Nieuwsbrief 18 aan alle Nivra-leden (nog geen sympathisant van SWA)

Geachte Collega,

Wanneer kunt u zich inschrijven voor de alternatieve Accountantsorde?
Het blijkt dat onze eerdere inschatting medio mei als eerste inschrijvingsdatum te optimistisch was. Er zijn uiteraard de gebruikelijke prakische problemen die tijd kosten. Daarnaast kwamen we tot de conclusie dat de nieuwe alternatieve Accountantsorde geen kopie moet worden van Nivra of NOvAA. De nieuwe Accountantsorde moet meerwaarde bieden in drie richtingen:

 • Allereerst meerwaarde voor de vele leden die hun titel vooral zien als opleidingstitel voor accountants met een rechte rug die een deugdelijk grondslag garanderen. Voor die categorie is de Orde vooral een efficiente registerbeheerder en alle overige (kennis)service optioneel al dan niet tegen betaling.
 • Voor de leden die ook lid van een gespecialiseerde kamer worden moet de meerwaarde schuilen in een additioneel kwaliteitskeurmerk. Voor hen is een "community-achtige" structuur nodig die innovaties en kwaliteitsverbetering mogelijk maakt. Ook op het gebied van wettelijke controle en de "samenstel- en adviespraktijk", zijn innovaties heel goed denkbaar buiten het verstikkende regime van de VGC en haar afgeleide regelgeving.
 • De meerwaarde voor studenten moet komen uit het vervangen van de huidige verplichte langdurige stage bij een groot kantoor door extra opleidingseisen in andere accountancy-specialisaties dan controle. De huidige stagepraktijk traint vooral in het afvinken van checklists. Nu de overgrote meerderheid van studenten niet werkzaam blijft in de controlepraktijk, is dat niet opleidingsefficiŽnt. Het leidt zelfs tot een lager kwaliteitsniveau in andere accountancy-specialisaties. Het is veel efficienter en kwaliteitsverhogend om vanuit een veelheid van mogelijke werkkringen ook buiten grote kantoren, gespecialiseerde aanvullende cursussen te volgen passend bij de gekozen werkkring.

  Zoals het er nu naar uitziet is het streven de inschrijving tijdig open te kunnen stellen voor het schriftelijk opzeggen van uw Nivra-lidmaatschap uiterlijk 1 september 2008. We brengen in herinnering dat de verre historie van het accountantsberoep in Nederland (1906) leert dat dat na de oprichting van een alternatieve accountantsvereniging (NVA naast Niva), het heel wel mogelijk blijkt dat de eenheid wordt hersteld (1919).

  Ledenvergaderingen

 • Op de laatste kerngroepvergadering SWA is unaniem besloten door te gaan met de oprichting van een alternatieve accountantsvereniging.
 • Onze oproep op de jongste Finad-ledenvergadering dat "polder"tijd voorbij is en daden worden verwacht in plaats van treurige compromissen voor de grootste ledengroepering binnen Nivra werd, naar verwachting, niet daadkrachtig omarmt door het Finad-Bestuur.
 • Onze collega's bij de NOvAA, verenigd binnen de WMO, zullen op de ledenvergadering van NOvAA proberen het ultieme gebrek aan democratie en de propagandamachine van het NOvAA-apparaat, te verslaan. Bij Nivra heeft het twee jaar procederen gekost voordat het HOf Amsterdam het recht van initiatief afdwong. Bij NOvAA ontkent men nog steeds hardnekkig dat het recht van initiatief bestaat. Het HOF Den Haag heeft nog geen uitspraak gedaan bij NOvAA.
 • De aangekondigde ledenvergadering Nivra op 19 juni is afgelast in een brief d.d. 16 mei. Naar de mening van Nivra zullen de voorstellen tot vereenvoudiging van regelgeving niet leiden tot aanpassingen van de VGC. Merkwaardig dat in ieder geval de aanbevelingen van de commissies van de Luitgaarden, Verdiesen wel wijzigingen van de VGC impliceerden.

  Politiek
  Bij de recente behandeling van de WTA hebben de gezamenlijke tweede kamerleden afgedwongen dat dit najaar de minister zijn standpunt zal geven over de herziening van de accountancy-regelgeving. De eerste kamer wees al eerder op de noodzaak daarvan bij de behandeling WTRA. De sympathiebetuigingen van bijna alle fracties voor de "kleine" of "MKB-accountant", heeft het Nivra en Novaa er zelfs toe aangezet een gezamenlijke brief te schrijven aan de Minister van Financien om zich te beklagen over deze sympathiebetuigingen. De aangekondigde Nivra-lobby om de verloren Nivra-strijd over het recht van initiatief te repareren door een meritocratische "representatie niet alleen op basis van numerieke maar ook van kwalitatieve overwegingen(lees controlerende accountants)", is waarschijnlijk nu in de kiem gesmoord. Gezien het recente vergaande verbod op verenigingsdwang, zal dit een zeer ingrijpende wijziging moeten worden van de structuur van Nivra/NOvAA. Nivra zelf attendeert daar al op in haar brief van 16 mei. Het wettelijk monopolie op beroepstitels als "accountant etc", RA is niet langer houdbaar. Dat zal nog wel lange tijd pittige discussies vergen op basis van het nog te verschijnen rapport van de commissie Schilder (Corporate Governance) en onze alternatieve aanbevelingen.

  Financiering
  Met onze activiteiten blijft de bodem van onze kas voortdurend in zicht. Sympathiserende collega's die nog niet doneerden, s.v.p. een donatie van 100 Euro (meer mag ook) overmaken naar rekeningnummer 58.06.53.390 ten name van Wakkere Accountant, 3448 JT Woerden. Bij voorbaat dank!

  Met vriendelijke groeten,
  Bestuur SWA,

  Indien u van onze Internet Database verwijderd wilt worden, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.