk vanuit WMO en SWA een remmende invloed heeft gehad op de door NOvAA/Nivra voorgestane toenemende regeldruk. Minder dan wij wensten, maar toch….

Als WMO blijven wij strijden voor een werkbare regelgeving voor alle accountants. Wij doen dat door via berichtgeving, politieke lobby en de ledenvergaderingen van de NOvAA onze standpunten naar voren te brengen. Vooralsnog bereiken wij ook dat niet-medestanders toch aan het denken worden gezet, naar aanleiding waarvan hun voorstellen gaandeweg worden bijgesteld.

Veel sympathisanten van de WMO en de SWA hebben zich aangemeld als lid van OvRAN, sommigen naast hun lidmaatschap van NIVRA en NOvAA. Anderen hebben hun lidmaatschap van NOvAA of Nivra beëindigd. Voor collega’s met een WTA-vergunning is dat (nog) geen optie.

De WMO is er voor alle accountants, voor hen die vooralsnog lid willen blijven van NOvAA en/of Nivra en voor hen die zich hebben afgekeerd. Indirect worden wij daarbij ook gesteund door OvRAN.

( Op www.ovran.nl kunt u meer informatie vinden over het lidmaatschap. )

Druk van buitenaf helpt WMO haar doelstellingen op minnelijke wijze uit te dragen en zo haar naam eer aan te doen.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur WMO,

Organiseren kost nu eenmaal geld. Een kleine bijdrage van bij voorbeeld euro 50,= zou zeer welkom zijn op rekeningnummer 12.13.29.836 ten name van WMO te Gouda. Bij voorbaat dank!

N.B. : Indien u uit onze database verwijderd wilt worden, dan hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.