Probeert Nivra soms de benoeming van 10 nieuwe Nivra Bestuursleden te verhinderen?


      Nivra weigert overheersende positie Big-Four in Nivra-Bestuur op te geven! Nadat Nivra publiekelijk aangaf niet te zullen meewerken aan een evenredige vertegenwoordiging van de Big-Four in het Nivra-Bestuur, heeft de SWA besloten 10 bestuurskandidaten te nomineren om op korte termijn een werkbare meerderheid te bereiken. De bedoeling is uiteraard dit zo snel mogelijk terug te brengen naar een norrmale bestuursomvang van tenminste 7 leden. Vervolgens zijn deze 10 bestuurskandidaten aan alle leden en ook Nivra gepresenteerd. Voor deze 10 bestuurskandidaten zijn ruim 90 handtekeningen binnengekomen.


      Nivra probeert benoeming van de 10 bestuurskandidaten op de komende ledenvergadering te voorkomen! Op maandag 26 november 2007 stuurde Nivra een reactie. Nivra geeft als argument dat het ondemocratisch is dat nog niemand heeft kunnen solliciteren op deze nog niet bestaande maximaal 10 vacatures en dat de WRA zou voorschrijven dat ook voor nog niet-bestaande vacatures, de procedures voor de gebruikelijke vacatures gevolgd noet worden. Op grond daarvan weigert Nivra deze 10 kandidaten de komende ledenvergadering in stemming te brengen.


      Vergeet Nivra hier niet dat het haar taak is om de oproep voor evt. vacatures aan de leden te versturen? Toen op 15 oktober de oproep met ruim 40 handtekeningen voor een extra ledenvergadering door Nivra was ontvangen, zat daarin ook de motie inzake de Big-Four. Daarmee was tegelijk per definitie ook bekend dat er mogelijk vacatures zouden kunnen ontstaan. Indien Nivra oprecht de mening was toegedaan dat op die vacatures ook anderen zouden moeten kunnen solliciteren, had zij op dat moment aan alle leden bekend moeten maken dat er (potentiele) vacatures waren. Dat deed Nivra dus niet. Nivra wacht tot maandag 26 november om alleen aan de SWA mede te delen dat de 10 bestuurskandidaten niet in stemming zullen worden gebracht. Kunt u volgen hoe een zorgvuldig opererend bestuursorgaan als Nivra haar eigen verzuim als excuus kan gebruiken om stemming over de nieuwe leden te verhinderen?


      Gaat het hier soms om tactische manouvres om de oppositie te ontmoedigen? Materieel is deze manouvre inhoudloos. Nivra vergeet dat in SWA-Nieuwsbrief 9 van 15-10-07 al een oproep aan alle leden was geplaatst om deze nog niet bestaande vacatures te vervullen. Iedereen heeft daarop kunen solliciteren. De erg goede lezers zal het zijn opgevallen dat ruim 40 leden verzocht hebben om het agendapunt: kandidaat-bestuursleden, pas in stemming te brengen nadat alle agendapunten SWA zijn afgehandeld. Dat gaf de kans aan het Nivra-Bestuur alsnog water in de wijn te doen en pas te laten besluiten over uitbreiding van het bestuur als daadwerkelijk bleek dat een evenredige vertegenwoordiging van de leden door het gehele zittende bestuur werd verworpen. Pas daarna is het zinvol te stemmen over de voorgedragen 10 kandidaten voor democratie en vernieuwing van Nivra. In afwijking van dit verzoek heeft het Nivra-Bestuur het agendapunt: kandidaat-bestuursleden vooraan in de agenda geplaatst om te voorkomen dat over de 10 nieuwe kandidaat-bestuursleden en de alternatieve voorzitter en vice-voorzitter gestemd kan worden. De motie inzake de BIg-Four met de mogelijke uitbreiding van het bestuur, komt pas laat in de agenda aan de orde. Zelfs geharde voorstanders van het Nivra-Bestuur, zoals de heer Verhoeven van HLB-van Daal & Partners, geven openlijk tactische redenen op voor deze agendavolgorde.


      SWA meent dat de ledenvergadering heel wel in staat is te beslissen over interpretaties van regelgeving! Op 28 november 2007 stuurt de SWA een antwoord. Daarin wordt uiteengezet dat het volgen van de voorstellen van Nivra alleen betekent dat de uitvoering van noodzakelijke besluiten over democratie en vernieuwing hierdoor alleen uitgesteld kan worden. Geheel onnodig moet alleen voor deze kandidaatstelling een nieuwe ledenvergadering bijeengeroepen worden. De WRA geeft de ledenvergadering als hoogste orgaan binnen Nivra alle vrijheid te beslissen over dit soort interpretaties van regelgeving.


      Stem op de SWA om een onnodige ledenvergadering te voorkomen! Op het schrijven van de SWA van 28 november 2007 volgde een negatieve reactie van Nivra op 30 november. Daarom zal een motie ter vergadering ingediend moeten worden om de agendavolgorde te wijzigen. Stem dus op de SWA om deze onnodige vergadering te voorkomen en democratie en vernieuwing bij Nivra mogelijk te maken.