Geachte Collega,

Het is weer enige tijd geleden dat wij, Stichting Wakkere Accountant, iets van ons hebben laten horen. Daarom werd het tijd u te informeren over onze plannen en visie op de toekomst. Er zijn o.i. drie pilaren met ontwikkelingen bepalend voor de toekomst van accountancy-land. Deze drie pilaren zijn 1. juridische ontwikkelingen, 2. politiek debat en 3. OvRAN. Onze doelstelling is nog steeds te komen tot werkbare regelgeving voor alle accountants samen met onze zustervereniging WMO bij de NOvAA. Een koepel of federatie van accountancy-specialismen die ofwel zelf of via een overheidsorgaan eigen ledenregisters bijhouden, lijkt onafwendbaar. Voor de overgrote meerderheid van de collega's die zich niet met wettelijke controle bezighouden, zijn onderstaande ontwikkelingen onvermijdbaar en van groot belang.

 1. Juridische ontwikkelingen: Er lopen momenteel 7 juridische procedures over accountancy-onderwerpen. Alle details kunt u lezen op de site http://www.wakkereaccountant.nl/ .

   1. In cassatie bij de HR: Kort geding SWA v. Nivra inzake tekortkomingen VGC, strijd met hogere Europese regelgeving waaronder verbod op verenigingsdwang, Wet op de Mededinging etc.

   2. In cassatie bij de HR: Sprongcassatie WMO v. NOvAA inzake onverschuldigde toetsingskosten, strijdig met CBB-vonnis, LJN: AY8684, AWB 05/461 d.d. 21-9-2006.

   3. In appel bij het Hof Den Haag: Kort geding WMO v. NOvAA, inzake tekortkomingen VGC, strijd met hogere Europese regelgeving waaronder het verbod op verenigingsdwang, Wet op de Mededinging etc.

   4. Drie bestuursrechtelijke procedures bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB): Drie leden verzoeken op grond van onder meer het verbod op verenigingsdwang om inschrijving in het Nivra-register zonder gedwongen lidmaatschap. Gesteld wordt dat het bestuur gezien de wet die bevoegdheid heeft en bij weigering die bevoegdheid ook te gebruiken voor binnenlandse accountants handelt in strijd met hogere Europese regelgeving waaronder het verbod op verenigingsdwang. Nivra stelt voorshands dat de betreffende bezwaar- en beroepsschriften niet ontvankelijk zijn want het bestuur kan niet besluiten in strijd met de wet. Of Nivra hiermee tijd wint om het onafwendbare eindoordeel te voorkomen, staat nog te bezien.

   5. Bodemprocedure intellectuele eigendomsrechten: Onderhandelingen om deze bodemprocedure te voorkomen mislukten toen Nivra een verbod bleef eisen op ieder gebruik van onder meer de term Nivra, NOvAA, RA, AA etc, dit onder hoofdelijke aansprakelijkheid van alle -toekomstige- bestuursleden en aan hen gelieerde -rechts- personen. In bodem vordert Nivra/NOvAA nu, naast de door de voorzieningenrechter toegewezen eisen, een verbod op ieder gebruik van de naam OvRAN en al haar gedeponeerde titels alsmede ieder gebruik van onder meer de termen Nivra, NOvAA, RA. AA etc. Daarmee zou OvRAN effectief het zwijgen worden opgelegd maar wordt het recht van vrije meningsuiting geweld aangedaan. OvRAN vordert onder meer terugbetaling van alle onterechte dwangsommen en verwerping van alle nieuwe vorderingen in bodem wegens onder meer misbruik van bevoegdheid.

  Een belangrijk aspect bij al die procedures is het verbod op verenigingsdwang bij beroepsuitoefening zoals geregeld in de jurisprudentie over art. 11 Europees Verdrag op de Rechten van de Mens (EVRM) . Het verweer van Nivra en NOvAA berust steeds op de stelling dat publiekrechtelijke organisaties zoals Nivra en NOvAA niet vallen onder art. 11 EVRM. Uit de jurisprudentie blijkt echter dat de Raad van State recentelijk bepaalde dat "Uit de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 29 april 1999, nr. 25088/94, Chassagnou en anderen tegen Frankrijk (NJ 1999, 649), volgt dat het begrip "vereniging" in artikel 11 EVRM een autonome betekenis toekomt, waarbij de aanduiding in het nationale recht van beperkte waarde is en slechts een vertrekpunt voor de beoordeling vormt." De casus Chassagnou betrof juist een organisatie van publiek recht. Deze jurisprudentie lijkt dus erg duidelijk. Voor details zie http://www.wakkereaccountant.nl/verbod_verenigingsdwang.htm.

