WMO Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg

Secretariaat

Postbus 342                                                                Website: www.wakkereaccountant.nl

2800 AH Gouda                                                           E-mailadres: AA@wakkereaccountant.nl

─────────────────────────────────────────────────────
Nieuwsbrief 8: Waarom een duidelijke VGC nodig is.

Geachte collega,

Zoals u wellicht weet heeft de WMO een tweetal amendementen of ontwerp wijziging verordeningen opgesteld en een drietal voorstellen (moties) voor stemming op de Algemene Ledenvergadering van de NOvAA van 23 juni 2008. Deze kunt u vinden op onze website.  In enkele nieuwsbrieven willen we onze doelstellingen per onderwerp toelichten.

Het WMO-Amendement op de VGC:

Op dit moment geeft de huidige VGC geen duidelijke definitie van openbaar accountant.  Met begrippen als assurance en aan assurance verwant etc. als definitie van deel B VGC, kun je nu eenmaal alle kanten op. Drie rapporten met (v.d. Luitgaarden, Verdiesen, Redactiecommissie), stelden VGC-wijzigingen voor.  Toch is nu besloten de VGC niet te wijzigen, maar met aanvullende interpretaties sommige onduidelijkheden weg te nemen. Dat geeft natuurlijk nog meer onduidelijkheden.

Doel van onze motie inzake de VGC is het vastleggen van:

      een duidelijke definitie van openbaar accountant; waaronder wordt verstaan de AA die op commercile basis diensten verleent en daarbij de voorgeschreven teksten van de wettelijke verklaring (accountantsverklaring) en/of beoordelingsverklaring en/of samenstellings-verklaring afgeeft;

      een keuzemogelijkheid voor alle accountants om dergelijke voorgeschreven teksten niet verplicht te hoeven afgeven en dan dus onder categorie C van de VGC vallen;

Het ingediende WMO-amendement op de VGC betekent:

      verlichting van de regelgeving voor een grote groep samenstellers zonder verlies van kwaliteit;

      dat de regelgeving voor AA's die uitsluitend samenstellen is zeer omvangrijk hetgeen voor de concurrentiepositie van met name de kleinere kantoren nadelig is;

      professionele eigen verantwoordelijkheid AA's voor keuze werkprogramma;

      dat WTA-kantoren met een aparte organisatie voor controlewerkzaamheden profiteren ook van verminderde regelgeving;

      dat een samenstellende accountant die geen samenstellingsverklaring afgeeft en in categorie C valt van de VGC zich wel accountant dan wel accountantskantoor mag noemen en tevens nog deelverklaringen mag afgeven zoals een inbrengverklaring of een verzekeringsverklaring, etc;

      dat er geen periodieke toetsing meer is voor de samenstellers tenzij er signalen zijn die een toetsing rechtvaardigen;

      dat er een duidelijk onderscheid komt tussen WTA-kantoren en niet WTA-kantoren;

      dat met minimale tekstveranderingen het bovenstaande kan worden gerealiseerd.

 

Kom dus stemmen op de ALV vr het WMO-amendement op de VGC!

U kunt zich aanmelden op de site van de NOvAA voor de ALV: ( Website_NOvAA )

Als u naar de ALV komt, meldt het ons dan even via onderstaande link: ( Website_WMO )

 

Steun ook onze kandidaten Arie de Graaf en Inge Ten Voorde voor het

Bestuur van de NOvAA op de ALV van 23 juni 2008:

Van belang bij de realisatie van een werkbare regelgeving voor accountants is dat deze handen en voeten krijgt in een bestuurlijke dekking` in het bestuur van de NOvAA. Op de ledenvergadering van de NOvAA van 23 juni 2008 staan er twee vacatures open in het bestuur van de NOvAA.

Het WMO-bestuur heeft Arie de Graaf en Inge Ten Voorde bereid gevonden zich te kandideren voor het lidmaatschap van het bestuur.

We willen u bij deze oproepen om te komen naar de Algemene Ledenvergadering van de NOvAA op 23 juni 2008 en te stemmen op onze kandidaten

Uw reacties:

Hebt u vragen of reacties mail naar:

AA@wakkereaccountant.nl

Wilt u ons (verder) financieel ondersteunen?

De WMO bestaat nu bijna 1 jaar.  Indien u de WMO (verder) financieel wilt ondersteunen dan verzoeken wij u 100,-- euro (meer mag ook) over te maken op bankrekeningnummer 12.13.29.836 ten gunste van WMO, RABO Gouda.

Met de collegiale groeten van,

Paul van Ginkel, voorzitter, Corneel Spil,  Inge ten Voorde, Peter van Dam, Henk de Haan en Fred Bavius

Namens de Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg (WMO)

N.B. : Indien u uit onze database verwijderd wilt worden, dan hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.