Nieuwsbrief 16 aan alle kerngroepleden en sympathisanten van de SWA.

Geachte Collega,


Inmiddels bent u op de hoogte van het feit dat de voorbereidingen voor een alternatieve accountantsorde nu in volle gang zijn gezet. Deze nieuwsbrief informeert u over diverse achtergrondaspecten.

Waarom een alternatieve Accountantsorde
Na twee jaar oppositie voeren tegen de wijze van opereren van Nivra (primair VGC en vervolgens gebrek aan democratie), hebben we opnieuw moeten constateren dat Nivra geen aktie wil ondernemen, zelfs niet op basis van onze meest basale voorstellen om binnen Nivra behoorlijk te kunnen functioneren.

 • Van binnen uit hebben we nu alle mogelijkheden uitgeprobeerd. Nadat Nivra onder juridische dwang moest toezeggen dat er "sowieso sprake zal zijn van een goede informatievoorziening via (de website) het Nivra" moesten we vervolgens constateren dat onze berichten en correcties op onjuiste Nivra-mededelingen werden afgestopt met de mededeling dat: "Het bestuur het ongewenst acht om uitingen van bepaalde leden of groepen leden, ongeacht aard of doel, aan alle NIVRA-leden toe te zenden.". Tegelijk moesten we constateren dat Nivra op haar site en in haar beide wekelijks emails volop aandacht gaf aan degenen die wel meedachten met de bestuursstandpunten. Zo wordt democratisch oppositie voeren wel erg moeilijk.
 • Na twee jaar procederen, heeft het HOF Amsterdam uiteindelijk moeten concluderen dat er wel degelijk een "recht van initiatief" bestaat en dat Nivra "procedurele fouten" heeft gemaakt. Vervolgens komt Nivra met het voorstel nog meer macht in handen te geven van een nieuwe "meritocratie" die zich kwalitatief verheven waant boven andere leden. Ook hebben we moeten constateren dat ondanks veel stemtoezeggingen, circa 60% niet opdaagt door allerlei redenen. Bij ondervonden tegenwerking van Nivra, voortdurende tijdsdruk en te geringe bereidheid van onze sympathisanten een dag op te offeren om zelf te komen stemmen, is onze huidige organisatiecapaciteit en mogelijkheid tot het uitoefenen van druk te beperkt om in de toekomst professioneel voorstemmers en verkiezingscampagnes tot stand te kunnen brengen.
 • De gevolgtrekking is dan: "If you cannot join them, just beat them" en dan via een meer professionele organisatie. Wij rekenen er op dat onze sympathisanten vanaf medio mei, wanneer voldoende details bekend zijn, zich on-line aanmelden.

  Ledenvergadering Finad
  Ieder jaar vindt er een slecht bezochte ledenvergadering van Finad plaats. Dit keer op 17 april in het Olympisch Stadion Amsterdam, vanaf 16.30 uur. In de laatste bijeenkomst hebben onze sympathisanten op redelijk ludieke wijze te kennen gegeven dat er daden werden verwacht van het Finad-Bestuur. Het Finad-Bestuur bleef tot nu toe de voorkeur geven aan "polderen" met te verwachten treurige compromissen als resultaat. Wij roepen onze medestanders hiermee op nu aan het Finad-Bestuur duidelijk te maken dat "polder"tijd voorbij is. Er moet nu gekozen worden: via de voordeur zaken rechtzetten of via de achterdeur naar buiten! De weg via de voordeur heeft onze duidelijke voorkeur. Dat kan ook heel goed binnen Nivra zelf door wijzigingen binnen de bestaande verordeningen waaronder de VGC. U kunt zich voor deze bijeenkomst hier aanmelden (onder de rubriek Actueel, 4e optie). Voorafgaand aan deze ledenvergadering vindt er een bijeenkomst van onze kerngroep plaats om het besluit tot oprichting van een alternatieve accountantsorde formeel te laten goedkeuren. Kerngroepleden kunnen zich daarvoor per retourmail aanmelden.

  Cassatie
  Ondanks constateringen dat een "recht van initiatief" bestaat en dat Nivra "procedurele fouten" heeft gemaakt, heeft het HOF het niet aangedurfd onze eisen ter zake toe te wijzen. Als excuus is vooral het argument "kort geding" gebruikt. Ook heeft het HOF een aantal juridische verbanden kennelijk niet goed doorzien. Het is niet zeker hoe de Hoge Raad omgaat met het argument "kort geding" en of de Hoge Raad die verbanden wel kan doorzien en daar conclusies aan wil verbinden. Een bodemprocedure is echter nog veel kostbaarder en gaat vele jaren duren. Dat achten we weinig zinvol. Vandaar dat cassatie momenteel wordt voorbereid. Dat kost helaas weer veel geld.

  Medewerking gevraagd
  Een nieuwe accountantsorde opstarten is niet eenvoudig. Meerdere vakgroepen c.q. kamers daarbinnen laten functioneren, maakt dat nog minder eenvoudig. Tegelijkertijd moeten we erg veel doen aan ledenwerving, ICT, website, goed doordachte verordeningen en besluitvorming. Kortom we hebben veel hulp van u nodig om dit van de grond te krijgen. Mocht u tijd voor dit goede doel tijd beschikbaar willen stellen, meldt u zich dan z.s.m. per retour mail aan.

  Financiering
  Met onze activiteiten blijft de bodem van onze kas voortdurend in zicht. Mogelijk hebben we zelfs risicodragende aanvangsfinanciering nodig. Sympathiserende collega's die nog niet doneerden, s.v.p. een donatie van 100 Euro (meer mag ook) overmaken naar rekeningnummer 58.06.53.390 ten name van Wakkere Accountant, 3448 JT Woerden. Wie meer dan 1000 Euro risicodragende aanvangsfinanciering wil verstrekken, kan zich ook per retour mail aanmelden voor nadere details en onder opgave van het bedrag. Bij voorbaat dank!

  Met vriendelijke groeten,
  Bestuur SWA,

  Indien u van onze Internet Database verwijderd wilt worden, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.