Nieuwsbrief

Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg (WMO)

Geachte collega accountant, beste sympathisant van de WMO,

 

Onderstaand treft u onze derde nieuwsbrief aan.

Algemene Ledenvergadering van de NOvAA 11 juni jl.:

De opkomst was, mede door de oproepen van de WMO, overweldigend. Helaas hebben we op de ledenvergadering de eerste slag verloren. Positief punt was dat 179 van de 600 aanwezige leden kozen voor onze kandidaten mr. Arie de Graaf AA MA en Tineke Mulder AA.

Voor de ledenvergadering is het rapport van de commissie Verdiesen (commissie regelgeving) uitgereikt en deze is door Verdiesen persoonlijk toegelicht in de ALV. Arie de Graaf heeft op de ALV als eerste zijn mening kunnen geven over dit rapport.

Onze conclusie is dat in dit rapport een eerste voorzichtige aanzet is gegeven voor vereenvoudiging van de regels in de samenstelpraktijk en de toetsing, maar dat dit slechts een kleine stap vooruit is. Wat ons tegenstaat in dit rapport is dat bij jaarrekeningen, waarbij derden betrokken zijn (bank, overheid etc.; met uitzondering van de belastingdienst ) de samenstellingsverklaring een quasi assurance verklaring moet uitstralen (keurmerk). Aangezien iedere samenstelpraktijk wel een verplichte samenstellingsverklaring moet afgeven, blijven kantoorrichtlijnen, preventieve toetsing, in deels afgezwakte vorm en de zwaarste PE-verplichting gehandhaafd.

Ook is op dezelfde dag een rapport verschenen van de NIVRA-commissie “Tijdelijke Commissie Onderhoud VGC” (Commissie van de Luitgaarden). Hierin is een flex-optie uitgewerkt, die de door ons voorgestelde flex-optie benadert. Hierin staat: Iedere accountant die zich beperkt tot samenstelopdrachten en andere aan assurance verwante werkzaamheden, gaat naar categorie C van de VGC. Positief in dit rapport is dat het huidige sanctionerende toetsingsysteem wordt vervangen door een “risicogerichte” vorm van toetsing, bestaande uit een desk-review, verkregen via self-assessment, zonodig aangevuld met een onderzoek ter plekke. Dit gaat wat ons betreft de goede kant op.

Wij gaan door met uw medewerking:

Op grond van het voorgaande hebben we inmiddels besloten onze activiteiten voort te zetten en te intensiveren. Op politiek gebied, op juridisch gebied en op het gebied van de slag om ledenstemmen.

Discussiebijeenkomsten NOvAA/NIVRA:

Als eerste willen wij een beroep op uw persoonlijke medewerking doen om de slag om ledenstemmen te winnen. Het is u bekend dat de NIVRA en het NOvAA gezamenlijk discussiebijeenkomsten hebben georganiseerd over de regelgeving en de nodige wijzigingen in de VGC. Naar onze mening zijn de voorgestelde wijzigingen nog veruit onvoldoende.

Op onze site http://www.wakkereaccountant.nl/ leggen wij uit waarom. Volg de link http://www.wakkereaccountant.nl/Assurance%20en%20kwaliteit.htm voor ons commentaar op de noodzakelijke wijzigingen.

Wij willen actief ons programma op die discussiebijeenkomsten uitdragen en doen daarom een beroep op uw medewerking. Wij zouden het op prijs stellen als u zich aanmeldt voor de dichtstbijzijnde voorlichtingsbijeenkomst (de eerste is al op woensdag 27 juni aanstaande ) en daarvan tevens melding maakt per reply aan de verzender van deze mail, ons de heer Peter van Dam AA.

Dit bestuurslid van de WMO zal er dan voor zorg dragen dat een of meerdere bestuurs- of kerngroepleden van de WMO of de SWA (onze zuster stichting die aan de NIVRA kant actief is) zich per mail in verbinding stelt met u en andere collega sympathisanten uit uw regio. In die uitnodigingsmail zal worden gevraagd om een of twee uur eerder naar de door u bij te wonen voorlichtingsbijeenkomst te komen. De bedoeling is om ons programma met zoveel mogelijk sprekers kracht bij te zetten. U maakt zo contact met de andere collega sympathisanten uit uw regio om onze stem uit zoveel mogelijk hoeken te laten klinken. Uiteraard kan dat ook al van te voren als u hun namen kent via de uitnodigingsmail. Roep ook uw bevriende collega's op hieraan mee te doen. Al die stemmen hebben we hard nodig om op de komende ledenvergadering ruim boven de 50% stemmen te komen.

Meldt u zich daarom aan voor één van de discussiebijeenkomsten van NIVRA/NOvAA via de link "Discussiebijeenkomsten Commissie Regelgeving en Tijdelijke Commissie Onderhoud VGC" op de site http://www.novaa.nl/leden.0.html. (U moet wel eerst inloggen). Geef tevens uw aanmelding door per reply aan het emailadres van de heer P. van Dam.

Kort geding

Inmiddels is besloten in appel te gaan tegen de uitspraak in kort geding. We wachten nog even met het indienen op het kort geding tegen de NIVRA op 25 juni 2007.  Ook daarvoor zijn financiële middelen nodig naast het uitvoeren van acties, het opbouwen van mailingbestanden en een website. U kunt ons ondersteunen door 100,-- euro (meer mag ook) over te maken op bankrekeningnummer 12.13.29.836 ten gunste van WMO, RABO Gouda.

Met de collegiale groeten,

 

Het Bestuur Werkgroep Minnelijk Overleg WMO

 

 Arie de Graaf, Corneel Spil, Inge ten Voorde, Paul van Ginkel, Peter van Dam, Fred Bavius en Henk de Haan