Nieuwsbrief 4 voor de kerngroep en symphatisanten SWA met het laatste nieuws van de oppositie binnen Nivra.

Geachte Collega,

 

Op vrijdag 11 mei is de Stichting Wakkere Accountant notarieel verleden. Dit is een democratische Stichting waarbij de leden van de oppositie binnen Nivra niet alleen theoretisch stemrecht hebben maar ook feitelijk. Details over de bestuurssamenstelling, statuten etc. kunt u vinden op www.wakkereaccountant.nl.

 

Wat willen wij bereiken:
Allereerst de democratische grondrechten van de leden herstellen en voorkomen dat het Nivra blijft handelen in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur. Omdat de VGC tot stand is gekomen in strijd met wet- en regelgeving en daarnaast belangrijke bepalingen strijdig zijn met (Europese) wet- en regelgeving en Ifac regels, hebben we het Nivra-Bestuur medegedeeld een kort geding te zullen starten. Om technische redenen kan dat pas begin juni. Onder meer zal gevorderd worden de VGC en de belangrijkste uitvoeringsbesluiten zoals verplichte VGC-cursussen, CTK, NVAK te schorsen. Bij NOvAA speelt dit kort geding al op 5 juni in Den Haag. De (concept) teksten van beide dagvaardingen treft u aan op www.wakkereaccountant.nl.

 

Wat is ons programma:
De SWA streeft naar een beperkte en duidelijke definitie van openbaar accountant, de auditor of controleur. Openbaar accountant is de accountant die verklaringen afgeeft zoals gedefinieerd in BW:Boek 2 art. 393. Beoordelingsverklaringen en samenstellingsverklaringen komen in dit artikel niet voor. Op niet-openbare accountants zijn dus, conform Ifac-uitgangspunten, de COS regels, kantoorvoorschriften en kwaliteitstoetsing niet van toepassing.

 

De SWA wil een werkbare regelgeving. Dat betekent onder meer dat naast het huidige PE-puntentelsysteem een output-systeem toegelaten wordt. Daarin bepaalt ieder lid zelf welke kennisinspanningen zijn omgeving van hem verwacht.

 

De SWA wil zoveel mogelijk terug naar de accountantstitel als opleidingstitel. Dat betekent ook dat de contributie drastisch verlaagd moet worden. In principe dient de bijdrage gebaseerd te zijn op de noodzakelijke omslag van de kosten die gepaard gaan met het bijhouden van het register voor niet-openbare accountants. Extra kosten moeten gerechtvaardigd worden door de toegevoegde waarde van extra activiteiten.

 

De SWA wil haar doelstellingen bij voorkeur realiseren binnen Nivra. Daartoe moet de onevenredig grote invloed van de grotere openbare accountantskantoren op het Bureau, teruggebracht worden tot een vertegenwoordiging evenredig aan het aantal leden. Er moet een kamerstructuur komen waarin iedere ledengroepering, bijv. de niet-AFM-kantoren, zelfstandig kan functioneren.

 

Activiteiten:
Begin juni zal een uitvoeriger versie van deze nieuwsbrief voor alle leden worden uitgeven. De datum van de kort geding zitting zal dan bekend zijn.
Op de site komen inschrijfformulieren waarmee u lid kunt worden van de kerngroep SWA. De leden van de kerngroep kunnen een Raad van Toezicht kiezen en het Bestuur. Er zal een ledenvergadering worden belegd om de verdere plannen te bespreken nodig om onze doelstellingen te bereiken. Uiteraard blijven we open staan voor overleg met het Nivra-Bestuur.

 

FinanciŽn:

Binnenkort zullen alle collegaís die voorwaardelijk een donatiebedrag hebben toegezegd separaat een oproep ontvangen dit bedrag te betalen op rekeningnummer 58.06.53.390 ten name van Wakkere Accountant, 3448 JT Woerden. Gezien de hoge juridische kosten van kort geding, bodemprocedure etc., vragen wij alle andere collega's eveneens een bedrag van tenminste 100 Euro naar deze rekening over te maken.


Met vriendelijke groeten,

Bestuur SWA,

Indien u van onze Internet Database verwijderd wilt worden, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.