WMO Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg

Secretariaat

Postbus 342                                                                Website: www.wakkereaccountant.nl

2800 AH Gouda                                                           E-mailadres: AA@wakkereaccountant.nl

─────────────────────────────────────────────────────
Nieuwsbrief 9: Over democratie, besluit- en opinievorming bij de NOvAA.

Geachte collega,

Dit is de tweede nieuwsbrief om uit te leggen waarom de beide amendementen en de drie moties op de Algemene Ledenvergadering van de NOvAA van 23 juni 2008, voor u van belang zijn. Alle zijn door meer dan 40 leden ondertekend. Twee daarvan betreffen de onderwerpen recht van initiatief en kamerstructuur. Waarom u  deze beide moties zou moeten ondersteunen, wordt hieronder uitgelegd.

Het in de wet vastgelegde recht van initiatief en democratie:

Artikel 10 van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten bepaalt dat tenminste veertig leden van de NOvAA, onder opgaaf van de te behandelen punten, om bijeenroeping van een ledenvergadering kunnen verzoeken. Aldus hebben meer dan 40 leden opnieuw de punten recht van initiatief en kamerstructuur als motie ingebracht. Dit jaar komen deze voorstellen (moties) alleen op de agenda als ingekomen stuk. Dit is een kleine vooruitgang ten opzichte van vorig jaar. Net als bij de vorige ledenvergadering in 2007 wenst het NOvAA-bestuur geen van deze beide punten in stemming te brengen, terwijl de beide moties duidelijk om stemming vragen. Dit is nu de tweede keer dat uw NOvAA-bestuur handelt in strijd met de wet. Dat is ook de reden dat de WMO vorig jaar een kort geding hierover begonnen is.

Ook op een aantal afdelingsvergaderingen hebben enkele leden meerdere malen verzocht voorstellen in de vorm van motie als agendapunten te behandelen. Deze voorstellen zijn door de afdelingsbesturen niet in behandeling genomen en soms alleen als ingekomen stuk vermeld, omdat deze voorstellen het NOvAA-bestuur niet welgevallig waren.

De achterliggende reden is zoals het NOvAA-bestuur zelf op 6 maart 2008 schrijft aan de WMO Het bestuur is niet van plan om met voorstellen naar de ledenvergadering te gaan waar het zelf niet achterstaat”. 

Niet voor niets hebben de ontwerpers van de Wet op de AA geschreven: “De eerste en voornaamste waarborg voor een juiste taakvervulling van het lichaam is gelegen in de democratische structuur, welke het volgens het ontwerp zal hebben. Aan de gezamenlijke leden wordt de hoogste macht toegekend.”

Het huidige volslagen gebrek aan democratisch bestuur bij de NOvAA is in strijd met de Wet en mag u niet langer dulden!

 

Doel van onze motie inzake het recht van initiatief is democratisering van de NOvAA:

De drempel om initiatieven te ontplooien, discussiepunten aan de orde te stellen en daarover te besluiten moeten worden verlaagd. In de huidige situatie verzanden initiatieven en discussiepunten in de bestuurlijke molens van de NOvAA. Met het initiatiefrecht wordt geregeld dat de directe invloed van het bestuur, op wat wel of niet wordt behandeld binnen de algemene ledenvergadering en op de afdelingsvergaderingen, aan banden wordt gelegd. De leden bepalen en het bestuur voert uit wat bepaald is in de algemene ledenvergadering!

 

Doel van onze motie inzake de kamerstructuur is ook democratisering van de NOvAA:

De leden van NOvAA oefenen tal van beroepen uit in tal van takken van sport in en rond accountancy. De wettelijke controle op een groot kantoor is nu eenmaal iets geheel anders dan het samenstellen van cijfers. Belangentegenstellingen kunnen zo ontstaan. Indien een bepaalde belangengroepering (grote kantoren bijvoorbeeld) feitelijk de macht in handen heeft, komen de belangen van andere groeperingen in het gedrang. De discussie over de regelgeving voor “samenstellers” in de VGC en de toetsingen zijn daarvan voorbeelden.

Doel van de motie inzake de kamerstructuur is het vastleggen van de mogelijkheid om te komen tot zelfstandige vakgroepen of kamers indien ten minste 100 leden een dergelijke vakgroep wensen op te richten. Een zelfstandige vakgroep of kamer geeft de mogelijkheid om de praktijk van de betreffende accountants beter aan te laten sluiten met het cluster van AA's waarbij hij/zij is aangesloten. Het gevolg is een betere aansluiting met de praktijk van de regelgeving en ondersteuning vanuit de NOvAA. Tevens wordt de mogelijkheid tot specialisatie verbeterd. Met de motie wordt het bestuur van de NOvAA opgedragen om te komen met voorstellen om het instellen van zelfstandige vakgroepen nader uit werken. Let wel, de tandeloze en machteloze vakgroepen bij Nivra worden hiermee niet bedoeld.

 

Kom naar de ALV en laat uw stem horen vóór de WMO-moties initiatiefrecht en kamerstructuur!

Nu de moties door het bestuur van de NOvAA niet op de agenda van de ALV gezet zijn en er dus geen mogelijkheid is om te stemmen over deze moties, verzoeken wij u:

Ø     Door middel van een brief aan de NOvAA bezwaar aan te tekenen tegen deze gang van zaken;

Ø     Op de ALV uw stem te laten horen en vragen te stellen aan het bestuur van de NOvAA hierover.

U kunt zich aanmelden op de site van de NOvAA voor de ALV: (Website_NOvAA)

Als u naar de ALV komt, meldt het ons dan even via onderstaande link: (Website_WMO)

Uw reacties:

Hebt u vragen of reacties mail naar:

AA@wakkereaccountant.nl

Wilt u ons (verder) financieel ondersteunen?

De Stichting WMO heeft in het afgelopen jaar op diverse manieren zich ingezet voor een meer werkbare regelgeving. Wij willen dat niet doen met acties die de "krant halen” en het aanzien van het accountantsberoep onderuit halen.

Er zijn geen veldslagen gewonnen, maar met een continue druk binnen en buiten de NOvAA is het "denken" over een meer werkbare regelgeving met succes op gang gekomen.

Toch voor U en ons een resultaat om een beetje trots op te zijn.

 

We moeten echter blijven werken aan een consensus waar iedere MKB-accountant mee kan leven en werken .

 

Behalve veel tijd en inspanning van de zijde van de WMO heeft dat uiteraard links en rechts ook geld gekost. Dankzij de bijdragen van sympathisanten ( vele van u) in 2007, kon een geslaagd offensief van de grond komen.

Maar nu de bodem van onze kas in het zicht is, willen we u nogmaals om een ondersteuningsbijdrage van bijvoorbeeld 100, = euro (of meer ) per accountant vragen, hetwelk ons de gelegenheid biedt om onze inspanningen voort te zetten

 

Alle (bestuurs)leden van de WMO zijn vrijwilligers zonder enige vorm van financiële tegemoetkoming.

Voor u wellicht een aanleiding "uw collegiaal steentje" bij te dragen.

U kunt ons steunen door uw bijdrage over te maken op bankrekeningnummer 12.13.29.836 ten gunste van WMO, RABO Gouda

 

Met de collegiale groeten van,

Paul van Ginkel, voorzitter, Corneel Spil,  Inge ten Voorde, Peter van Dam, Henk de Haan en Fred Bavius

Namens de Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg (WMO)

 

N.B. : Indien u uit onze database verwijderd wilt worden, dan hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.