Recht van Initiatief wordt door Nivra eindelijk erkend!


      Waar ging het recht van initiatief ook al weer over? In de ledenvergadering van december 2006 heeft het bestuur geweigerd een alternatieve VGC-verordening op de agenda te plaatsen en in stemming te brengen. Het verzoek daartoe was conform de Wet op de Registeraccountants door meer dan 40 leden van de oppositie tijdig gedaaan. Het argument van Nivra voor deze weigering was dat de Wet op de Registeraccountants nu eenmaal voorschrijft dat ontwerp-verordeningen door het bestuur in de staatscourant geplaatst moeten worden. Aan de ledenvergadering kwam dus geen recht van initiatief toe. Toch erkent Nivra dat de ledenvergadering wel het hoogste orgaan binnen Nivra is. Alle sappige feiten hierover kunt u lezen in: Een democratische gang van zaken bij de ledenvergadering december 2006?
Op de ledenvergadering van februari 2007 heeft de voorzitter, na advies van de notaris, moties om het recht van initiatief te erkennen niet in stemming willen brengen.


      Oprichting Stichting Wakkere Accountant (SWA) Als gevolg van deze ondemocratische gang van zaken is de Stichting Wakkere Accountant opgericht. Deze is een juridische procedure begonnen. Daarbij blijk dat de kort geding rechter van mening was dat: "Zoals ook ter zitting besproken staat het [eiser] vanzelfsprekend wel vrij om -" samen met tenminste 40 andere leden -" de mogelijke invoering bij verordening van het recht van initiatief als agendapunt op de volgende vergadering te laten behandelen."


      7 Moties op de agenda geplaatst! Na deze uitspraak van de rechter hebben meer dan 40 leden opnieuw diverse moties op de agenda van de ledenvergadering van 12 december 2007 geplaatst. In sommige van die moties wordt het bestuur opgedragen concrete verordeningen als ontwerp in de staatscourant te plaatsen. Na lang aandringen en een beleefde aankondiging dat nadere stappen overwogen zouden worden als Nivra niet zou antwoorden, heeft Nivra eindelijk bevestigd dat nu over die moties gestemd kan worden. Dit blijkt uit onderstaande mail van Nivra van 20 november 2007.


      Erkenning Recht van Initiatief
Van: Wammes, Berry [mailto:b.wammes@nivra.nl]
Verzonden: dinsdag 20 november 2007 13:41
Aan: A.J. Boer
CC: Werring, Andre; Drewes, Josta; Gutterswijk, Natascha
Onderwerp: RE: Nadere reactie
Geachte heer Boer

In antwoord op uw vragen in de mail van 19 november 2007, berichten wij u als volgt op de daarin gestelde vragen.

1. Er is geen discussie over het recht van de ledenvergadering om moties aan te nemen. Dit veronderstelt vanzelfsprekend stemming.
2. Uw brief van 16 oktober 2007 is integraal op de site geplaatst; de voorstellen en moties zijn in de agenda verwerkt. Ook de door u ingezonden bedenking en de kandidaatsstellingen zullen aan de leden worden bekend gemaakt. Daarmee is uw inbreng ten aanzien van de agenda van de ledenvergadering onder de aandacht van de leden gebracht. Wij achten ons uiteraard verplicht de leden op de hoogte te brengen, maar bepalen zelf op welke wijze dit dient plaats te vinden.
3. We zullen op de pagina van de ledenvergadering een link aanbrengen naar de SWA.


Tenslotte: zoals gebruikelijk willen we de kandidaat bestuursleden graag met leeftijd en werkkring bekend doen maken. Gaarne ontvangen wij deze gegevens van de tien kandidaten.


