SWA Nieuwsbrief voor wakkere accountants
Geachte Collega....., 26 october 2012 / SWA Nieuwsbrief 32

Eerste Kamerleden (75) zijn nu aan zet

Het begint er op te lijken dat de Eerste Kamer het wetsontwerp NBA (33025) niet zonder meer gaat goedkeuren. Dat begon met advies vragen aan de Raad van State maar dit advies leverde niets op. Vervolgens begon de schriftelijke behandeling met een voorlopig verslag. In parlementair jargon zeer kritisch.

Kritiek zowel op de 2 amendementen scheiding fusie/advies en roulatie als over democratie en verenigingsdwang.

Felle kritiek VVD, D66, CDA, GL, SP

VVD 16 zetels: Citaat: "De in de Tweede Kamer aangenomen amendementen die het oor­spron­kelijke wetsvoorstel wijzigen kunnen ech­ter niet rekenen op steun van de VVD-fractie."

CDA 11 zetels: Citaat: "De leden van de CDA-fractie vragen de regering om uitgebreid in te gaan op de door hen genoemde kritiekpunten, alsmede op het advies van de Raad van State over deze amendementen." Verder verzoekt het CDA: "uitvoerig in te gaan op de van OvRAN op 5 september 2012 ontvangen brief over de daarin genoemde verenigingsdwang en gedwongen winkelnering voor de accountants van kleinere kantoren."

SP 8 zetels: Citaat: "De leden van de SP-frac­tie hebben een aantal (5) vragen over (poten­tiŽle) belangentegenstellingen tussen be­drij­ven in het algemeen en die tussen accoun­tancy­bedrij­ven in het bijzonder." Vra­gen hoe de NBA als "mono­poloÔde beroeps­orga­ni­satie" met die belangente­genstel­lingen om­gaat en waar de baten van de driejarige prak­tijk­opleiding neerslaan, doen vuurwerk verwachten.

D66 5 zetels: Citaat: "Concluderend zien de leden van de fractie van D66 nog veel aspecten die nadere opheldering behoeven en mogelijk niet bevredigend kunnen worden opgelost bin­nen de kaders van het huidige gewijzigde ontwerp."

GL 5 zetels: vraagt toelichting over de volgens de regering 'vermeende strijd met de vrijheid van vereniging' en vraagt meer specifiek hoe: "het verplichte lidmaatschap zich verhoudt tot de uitspraak van de afdeling rechtspraak van de Raad van State d.d. 9-1-2008 (LJN: BC1524, 200703524/1)? Over de 'checks and balances' bij het NBA vraagt GL: "hoe deze garanderen dat ook recht wordt gedaan aan de vertegenwoordiging van de leden die werkzaam zijn als zelfstandigen en binnen kleinere kantoren?"".

In deze uitgave:
Eerste Kamerleden (75) zijn nu aan zet
Felle kritiek VVD, D66, CDA, GL en SP (45)
Stuurt 1e Kamer wetsontwerp terug?
Toekomst Accountancy!

Stuurt 1e Kamer wetsontwerp terug?

De PvdA(14 zetels) ondersteunt kennelijk het wetsvoorstel. PVV(10), ChristenUnie(2), SGP(1), 50PLUS(1), PvdD(1), OSF(1), samen 16 zetels, hebben zich niet uitgelaten. De kritiek van VVD, CDA, SP, D66 en GL, samen goed voor 45 van de 75 zetels, is heftig en fundamenteel. De VVD, CDA en D66 (samen 32) hameren vooral op de 2 amendementen. CDA, SP en GL (samen 24) hameren vooral op belangentegen­stellingen, "monopoloÔde beroepsorganisatie" en verboden verenigingsdwang. Samen ontstaat een meerderheid om het wetsontwerp terug te sturen naar de tekentafel. Of dat samen lukt of dat een van beide bloedgroepen samen met de 16 zetels van PVV, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, PvdD en OSF, een meerderheid weet te bereiken zal binnenkort blijken. Vaststaat dat de Minister het moeilijk krijgt. Het ambtelijk voorstel is al door hem teruggestuurd en de 1e Kamer dringt aan op spoedige beantwoording.

Toekomst Accountancy!

De uitslag is van groot belang voor de toekomst van het beroep. En dan gaat het niet zozeer om die 2 amendementen. Uiteindelijk zal Europa dat wel regelen. Belangrijker is dat het wetsvoorstel het bestaande monopoloÔde sys­teem in stand houdt. Discussie en tegenspraak wordt niet geduld. Accountants worden daar­door steeds meer, vaker en onnodig "kop van jut" als gevolg van ongedifferentieerde en ge­cen­traliseerde regelgevers en toezichthouders. Dat zijn er nogal wat bij accountants. Iedere regelgever en toezichthouder creŽert per defini­tie zijn eigen zwart/wit beeld van de werke­lijkheid. Het publiek denkt dat die stapeling van regelgeving en toezicht leidt tot accountants als onfeilbare "blinde vinkenzetters". Helaas, het gaat om kleren van de keizer want de werkelijkheid kent alleen vele nuances van grijs. Maar juist door dat zwart/wit beeld, ontstaat bij publiek en rechter steeds vaker en meer onbegrip voor de 'grijze' situaties waarin het echte leven zich afspeelt.
Het Symposium Toekomst Accountancy op maandag 12-11 probeert oplossingen aan te dragen. Denk mee door u hier in te schrijven.


SWA(Stichting Wakkere Accountant) is bereikbaar via e-mail. Donaties zijn welkom op rekening 50.72.39.601 bij ABN-AMRO in Castricum ten name van OvRAN, tussenrekening SWA. Met dank!
Als u zich wilt opgeven voor deze gratis nieuwsbrief of een mailadres wijziging, klik op: hier.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik op: Verwijderen s.v.p.
Als u zich wilt inschrijven als lid van OvRAN, klik hier.