WMO Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg

Secretariaat

Postbus 342                                                                Website: www.wakkereaccountant.nl

2800 AH Gouda                                                           E-mailadres: AA@wakkereaccountant.nl

─────────────────────────────────────────────────────
Nieuwsbrief 6 : Reactie op het rapport van de redactiecommissie VGC.

Geachte Collega ,

 

 

Het NOvAA bestuur heeft, bij monde van zijn voorzitter de heer Dirk Ter Harmsel in een artikel in de Account Adviseur van december 2007, zijn twijfel uitgesproken omtrent de praktische uitvoerbaarheid van het belangrijkste voorstel in het Rapport van de Redactiecommissie. Dit betrof het onderscheid “besloten en niet-besloten verkeer”.

In het verlengde hiervan verliest ook het in het rapport van de commissie Verdiessen geïntroduceerde begrip “derdenbelang” zijn waarde.

 

Hiermee kan worden vastgesteld dat de leden en sympathisanten van de Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg terecht oppositie hebben gevoerd. Het is nu dan ook het juiste moment voor de leden van de NOvAA om de voorstellen van de stichting Werkgroep Minnelijk Overleg te ondersteunen.

De hoofdpunten van deze voorstellen zijn:

 

·        De accountant (RA/AA), die wettelijke controles uitvoert en een WTA-vergunning heeft, valt onder categorie B van de VGC. De accountants, die dat prefereren, kunnen ook voor categorie B opteren.

·        Alle overige accountants (RA/AA) vallen onder categorie C van de VGC. Zij zijn bevoegd tot het uitvoeren van alle accountantswerkzaamheden (vrijwillige controles, samenstellings- en beoordelings- en overige opdrachten) met uitzondering van de wettelijke controles. Zij sluiten hun werkzaamheden af met een samenstellings- of beoordelingsverklaring, rapport van bevindingen of een andersoortige schriftelijke mededeling.

·        Voor alle accountants komt er een ´signaalgerichte` toetsing, d.w.z. dat besloten kan worden een coachende toetsing uit te voeren indien er signalen zijn dat werkzaamheden niet adequaat worden uitgevoerd.

·        Voor elke accountant komt er een ´outputgerichte` permanente educatie, afhankelijk van de aard van diens werkzaamheden, naast het huidige puntensysteem dat de nadruk legt op openbare cursussen.

·        alle accountants worden georganiseerd in vakgroepen, gedifferentieerd naar de aard van de werkzaamheden. De vakgroepen stellen hun eigen regelgeving op, die voldoet aan de behoefte van de betreffende accountantsgroep.

 

De WMO gaat er vooralsnog vanuit dat deze redelijke en adequate voorstellen te realiseren zijn binnen de NOvAA op de komende ledenvergadering via de moties op http://www.wakkereaccountant.nl/eenheidbewaren_AA.htm .

Op die wijze kan de eenheid binnen de beroepsgroep behouden blijven.

 

Afdelingsvergaderingen:

De komende afdelingsvergaderingen van de NOvAA zullen geheel in het teken staan van de discussie over de regelgeving, met name over het rapport van de door NIVRA en NOvAA ingestelde Redactiecommissie. De aanwezigen kunnen van gedachten wisselen over een mogelijk alternatief voor het voorstel van de Redactiecommissie. Wij roepen u op, ondanks dat de vergadering is gepland in de drukke periode, om naar de afdelingsvergadering te komen. Meldt u aan op de website van de NOvAA http://www.novaa.nl/index.php?id=3195

 

Uw reacties:

Hebt u vragen of reacties mail naar:

AA@wakkereaccountant.nl
Indien u van onze Internet Database verwijderd wilt worden, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.

 

Wilt u ons (verder) financieel ondersteunen?

De WMO bestaat nu één jaar. Met onze activiteiten in het afgelopen jaar is de bodem van de kas in zicht geraakt. Indien u de WMO (verder) financieel wilt ondersteunen dan verzoeken wij u 100,-- euro (meer mag ook) over te maken op bankrekeningnummer 12.13.29.836 ten gunste van WMO, RABO Gouda.

 

Met de collegiale groeten van,

Arie de Graaf, voorzitter, Corneel Spil, Paul van Ginkel, Jac Vossen, Inge ten Voorde, Peter van Dam, Henk de Haan en Fred Bavius

Namens de Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg (WMO)