Met vriendelijke groet,

Berry Wammes
===================================================================
Van: A.J. Boer [mailto:ajboer@casema.nl]
Verzonden: maandag 19 november 2007 16:28
Aan: * NIVRA Algemeen
CC: Wammes, Berry
Onderwerp: RE: Nadere reactie
Urgentie: Hoog

Geacht bestuur,


Na meerdere uitvoerige telefoongesprekken en diverse mails en brieven aan U, moeten we nu constateren dat:


1. Op de gestelde vragen in de oproep van 16 oktober voor een extra ledenvergadering u ontwijkende antwoorden blijft geven met uw opmerking dat u zich aan wet- en regelgeving zult houden. Onze vraag was op welke praktische interpretatie van regelgeving wij mogen rekenen. De kernvraag in de oproep van 16 oktober was welke punten van de door meer dan 40 leden aangedragen agendapunten u ook in stemming brengt. Moeten wij uit uw ontwijkende antwoord concluderen dat u geen stemming zult toelaten over de meeste agendapunten? In redelijkheid mag worden verwacht dat de leden vooraf zo goed mogelijk zijn geinformeerd en zich behoorlijk voorbereid op de vergadering kunnen instellen. Voorbereid zijn mag geen eenzijdig bestuursprivilege zijn. Maximale vrijheid van de voorzitter in de vergadering voorbehouden duidt niet op vertrouwen in de vergadering en roept twijfel op omtrent de intenties van de bestuurders.
2. Op ons verzoek van 31 oktober om opname in uw nieuwsbrief van een specifieke tekst hebben wij ook geen antwoord ontvangen Die tekst beoogde uw eerdere mededelingen aan alle leden over de democratische benaderingen van het Nivra-Bestuur aan te vullen, zodat alle leden goed van beide kanten worden geinformeerd. Dit verzoek correspondeerde met toezeggingen van uw voorzitter tijdens het kort geding. Wij begrijpen daarom niet waarom uw antwoord uitblijft en de desbetreffende tekst niet in uw nieuwsbrieven aan alle leden is opgenomen. Moeten wij daaruit definitief begrijpen dat u de desbetreffende tekst niet in uw nieuwsbrieven op wilt nemen?
3. Op ons verzoek van 8 november om een specifieke link in het linker-frame van de Home-page van de Nivra-site heeft u eerder medegedeeld dat u daarin al zou hebben bewilligd via een link op de pagina die handelt over de ledenvergadering naar een slecht gescand pdf-document met de tekst van de oproep van meer dan 40 leden. Die link op een pagina die handelt over de ledenvergadering trekt uiteraard aanzienlijk minder bezoekers en hij correspondeert ook niet met ons verzoek om een link te leggen naar http://www.wakkereaccountant.nl/Stem_dec_07_RA.htm. Moeten wij nu definitef begrijpen dat u aan ons verzoek niet wilt meewerken?

Graag per omgaand uw antwoord per email, zodat wij ons woensdag kunnen beraden op nadere stappen. Deze brief wordt voor de goede orde ook per post verzonden samen met het tekstvoorstel ter presentatie aan alle leden van 10 nieuwe bestuurskandidaten. Deze wordt u tegelijk met deze mail verzonden. Wij verzoeken u hiermede die tekst integraal te plaatsen via een link in het rechtergedeelte op de pagina ledenvergadering. Omdat u verplicht bent die tekst ook per brief te verzenden aan alle leden, moeten de links omgewerkt worden naar de verwijzing zelf. De desbetreffende brief aan alle leden zien wij daarom graag zo spoedig mogelijk in concept tegemoet om fouten en misverstanden te kunnen helpen voorkomen.

Met vriendelijke groet,


Stichting Wakkere Accountant,

A.J. Boer, secretaris


      Helaas, dit is slechts een begin van democratie!
In bovenstaand antwoord van Nivra wordt slechts een deel van de vragen van de SWA beantwoord en dat na lang aandringen en weer met veel inspanningen. Vandaar dat de SWA onderstaande brieven heeft verstuurd. Deze handelen over de wijze waarop Nivra met haar leden communiceert. Die vragen gaan onder meer over rectificatie van gebrekkige voorlichting door Nivra, de wijze waarop de Bedenking tegen de zeer ondemocratische ontwerp verordening op de ledenvergadering ter kennis aan de leden wordt gebracht en de wijze waarop Nivra de presentatie van 10 aanvullende Nivra-Bestuurskandidaten communiceert. Eerlijke voorlichting aan alle leden raakt immers de kern van democratie!
Vragen die onbeantwoord zijn door Nivra op 23-11-07
Democratie en Presentatie Bestuurskandidaten op 23-11-07