Geachte Collega,

Ontbreekt een deugdelijke grondslag in Nivra's communicatie?
De volgende 2 links over het Algemeen Overleg (AO)van de vaste Kamercommissie voor Financiën geven een voorbeeld van gebreken in Nivra's communicatie naar haar leden over de fusie NIVRA en NOvAA:
Vergelijk het kort verslag door Nivra met het woordelijke verslag door de griffie 2e Kamer. Nivra's verslag lijkt o.i. gebrekkig bij de volgende 5 punten. Oordeelt u zelf over de deugdelijkheid van communicatie.

1. Positie MKB-accountant: Nivra stelt: “Duidelijk is dat er voldoende draagvlak in het veld is voor de fusie, dat is geluisterd naar alle partijen en rekening is gehouden met verschillende belangen.” Tenminste de volgende Kamerleden vroegen zich dat juist af. De volgende opmerking van mevrouw Sap spreekt boekdelen: “Voor mijn fractie is de positie van de mkb-adviseur in deze fusie cruciaal. Wij zijn er niet gerust op dat deze in het fusieproces goed geregeld is. De heer Groot, de heer Irrgang en mevrouw Blanksma maakten daar ook al opmerkingen over, waar ik mij graag bij aansluit.” Groot -PvdA 30-, Blanksma -CDA 21-, Irrgang -SP 15-, Sap -Groen Links 10-, vormen tezamen een meerderheid van 76 leden.

2. Democratisch gehalte: Nivra stelt: “Het democratisch gehalte is geborgd door het principe van 'one man one vote'. Tevens is de governance in de NBA verbeterd, onder andere door de instelling van ledengroepen.” Tenminste de volgende kamerleden spraken daar juist twijfels over uit: Groot -PvdA 30-, van Vliet -PVV 24-, Blanksma -CDA 21-, Irrgang -14- vormen tezamen een meerderheid van 76 leden.

3. PBO-status: Nivra stelt: “Minister van Financiën Jan-Kees de Jager wees op de pbo-status die destijds door de Tweede Kamer werd gewenst en het belang van handhaven hiervan.” Dit was een reactie op de vraag van de 2 grootste partijen. Mulder -VVD 32- en Groot -PvdA 30- over de noodzaak van het PBO-karakter: Er is toezicht door de AFM. Rechtvaardigt dat dan nog een PBO voor accountants?

4. Belang van het beroep: Nivra stelt: “In het AO hebben de verschillende politieke partijen gewezen op het bijzondere beroep van accountant, waar vanuit de overheid veel waarde en maatschappelijk belang aan wordt gehecht.“ Tenminste de volgende Kamerleden vroegen zich juist die waarde en het maatschappelijk belang met zoveel woorden af. (Blanksma -CDA 21-, Irrgang-SP 15-, Sap -Groen Links 10-, ). De volgende voorbeeld teksten n.a.v. de kredietcrisis liegen er niet om: "a. hier zaten in ieder geval een aantal accountants flink te slapen c.q. hun werk niet goed hebben gedaan, b. zij als beroepsgroep irrelevant zijn, c. Wij hebben de goedkeurende verklaring geregeld. Die is dus wettelijk afdwingbaar, maar wat is de waarde ervan? Bepaald een existentiële vraagstelling gezien de tegenstelling tussen a en b/c: Ofwel accountants slapen en doen hun werk niet goed of de beroepsgroep is irrelevant en hun verklaringen van geen waarde. De minister verwees naar de komende behandeling van het rapport van de Commissie De Wit. Erop vooruitlopend stelde hij wel, weinig bemoedigend, dat van geen ernstige fouten was gebleken!

5. Overleg met OvRAN: Nivra stelt: “De minister heeft toegezegd om in het najaar met NIVRA, NOvAA en onder meer de SRA om de tafel te gaan zitten.” Dit als reactie op de volgende vraag van mevrouw Sap: “Mijn fractie en andere fracties hebben veel signalen gekregen van mkb-accountants, vooral van accountants van kleinere bedrijven in het mkb. Is de minister bereid om daarom ergens in het najaar met dat deel van de beroepsgroep om tafel te gaan zitten en ons ten tijde van de indiening van de wet te berichten over de mate waarin de bezwaren van de beroepsgroep reëel zijn? Worden ze uit de markt gedrukt, zijn de opleidingskosten hoger, kortom: hoe zit het met de hele trits bezwaren die vandaag benoemd zijn? Is de minister bereid om met dat deel van de beroepsgroep om de tafel te gaan zitten en ons daarover te berichten?” De minister bevestigde: "We weten allemaal dat er een heel actieve lobby is van de OvRAN, maar het lijkt me verstandig om dat overleg breder te trekken.". Kennelijk ging de vraag alleen over OvRAN maar dat heeft Nivra niet gecommuniceerd naar haar leden.

Binnen 2 weken komt OvRAN met 8 kleine tekstwijzigingen op de wet die via een federatief model de punten 1, democratisch karakter en 2, positie van de MKB-accountant garanderen. Het vervolg zal leren of de Kamermeerderheid die ernstige zorgen uitsprak over deze 2 punten, deze voorstellen gaat overnemen. Of de rapportage van Nivra recht doet aan de politieke meningsvorming rond het fusieproces en deugdelijk is, kunt u met deze nieuwsbrief nu zelf beoordelen. Als u oordeelt dat de communicatie van Nivra ondeugdelijk was, lijkt het een goed advies lid te worden van OvRAN om daar een eind aan te maken. Als U voor 1 september ook afscheid neemt van Nivra, bespaart u zich onnodig veel kosten via hoge contributies, onnodige PE-kosten, toetsingen etc. U bespaart zich ook de wekelijkse mails van Nivra. Daarvan kunt u zich nu voortdurend afvragen of de deugdelijke grondslag die Nivra uit de VGC heeft geschrapt, ook doorwerkte naar de communicatie van Nivra. Voor al € 101,15 kunt u zich hier online inschrijven als OvRAN-lid.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur SWA,
Donaties zijn altijd welkom op rekeningnummer 58.06.53.390 ten name van Stichting Wakkere Accountant, 3448 JT Woerden. Bij voorbaat dank!

Uw mail-adres is verkregen in het kader van acties via de SWA voor betere regelgeving en meer democratie in accountancy. In dat kader heeft u meerdere nieuwsbrieven ontvangen sinds december 2006. U kunt altijd toezending beëindigen via de link: Verwijderen.