Feiten over de Ledenvergadering december 2007: Een democratische gang van zaken?


      Hoe het begon! In de ledenvergadering van december 2006 heeft het bestuur geweigerd alternatieve Verordening over de VGC- en PE op de agenda te plaatsen en in stemming te brengen. Het verzoek daartoe was conform de Wet op de Registeraccountants door meer dan 40 leden van de oppositie tijdig gedaaan. De harde feiten over deze ondemocratische gang van zaken treft u aan op: De gang van zaken bij de ledenvergadering in december 2007 Hieronder een korte samenvatting. Alle sappige details treft u aan bij de kort geding stukken.


      Oppositie vanuit Finad-leden! Het concept-voorstel VGC van Nivra omvatte een ruime definitie van openbaar accountant als gevolg van het ruime en onduidelijke "assurance" begrip. Hierdoor werd ieder Finad-lid dat na onderzoek op verzoek van een client bij een derde een conclusie durfde uitspreken, tot openbaar accountant verklaard. Dit voorstel veroorzaakte veel onrust bij Finad-leden. Als gevolg daarvan volgde op 31 oktober 2006 overleg tussen de voorzitter van Nivra en enkele Finad-leden om de kritiek over te brengen en procedureel goed af te stemmen.


      Geen Recht van Initiatief? Het procedurele antwoord blijkt uit een mail van Nivra van 24 november 2007. De paritaire commissie kan alleen maar ontwerp-verordeningen VGC maken en alleen het Bestuur komt het recht toe die ontwerp-verordeningen in de staatscourant te plaatsen. Derhalve heeft de ledenvergadering geen recht van initiatief, aldus het Nivra!


      Meer dan 40 leden roepen ledenvergadering bijeen met een alternatieve VGC(X-code) en PE-Verordening! Als reactie op die brief van 24-11-2007, verzoeken meer dan 40 leden op zondag 26 november tijdig een "bijzondere" ledenvergadering bijeen te roepen met als onderwerp een alternatieve VGC(X-code) en PE-Verordening. Bij voorkeur samenvallend met de reguliere ledenvergadering op 14 december 2006. Tevens verzoeken zij een "Bedenking" onder de aandacht van alle leden te brengen over deze bedenkelijke gang van zaken.


      Er volgt geen enkel antwoord totdat het te laat is! De Wet op de registeraccountants geeft het Nivra-Bestuur een maand de tijd om te reageren op een dergelijk verzoek van meer dan 40 leden. Zodoende kon op 14-12-2006 een ledenvergadering plaatsvinden zonder alternatieve verordeningen. De bedenking wordt onder de aandacht van de leden gebracht op een wijze die de bedenkers van de bedenking niet hadden kunnen bedenken. Als gevolg daarvan wist tijdens de stemming slechts een klein deel van de leden alle argumenten pro en contra de VGC. Op 21 december, vlak voor Kerst kwam uiteindelijk antwoord van Nivra. Nu voor het eerst niet alleen per email met bijlage maar ook per echte brief en dan nog wel aangetekend: Op 5 januari schriftelijk 40 handtekeningen inleveren en de gewenste verordeningen komen niet in stemming als agendapunt. Deze eisen alsmede de timing tussen Kerst en Nieuwjaar maakte het verzamelen van handtekeningen op papier zinloos en onmogelijk.


      Verdeel en heers, wat nu? Op woensdag 3 januari 2007 bevestigt de oppositie haar voorkeur voor constructief overleg. Er worden minimumeisen inzake de VGC geformuleerd door de oppositie in samenwerking met het Finad-Bestuur. In de samenstelling en opdrachtformulering van wat uiteindelijk de commissie van de Luitgaarden zou worden, is van die minimum-eisen weinig terug te vinden. Op de ledenvergadering van februari 2007 heeft de voorzitter, na advies van de notaris, moties om het recht van initiatief te erkennen niet in stemming willen brengen. Als gevolg van deze ondemocratische gang van zaken is de Stichting Wakkere Accountant opgericht. Er resteerde geen ander alternatief dan een juridische procedure te starten en de leden te mobiliseren. Uit de kort geding stukken kunt u lezen dat Nivra ineens stelt dat email-correspodentie geen correspondentie is, dat alle correspndentie ook per post ging, quod non, en dat Nivra betwijfeld of die meer dan 40 leden wel echt bestonden. Tot zover over democratie bij Nivra!