WMO Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg

Secretariaat

Postbus 342                                                                Website: www.wakkereaccountant.nl

2800 AH Gouda                                                           E-mailadres: AA@wakkereaccountant.nl

─────────────────────────────────────────────────────
Nieuwsbrief 15: Fusievoorstellen Nivra-NOvAA.

Geachte collega,

Onlangs zijn de fusievoorstellen Nivra-NOvAA gepubliceerd en in enkele afdelingen gepresenteerd. Het blijkt hoofdzakelijk oude wijn in nieuwe zakken:

·         De nieuwe organisatie kent vier ledengroepen: openbare accountants (8.800), overheids- en interne accountants (1.900), accountants in business (7.900) en niet-actieve accountants (2.200). De ledengroepen hebben elk een bestuur, waarvan één lid tevens lid is van het algemeen bestuur. Dat lijkt voor NOvAA-leden een hele vooruitgang, maar blijkt slechts schone schijn. In het algemeen bestuur met 13 leden worden de vertegenwoordigers van de ledengroepen ondergesneeuwd. In de nu voorgestelde structuur blijven de nieuwe ledengroepen krachteloze polderinstituties, zoals vanouds bij NIVRA. De ledengroepen hebben nog steeds alleen adviesbevoegdheid, geen eigen regelgevende bevoegdheid en geen zelfstandig budget.

·         In het bestuur van 13 leden blijven de grote kantoren de dienst uitmaken via de formule: eerst 3 accountants werkzaam bij grote kantoren en 2 bij middelgrote kantoren. Dat zijn er 5 die daarna de 3 bestuursleden van kleine kantoren “ zorgvuldig ” selecteren waardoor het cluster Openbare accountants, lees grote kantoren, met 8 op 13 de dienst blijft uitmaken.

·         Onder invloed van de grote en middelgrote kantoren zal de regelgeving voor samenstellers verder worden uitgebreid. Kleine kantoren worden daardoor steeds verder de markt uit gedrukt.

Het Bestuur van de WMO is niet tegen de fusie van Nivra/NOvAA, maar dan wel een fusie op basis van een federatief model. Als uitgangspunt Decentraal wat kan”, zonder verenigingsdwang en met een werkbare regelgeving die ruimte laat aan de kleinere kantoren (MKB), samenstellers, en accountants in business. De leden die zich bezighouden met de wettelijke controle zouden in een afzonderlijke ledengroep opgenomen dienen te worden en niet moeten worden vermengd met de "samenstellers". De samenstellers behoren in een eigen ledengroep te worden opgenomen. Wij roepen dan ook iedereen op bij de komende ledenvergaderingen, zolang de positie van de samenstellers niet is gewaarborgd middels een gedecentraliseerde autonome ledengroep, tegen deze fusievoorstellen te stemmen.

Door ervaring wijs geworden weten we dat het blok “grote en middelgrote kantoren” altijd meer stemmen naar de ledenvergadering weet te mobiliseren dan de gezamenlijke kleine kantoren, samenstellers, accountants in business en post-actieven. Als de samenstellers, leden van kleine kantoren etc. wederom niet op de ledenvergaderingen komen, dan verspelen zij hun kansen om het gewenste federatieve model er door te krijgen en daarmede definitief de kans om een eigen werkbare regelgeving voor zich af te dwingen. Dáár en nergens anders wordt bepaald hoe Uw toekomst er uit ziet. Als wederom een overgroot deel van de leden niet op de ledenvergadering van de NOvAA (16 december 2009) aanwezig is, kunt U niet van ons verwachten dat we arbeidsintensieve acties gaan ondernemen om stemmen te verzamelen tegen deze fusie en vóór een federatief model. De leden beslissen, dus het woord is aan U !

Dat neemt niet weg dat we via het politieke kanaal op korte termijn proberen fouten in de bestaande regelgeving hersteld te krijgen.

Tenslotte: Op 23 oktober hebben wij bij de Rechtbank Amsterdam  ervaren hoe NIVRA en NOvAA via een bodemprocedure tegen OvRAN proberen de meningsuiting te beperken via juridische uitputtingsslagen en gebruik van dwangsommen. Zolang deze zaak onder de rechter is, onthouden wij ons van commentaar. De uitspraak is vastgesteld op 9 december a.s. Na de uitspraak informeren wij u nader.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur WMO,

Donaties zijn altijd welkom op rekeningnummer 12.13.29.836 ten name van WMO te Gouda. Bij voorbaat dank !                                  

Uw mail-adres is verkregen in het kader van akties via de WMO voor betere regelgeving en meer democratie in accountancy. In dat kader heeft u meerdere nieuwsbrieven ontvangen sinds december 2006. U kunt altijd toezending te beëindigen via de link: Verwijderen.