WMO Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg

Secretariaat

Postbus 342                                                                Website: www.wakkereaccountant.nl

2800 AH Gouda                                                           E-mailadres: AA@wakkereaccountant.nl

─────────────────────────────────────────────────────
Nieuwsbrief 16: De keus is nu aan u!

Geachte collega,

Onverhoopt maar niet onverwacht is de voorgenomen fusie Nivra-NOvAA goedgekeurd op de ledenvergaderingen. De nieuwe club NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) is een feit. De vormgeving van de nieuwe accountantswet, die er nu moet komen,  wordt wat ons betreft een federatieve structuur waar ook plaats is voor andere accountantsorganisaties, zoals OvRAN. De keuze over de vormgeving van de nieuwe accountantswet is nu niet meer aan de ondemocratische ledenvergaderingen van Nivra en NOvAA, maar aan het parlement.

In de NBA zullen ongetwijfeld de PE-regels van Nivra van toepassing worden. Dat heeft grote gevolgen, in het bijzonder voor de "accountants in business" van de NOvAA. Deze zullen nu verplicht worden hun punten te gaan tellen en registreren bij de NBA. Bij de NOvAA hoefde dat tot dusver niet. In de NBA zal dus iedereen wel voor de accountantskamer worden gesleept die zijn PE-punten niet bijhoudt, ook al zijn daar goede argumenten voor.

Iedere collega weet dat een accountant die zijn kennis niet bijhoudt, lijkt op een "kip zonder veren". Iedereen weet ook dat kennis up to date houden vaak een bijna onmogelijke opgave is, vooral nu de regelgeving steeds uitgebreider wordt en ook steeds sneller lijkt te veranderen. De juiste kennis op het juiste moment vergaren is dan ook een blijvende inspanning, vaak niet gebonden aan cursussen. Cursussen kun je makkelijk vangen in punten. Of daarmee de juiste kennis op het juiste moment vergaard kan worden is een onderwerp van blijvend debat. Voor het behalen van PE-punten hebben we een paar bespaartips.   

Bespaartip 1: Weet u dat u heel gemakkelijk PE-punten kunt halen bij Nivra/NOvAA?
Voor het voldoen aan de PE-plicht hoef je geen officiële cursussen te volgen bij VERA, VEDAA, SRA of vergelijkbare dure instituten. RA’s en AA’s kunnen namelijk evengoed harde PE-punten halen door het bijwonen van vaktechnische bijeenkomsten. En daaraan worden geen eisen gesteld: niet aan de inhoud, niet aan het aantal deelnemers en ook niet aan de instelling die de bijeenkomst verzorgt. Dat kan dus ook je eigen kantoor zijn. De enige voorwaarde is dat het geen vaktechnische ledenbijeenkomsten mogen zijn, want die leveren alleen zachte PE-punten op. Dus nodig vooral ook niet-leden uit, bijv. OvRAN-leden, want dan valt de bijeenkomst in de hoogste PE-klasse. Meer weten? Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in het nieuwe Compendium Accountancy 1A van Brenda Westra. De regeling rond vaktechnische bijeenkomsten staat in paragraaf 9.2.

Bespaartip 2: Output PE is ook mogelijk.
Voor collega's die weten hoe moeilijk het is om kennis up to date houden wijzen wij er op dat Ifac ook output-PE toelaat. In concreto betekent dit dat ieder lid zelf bepaalt hoe hij het beste voldoet aan de verwachtingen die zijn werkomgeving koestert over zijn kennis. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs kennis te zijn die beperkt is tot strikt het gebied van accountancy. Een voorbeeld van de zelfreflectie die daarvoor nodig is wordt bij OvRAN geïmplementeerd. Via de link “Voorbeeldformulier” en de “PE-Verplichting” kunt u zien hoe OvRAN leden zich tenminste één keer per jaar de spiegel voorhouden, waar zij mogelijk tekort schieten in kennis. Want vakkennis dient te worden bepaald op basis van een behoefte, signaleren van eventuele lacunes en gerichte, geplande actie. Dat is iets anders dan punten tellen, of cursussen volgen zonder toegevoegde waarde. Gedreven door commerciële overwegingen houdt Nivra/NOvAA vast aan dure cursussen bij de gelieerde instituten.

De WMO zet zich in voor een werkbare regelgeving voor het accountantsberoep. Nu een fusie tussen Nivra en NOvAA onvermijdelijk lijkt, is het van belang dat die werkbare regelgeving wordt vastgelegd in de nieuwe accountantswet. Het bestuur van de WMO voert inmiddels gesprekken met verschillende politieke partijen met als doel zoveel mogelijk waarborgen in de wet te laten opnemen voor de MKB-accountant. Wij pleiten ervoor dat in de nieuwe wet accountancy een verbod op de verenigingsdwang wordt ingevoerd. Dit kan worden bereikt door meerdere verenigingen van accountancyspecialisten toe te laten, die naast een ledenregister, een beroepsregister bijhouden.

In de NBA krijgen door de samenstelling van het bestuur de grote kantoren de zeggenschap. Dat zal leiden tot verdere verzwaring van de regelgeving, niet omwille van de kwaliteit van het beroep maar ter verkrijging van een concurrentievoordeel op kleinere kantoren. Dat laat u toch niet gebeuren? De keuze is nog steeds aan u!

Wij wensen u goede feestdagen en een gezond en voorspoedig 2010 !

Met vriendelijke groeten,

Bestuur WMO

 

Helpt de WMO de MKB accountant helpen. Donaties zijn altijd welkom op rekeningnummer 12.13.29.836 ten name van WMO te Gouda. Bij voorbaat dank !                                  

Uw e-mail adres is verkregen in het kader van acties via de WMO voor betere regelgeving en meer democratie in accountancy. In dat kader heeft u meerdere nieuwsbrieven ontvangen sinds december 2006. U kunt altijd toezending beëindigen via de link: Verwijderen.