Nieuwsbrief 13 aan alle kerngroepleden of sympathisanten van de SWA.

Geachte Collega,


Op de ledenvergadering Nivra afgelopen woensdag in Almere heeft de SWA gescoord op het recht van motie en het recht van initiatief. Via de nieuwe verordening op de ledenvergadering kunnen nu 3 leden gewapend met in totaal 7 volmachten, moties in stemming brengen. Het Nivra-Bestuur heeft zowaar zelfs toegezegd een motie in beginsel te zullen uitvoeren. Waarom dat niet in de verordening zelf geschreven mocht worden, blijft wonderlijk. Via een motie met een voorstel-verordening is daarmee ook het recht van initiatief geregeld. Om gezichtsverlies te voorkomen bleef het bestuur volhouden dit geen recht van initiatief te willen noemen. De impact van de SWA bleek ook uit het grote aantal manschappen dat de grote kantoren en de SRA in stelling brachten.
Terugblikkend, constateren we diverse tegenslagen bij onze pogingen om daar tegen op te bieden.

 • Eindtraject: Ondanks een bijna verdubbeling van ons aantal sympathisanten etc. sinds december 2006 hadden we uiteindelijk slechts een kleine honderd aanmeldingen meer via de SWA-site. Het aantal via de SWA site geregistreerde volmachtnemers bleef bijna gelijk met vorig jaar december. Dat aantal volmachtnemers zou ons theoretisch (maal 4), een kleine 300 stemmen hebben moeten opleveren naast de "losse" sympathisanten. Veel meer volmachtgevers dan vorig jaar december hebben we dan ook moeten teleurstellen. Een deel van onze volmachtnemers is kennelijk niet komen opdagen. Sommige volmachtgevers hebben hun volmachten niet tijdig via de Nivra-site of per fax afgewikkeld. Het aantal stemmen viel dus tegen.
 • Vergadertechniek: De beperkingen in spreektijd, de agendavolgorde (onze moties achteraan ieder agendapunt), meteen stemmen na het "gemotiveerde" stemadvies van het bestuur zonder dat "argumenten" weerlegd kon worden, hielp ook niet echt. Er was nauwelijks sprake van debat of een open dialoog. Er werden vooral van te voren geprepareerde verklaringen afgelegd. Het bood de mogelijkheid een forse agenda af te wikkelen, maar geen afweging van argumenten.
 • Propaganda: Nivra heeft in strijd met haar toezeggingen in kort geding consequent geweigerd mee te werken om mededelingen van de SWA en links naar de SWA-site op te nemen. Alleen formeel noodzakelijke -en slecht gescande- juridische SWA-documenten waren geplaatst. Daarentegen kregen de medestanders van het bestuur ruim baan in haar eigen nieuwsbrieven, op de Nivra-site en op de nieuwsbrieven van "Accountant.nl" en bijbehorende site. Met name de laatste dagen wanneer iedereen echt goed gaat kijken!
 • Belprojekt: Veel collega's die hebben beloofd collega's te bellen, kregen niet voor elkaar waar we op hoopten. Dat was ons aanvankelijk niet duidelijk. Hulde aan degenen die wel hebben doorgezet. Achteraf gezien hebben we te laat en te weinig studenten ingezet om te bellen. Vervolgens viel ook de prestatie van die studenten tegen, terwijl ze soms vervelend steken lieten vallen.

  Om het gemak te overtroeven waarmee grote kantoren manschappen kunnen optrommelen, kunnen we nog veel leren van de gemaakte fouten en tekortkomingen. Zelfs met perfecte techniek en middelen, komt echter de vraag op of onze potentiele achterban van ruim 12.000 niet-controlerende accountants wel voldoende te motiveren is om te komen stemmen. Als Nivra eerstdaags veel collega's aanschrijft hun on-line PE-registratie in te vullen, zal de motivatie wel stijgen. Maar daarnaast moeten we ook andere en betere wegen vinden om onze doelstellingen te bereiken. Nu Nivra openlijk verklaart dat ze vooral staat voor controlerende accountants, komt de vraag op of andere dan controlerende accountants deze tweede-rangspositie wel moeten blijven ambieren. De beleden pluriformiteit krijgt daarmee een wat bizar karakter. Markt en produkten worden daarmee volstrekt ondergeschikt aan eisen die naar vorm en inhoud worden gesteld aan de controlerende accountants. Eisen die zijn aangepast vanwege de gebleken misslagen van de grote controlerende kantoren, overigens zonder dat de problemen daarmee worden opgelost. In de huidige wetgeving is nooit voorzien dat een overgrote meerderheid van deze "tweede-rangsleden" hun RA-titel vooral als opleidingstitel en attitude indicatie beschouwen.

  Ons beleid tot op heden was er uitsluitend op gericht binnen Nivra tot een oplossing te komen via stemmen en juridische procedures. Nu Nivra zelf aankondigt te gaan lobbyen voor wetswijziging die ruim baan geeft voor "representatie niet alleen op basis van numerieke maar ook van kwalitatieve overwegingen(lees controlerende accountants)", wordt de tijd rijp om met ons te gaan lobbyen voor een splitsing tussen RA's die een wettelijke taak uitoefenen en alle overige RA's die privaat-rechtelijke taken uitoefenen. Als dat via een kamerstructuur of wetswijziging niet haalbaar blijkt, zullen we ons ook moeten beraden op een onderzoek of een alternatieve beroepsvereniging met een aantrekkelijke titel voldoende aantrekkingskracht kan hebben, om de RA-titel (tijdelijk?) prijs te geven. Volgend jaar zullen hierover nadere mededelingen volgen.

  Met onze activiteiten is de bodem van de kas in zicht geraakt. Sympathiserende collega's die nog niet doneerden, s.v.p. een donatie van 100 Euro (meer mag ook) overmaken naar rekeningnummer 58.06.53.390 ten name van Wakkere Accountant, 3448 JT Woerden. Bij voorbaat dank!


  Met vriendelijke groeten,

  Bestuur SWA,

  Indien u van onze Internet Database verwijderd wilt worden, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.