  Toegegeven moet worden dat de voorzieningenrechters in Nederland weinig animo toonden om inhoudelijk in te gaan op rechtsgronden en Europees recht. Gezien de jurisprudentie zou het ons echter bijzonder verbazen als een rechtsgang tot Straatsburg nodig zou zijn om deze EVRM-geschillen uiteindelijk te beslechten als alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput. Dat zou nog meerdere jaren kunnen duren. Een eerdere positieve uitspraak van de HR die zich meestal, ook in kort geding, goed in de rechtsgronden en Europees recht verdiept of van CBB valt echter niet uit te sluiten. Art. 11 EVRM is immers met name bedoeld om burgers te beschermen tegen staatsalmacht die verder gaat dan de openbare orde. Het is daarom bijna onvermijdelijk dat de komende jaren de rechter zal dwingen tot inschrijving in het register van Nivra/NOvAA zonder verenigingsdwang. Gezien het feit dat de overgrote meerderheid van de leden van Nivra/NOvAA vooral lid blijven vanwege de titel, is een dergelijke uitspraak van groot belang voor iedereen.

 1. Politiek debat: Voor het najaar 2008 was een kamerdebat over accountancy-regelgeving aangekondigd. Dit is echter vertraagd blijkens een recente brief van minister Bos aan de 2e Kamer. Zie http://www.wakkereaccountant.nl/PolitiekeOntwikkelingen.html. Daar blijkt uit vragen over het democratisch besef bij Nivra dat verschillende kamerleden van grote partijen zich ergerden aan de opstelling van Nivra. Een belangrijk kamerlid van een grote politieke partij heeft inmiddels laten weten dat Nivra/NOvAA zich moet beperken tot wettelijke taken. Als gevolg van de fusie is nieuwe accountancywetgeving noodzakelijk om de WRA en de WAA te vervangen. Tegen de tijd dat het debat over de herziening accountancy-wetgeving weer aan de orde komt, waarschijnlijk nog dit jaar, zal onze politieke lobby bevorderen dat de nieuwe accountantswet de taken van de beroepsorganisatie inderdaad beperkt tot wettelijke taken in enge zin. Dat is van groot belang voor de overgrote meerderheid van de leden van Nivra die niet in de (wettelijke) controlepraktijk werken. Zoals eerder aangekondigd zullen we tegelijkertijd, samen met de WMO en OVRAN, een verzoek indienen tot toelating ex. art. 28 WTA voor die leden van OvRAN die ingeschreven zijn in het AFM-register. De logica van art. 11 EVRM dwingt ook kamerleden tot de conclusie dat de nieuwe accountantswet inschrijving in het register moet toelaten zonder verenigingsdwang.

 2. OvRAN: OvRAN was de derde pilaar van SWA. De oprichting bleek noodzakelijke toen bleek dat Nivra in rechte gedane toezeggingen “zorg dragen voor verspreiding onder al haar leden van berichten over het oproepen van een extra ledenvergaderingvervolgens afhandelde met ”Het bestuur acht het ongewenst om uitingen van bepaalde leden of groepen leden, ongeacht aard of doel, aan alle NIVRA-leden toe te zenden.Ondanks dit democratisch gebrek lijkt toch een klein beetje te zijn gewonnen gezien subtiele aanpassingen van Nivra-beleid en uitvoering. Of komt dit alleen door de dreiging van ledenverlies?

  De meeste collega's sympathiseren wel met (een deel van) de standpunten van de SWA. Niet iedereen echter is het altijd eens met de methodes van SWA of OvRAN, sommigen vinden het vechten tegen de bierkaai of zijn zelfs bang voor Nivra. Het korte geding van Nivra/NOvAA tegen OvRAN inzake naam en titels heeft die vrees kennelijk zelfs verder aangewakkerd gezien de vertraagde ledengroei daarna. Veel geld en energie moest noodgedwongen in deze procedure worden gestoken in plaats van in ledenwerving. De voordelen van OvRAN (korte en duidelijke beroepscode, flexibele PE, collegiale toetsing en tuchtrecht, de democratische -kamer-structuur, de lage contributie,extra titels) hebben nog niet geleid tot massale overstap naar OvRAN. Toch is sprake van een win-win situatie. Met slechts €100 contributie krijgt u de extra titel “RMC” er bij naast de RA-titel. Opzegging bij Nivra voor eind maart betekent zelfs dat u de helft van de daar betaalde contributie terugkrijgt. Voor “samenstellers” betekent dat zelfs twee titels extra (“RMC RMA”voor slechts 500 contributie bij OvRAN. En dat alles los van besparingen op onnodige PE-kosten, onnodige checklists, toetsingskosten etc. Uw lidmaatschap betekent dus direct voordeel voor uzelf. Daarnaast draagt u ook direct bij aan verlichting van regelgeving voor degenen die voorshands lid van Nivra blijven, waaronder mogelijk uzelf. Naast recht en politiek, bepalen ook aantallen ingeschreven leden, uzelf dus ook, de overtuigingskracht van deze pilaar. Nadere inlichtingen op www.ovran.nl waar u zich ook on-line kunt inschrijven.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur SWA,

Donaties zijn altijd welkom op rekeningnummer 58.06.53.390 ten name van Wakkere Accountant, 3448 JT Woerden. Bij voorbaat dank!

Indien u van onze Internet Database verwijderd wilt worden, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.