Nieuwsbrief 19 aan alle Nivra-leden met een aanbod dat niet kan worden weerstaan

Geachte Collega,

OvRAN (Orde van Register Adviseurs Nederland) zet haar deuren open. Hieronder de belangrijkste kenmerken:

Op de website www.ovran.nl van OvRAN ziet u alle details. Meer dan 90% van alle Nivra-leden oefenen alleen privaatrechtelijke taken uit bij het bedrijfsleven of overheid. Rationele gronden leiden tot de conclusie dat het OvRAN-lidmaatschap voor hen superieur is boven het Nivra-lidmaatschap. De leden die zich beroepsmatig bezighouden met wettelijke controle, moeten voorshands lid blijven van Nivra. Zij kunnen echter voor slechts 100 Euro per jaar hun sympathie uitspreken voor bovenstaande organisatiestructuur in de hoop dat Nivra die wenk zal verstaan. Zijn dat op zich al geen afdoende redenen om u in te schrijven bij OvRAN? Doe het dan nu want uw lidmaatschap van Nivra moet in beginsel voor 1 september zijn opgezegd.

Er zijn nog veel meer redenenen voor inschrijving!

 1. Democratisch tekort Er was twee jaar procederen nodig om het HOF Amsterdam te laten vaststellen dat de ledenvergadering wel degelijk het recht van initiatief heeft. Daarbij werd ook vastgesteld dat Nivra procedureel is tekort geschoten althans niet adequaat heeft geopereerd rond democratische rechten van de leden. Vervolgens streeft Nivra naar "representatie niet alleen op basis van numerieke maar ook van kwalitatieve overwegingen(lees controlerende accountants)". Waarom lid blijven als zo met uw democratische rechten wordt omgesprongen?

 2. Overheersende belangengroeperingen
  a. Welk belang wordt gediend dat studenten feitelijk alleen nog RA kunnen worden na drie jaar stage bij een groot kantoor? De meeste Nivra-leden hebben alleen een adviserende functie die zij meestal boeiender vinden dan "vinken" kunnen zetten!
  b. Wie schiep via de VGC de mogelijkheid dat grote kantoren zichzelf kunnen vrijstellen van alle accountancyregelgeving? Welk belang wordt gediend door tegelijkertijd onwerkbare vastleggingseisen op te leggen aan kleinere kantoren onder het mom van kwaliteit?
  c. Nivra riep na het Enron schandaal "No Mercy" voor dubieuze controles en advies (Arthur Andersen). Vervolgens werden kleine accountants die hun lidmaatschap opzegden (omdat ze geen heil in toetsingen zagen) voor de tuchtrechter gesleept. Maar waarom dan moesten meerdere andere partijen, waaronder het OM, een groot kantoor in de zaak Ahold met succes (behoudens hoger beroep) voor de tuchtrechter slepen? Waarom niet Nivra zelf?
  Dit zijn slechts enkele voorbeelden! Als een organisatie andere belangen stelt boven uw belangen, waarom dan nog lid blijven?

 3. Zwaard van Damocles Via de VGC zijn de begrippen "assurance" en "aan assurance verwant" binnengeslopen als definitie van "openbaar accountant" in deel B VGC. Die weidse definitie heeft potentieel grote gevolgen voor "samenstellers", interim-managers, adviseurs, actieve "post-actieven" en RA's bij adviserende bedrijven. Nivra verweerde zich recentelijk met de stelling dat leden deze begrippen "te goed" lezen. Na drie commissies over de "samenstelpraktijk" te hebben versleten, past Nivra niet de oorzaak aan, de VGC, maar wil een onduidelijke VGC verduidelijken met weer nieuwe teksten. Of daarmee enig probleem van "samenstellers" wordt opgelost valt nog te bezien. Als een zwaard van Damocles blijven deze onduidelijkheden hangen boven de hoofden van "samenstellers", interim-managers, adviseurs, actieve "post-actieven" en RA's bij adviserende bedrijven etc. Wilt u lid blijven van een organisatie die "zwaarden van Damocles" hangt boven haar leden?

