Nieuwsbrief 6 aan alle leden, kort geding op de belangrijkste hoofdzaak gewonnen!

Geachte Collega,

 

De voorzieningenrechter in Amsterdam heeft op 5 juli uitspraak gedaan inzake het kort geding van de Stichting Wakkere Accountant (SWA) tegen het Koninklijk Nederlands Instituut van Register-Accountants (Nivra). Details over deze uitspraak kunt u vinden op www.wakkereaccountant.nl.

 

Op een van de belangrijkste eisen van de SWA namelijk het democratisch recht van leden om moties, amendementen en verordeningen in te kunnen dienen op de ledenvergadering, heeft de SWA gewonnen. Dit blijkt uit schriftelijk in het vonnis vastliggende toezeggingen van Nivra tijdens de zitting aangevuld met het ondubbelzinnig oordeel van de rechter onder 4.3 dat het de ledenvergadering is die beslist over het recht van initiatief op voorstel van meer dan 40 leden. In de laatste ledenvergadering van februari 2006 bracht de voorzitter een motie van die strekking niet in stemming.

 

De SWA zal nu nadere uitleg vragen aan Nivra over een aantal procedurele detailvragen. Een vergelijkbare kwestie in hoger beroep speelt ook bij NOvAA. Aan het NOvAA-Bestuur zal daarom een soortgelijke uitleg worden gevraagd door de Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg (WMO).

 

Dit najaar zal de SWA een ledenvergadering bijeenroepen om te bezien of er nog technische obstakels overblijven voor meer dan 40 leden om het initiatiefrecht op de ledenvergadering in stemming gebracht te krijgen. We kunnen ons niet voorstellen dat de ledenvergadering, als hoogste orgaan biinnen Nivra, zichzelf het recht zou kunnen ontzeggen over moties, amendementen of verordeningen op ordentelijke wijze te stemmen. Dat zou neerkomen op het accepteren van een bestuursdictatuur.

 

Nu twee van de drie eisen in kort geding in hoofdzaak materieel zijn toegewezen, brengen we begrip op voor het feit dat de voorzieningenrechter onze derde vordering, de VGC tijdelijk op te schorten, nog niet heeft ingewilligd. Feit is dat de VGC heel veel pagina's papier omvat in een zodanig wollig taalgebruik dat zelfs heel veel wakkere collega's vaak niet eens goed begrijpen wat er eigenlijk aan de hand is. Voor hen verdient het aanbeveling een blik te werpen op Wat deugt er niet aan de VGC! en Ifac stelt alle managementaccountants vrij van RAC/COS + Toetsing! Daaruit zal blijken dat de oplossing van het probleem ligt in een klein amendement op de VGC waarbij de definitie van openbaar accountant terug wordt gebracht tot de wettelijk controleur zoals gedefinieerd in de WTA. Uiteraard naast een flex-optie voor degenen die zich als zodanig blijvend willen profileren. Dit amendement geeft voor alle Finad-leden, alle actieve "post-actieven", alle interne- en overheidsaccountants die nu voortdurend bang moeten zijn als openbaar accountant aangemerkt te kunnen worden, de oplossing. Alle interne- en overheidsaccountants krijgen bovendien hun oude felbevochten GBR-vrijstelling onder art. 2, lid 3 en 4 terug.

 

Bovenstaande maakt het belang van een gestructureerde oppositie binnen Nivra wel duidelijk. Een democratisch grondrecht van de leden kan nu hersteld worden mits nog veel meer collega's zich bewuster worden van het feit dat het Nivra-Bestuur dit recht miskende. Schrijf u daarom in op ons inschrijfformulier. U kunt dan kiezen om voortaan al onze nieuwsbrieven te ontvangen en/of stemgerechtigd lid van onze kerngroep te worden. I.v.m. de hoge kosten van juridische procedures, organisatie etc., vragen wij bovendien al onze symphatiserende collega's een donatie van tenminste 100 Euro over te maken naar rekeningnummer 58.06.53.390 ten name van Wakkere Accountant, 3448 JT Woerden. Bij voorbaat dank!


Met vriendelijke groeten,

Bestuur SWA,

Indien u van onze Internet Database verwijderd wilt worden, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.