Nieuwsbrief 15 aan alle leden, een alternatieve accountantsorde in wording!

Geachte Collega,

Op vrijdag 4 april 2008 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van het Nivra-Bestuur en het SWA-Bestuur over de wensen die leven bij de SWA. Van beide zijden zijn de bekende standpunten herhaald over onze 4 wensen.

Onze wensen

 • De bestuursleden van Nivra gaven enerzijds aan dat aanpassingen van de organisatie op termijn mogelijk zou kunnen zijn als het werk van de Commissie Schilder daartoe aanleiding geeft en de normale procedures voor veranderingen via inspraak en besluiten in de vergadering daarvoor worden afgelopen. Anderzijds bleek niets van een drive op voorhand om tot veranderingen te komen. Een eigen visie hebben wij in het gesprek niet kunnen ontdekken. Dat betekent tenminste dat er rekening moet worden gehouden met een lange doorlooptijd, als er al iets van mag worden verwacht. De ervaring met de voorgestelde kamerstructuur in het verleden geeft weinig reden tot optimisme.
 • Ten aanzien van de PE-problematiek was men van mening dat het cursusaanbod van het Nivra naast algemene cursussen en seminars veel maatwerk omvatte, zodat nauwelijks denkbaar was, dat het aanbod niet zou aansluiten op de specifieke behoeften van accountants. Vooral voor veel Finad-leden zal dit een verrassende constatering zijn.
 • Wel werd de gedachte ondersteund de controle voor kwaliteitsbewaking een meer coachend karakter te gaan meegeven. Uitgekristalliseerd was dat idee nog niet.
 • Besluitvorming over de knelpunten in de VGC was nog hangende.
  Al met al weinig zicht op herkenning van de noodzaak tot veranderingen en op een voortvarende verbetering. Als gevolg daarvan heeft het SWA-Bestuur geconcludeerd dat de prijs om de eenheid binnen Nivra te bewaren te hoog is. De weigering van Nivra haar communicatiekanalen open te stellen voor alternatieve geluiden, blokkeert het democratisch kanaal. De voorbereidingen voor een alternatieve accountantsorde zijn daarom nu in gang gezet. Naar verwachting kunnen medio mei de meeste details bekend worden gemaakt. De hoofdlijnen zullen echter de volgende zijn.

  Algemeen
  De alternatieve accountantsorde wordt een democratische platformorganisatie voor pluriforme beroepsuitoefening. Het platform zal naar vermogen de ontplooiing van zoveel mogelijk zelfstandige vakgroepen of kamers stimuleren en faciliteren. Iedere RA of AA kan lid worden van een of meer vakgroepen. Iedere RA dan wel AA met een rechte rug die zijn vakkennis op peil wil houden, kan ook kiezen om van geen enkele vakgroep lid te worden. Voor alle leden wordt een aangepaste X-code van kracht in de plaats van de VGC met een vergelijkbaar algemeen deel A. Behalve de leden die zijn ingeschreven bij de AFM of leden die zich als wettelijk controleur willen profileren, is alleen deel C van deze X-code van toepassing. De Ifac-Code of Ethics wordt gevolgd. Een signaal-gericht toetsingsysteem is op alle leden van toepassing. Via een PE-ouput-systeem worden alle leden primair zelf verantwoordelijk gesteld om voor hen relevante vakkennis op peil te houden. Door platform, ledenregister, discussies, besluitvorming en voorlichting efficient en web-georienteerd te organiseren via marktconforme salarissen, is een basiscontributie van slechts 100 Euro haalbaar. De autonome vakgroepen bepalen verder hun eigen aanvullende regelgeving, contributie en PE- toetsings- c.q. opleidingseisen. Zij kunnen daaraan een keurmerk of een afzonderlijke titel verbinden, naast de algemene titel voor alle leden.

  Profiel
  Het accent in die alternatieve accountantsorde zal liggen op advies en minder op controle. De meeste leden adviseren immers hun clienten of werkgever in de private of overheidssfeer. Naast een vakgroep voor controlerende leden, voor "samenstellers/adviseurs", overheids- en interne accountants zullen nieuwe vakgroepen ontstaan op specifieke adviesgebieden (interim, controlling, financial management etc.). Een minimum van 100 vakgenoten is daarvoor voldoende. Door deze specialisatie in vakgroepen zal het niveau van de adviserende beroepsuitoefening verder kunnen stijgen. Innovaties, ook op controlegebied, worden daarmee bevorderd. De alternatieve accountantsorde zal haar eigen opleidings- en stagevoorschriften stellen. Daarbij zal het accent liggen op een "deugdelijke grondslag" die met de VGC verloren schijnt te zijn gegaan. Gezien de diversiteit van het beroep is op dit moment nog niet duidelijk of algemene stageverplichtingen wel zinvol zijn naast de eisen van de vakgroepen. Voorkomen zal worden dat een bepaalde vakgroep regelgeving voor andere vakgroepen kan bepalen of stage- en opleidingsregels zodanig kan formuleren dat een bepaalde vakgroep het merendeel van goedkoop jong talent naar zich toe kan trekken.
  Min of meer vergelijkbare organisaties in het buitenland zijn CIMA (UK), IMA (USA), Ordre des Expert-Comptables(Frankrijk).

  Toekomst
  Uit recente kamerdebatten WTA, WTRA en kamervragen is gebleken dat in de politiek voldoende symphatie bestaat voor onze standpunten. Door het verbod op verenigingsdwang en beroepsuitoefening is herziening van de wettelijke regels inzake accountancy inclusief de titelbescherming, onvermijdelijk. De koppeling met het lidmaatschap Nivra/NOvAA zal niet lang meer bestaan.
  Er moet echter nog veel gebeuren. Opstart en management van het bureau, concept-verordeningen, website, ICT, opleidingseisen etc. vergen veel tijd en geld. In mei zal nog lang niet alles perfect zijn en we gaan uit van een moeilijke aanloopperiode. Uiteindelijk rekenen we er echter op dat meer dan de helft van de Nivra/NOvAA-leden zich aansluit.
  Wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkeling of meedoen, schrijft u zich dan in via ons inschrijfformulier. Sympathiserende collega's die nog niet doneerden, s.v.p. een donatie van 100 Euro (meer mag ook) overmaken naar rekeningnummer 58.06.53.390 ten name van Wakkere Accountant, 3448 JT Woerden. Bij voorbaat dank!

  Met vriendelijke groeten,
  Bestuur SWA,

  Indien u van onze Internet Database verwijderd wilt worden, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.