 4. Inefficiente Permanente Educatie PE is noodzakelijk want kennis moet voortdurend worden bijgehouden. Maar waren die verplichte cursussen VGC nou efficient om een kleine 50 pagina's papier goed te lezen? Worden die "openbare cursussen" vaak niet alleen gevolgd om punten te halen voor de verplichte PE-rapportage? Wilt u lid blijven van een club die alternatieve en veel efficiëntere PE-systemen konsekwent afkraakt en redelijke discussie daarover verhindert?

 5. Kwaliteit van vastleggingen toetsen Via de slogan "niet vastgelegd is niet gecontroleerd" is een toetsingssysteem ontstaan met alle aandacht voor vastleggingskwaliteit. Toch zou het moeten gaan om collegiaal, coachend en risicogericht toetsen van de productkwaliteit. Het gevolg was onder meer een ongekende hausse aan fusies met van kleinere met grotere kantoren en opzeggingen. Waarom zouden "samenstellers" lid blijven van een organisatie die vooral focust op toetsing van de vastleggingskwaliteit?

 6. Dubbel tuchtrecht Via de nieuwe WTRA zijn twee tuchtrechtelijke instanties ontstaan: 1. de accountantskamer in Zwolle en 2. de klachtencommissie. Door publiekrechtelijk polderen is hier "ne bis in idem" toegelaten en zijn de onderlinge afbakeningen volstrekt onduidelijk. De onderlinge verwijsmogelijkheden zijn groot. In de praktijk kan het er wel eens op neerkomen dat klagende cliënten zowel de klachtencommissie als de accountantantskamer inschakelen onder het motto: "dubbel genaaid houdt beter" als basis voor een civiele schadeclaim. Wie wil lid blijven van een club die dubbele juridische aanvallen toelaat c.q. dwingt tot een dubbele juridische verdediging?

 7. Controleur i.p.v. Adviseur Meer dan 90% van de leden voert zuiver privaat-rechtelijke taken uit buiten het gebied van wettelijke controle. Waarom dan alle aandacht opeisen voor de controlerende functie bij opleidingen? Wie heeft belang bij de weidse definitie van "openbaar accountant" in afwijking van de Code of Ethics. Hierdoor worden veel leden onnodig onder de regelgeving voor controlerende accountants in deel B VGC gebracht. Waarom zouden adviserende leden die werken in dienst van of in opdracht van het bedrijfsleven, lid blijven van een publiekrechtelijke organisatie die het primaat legt bij controlerende werkzaamheden?

 8. Opleidingstitel of beroepstitel De meeste leden blijven lid omdat Nivra's wettelijk monopolie de titel koppelt aan het lidmaatschap. Die leden willen hun investering in die opleidingstitel niet verloren zien gaan. Nivra's toegevoegde waarde c.q. prijs-prestatieverhouding voor titelbehoud is per definitie minimaal. Andere activiteiten worden nu gesubsidieerd. Waarom zou een Finad-lid nog lid blijven als via OvRAN een hoger gekwalificeerde RMC-titel beschikbaar is voor minder dan 1/5 van Nivra's contributie?

Is lid zijn van Nivra en OvRAN tegelijk mogelijk?
Het antwoord is ja. In dat geval bent u RA RMC. Er zijn meerdere redenen om daarvoor te kiezen. Als overtuigende reden is al genoemd activiteiten als wettelijk controleur en soms bij statutair voorgeschreven vrijwillige controles. Overigens heeft de Kamer voor "samenstellers" daar een oplossing voor. Sommige leden die menen voor hun broodwinning afhankelijk te zijn van een RA-titel, zullen misschien aarzelen omdat de RMC-titel nieuw en nog onbekend is. Dat is slechts een kwestie van tijd. Bovendien kunt u altijd terug naar Nivra als u dat zou willen. Welke ook de reden moge zijn voor een dubbel lidmaatschap, er is geen betere methode om Nivra de goede weg te wijzen, dan u nu hier in te schrijven bij OvRAN met de knop links onderaan.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur SWA,

Indien u van onze Internet Database verwijderd wilt worden, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.