Agendapunt met betrekking inzake amendement op de VGC

 

De Ledenvergadering van het NIVRA in vergadering bijeen op ……………….,

 

Overwegende dat:

 

 

Van mening dat:

 

 

Besluit:

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 


 

Amendement op de VGC

 

Artikel 1

De definities genoemd in Deel A onder a., b., e. en h. worden als volgt gewijzigd:

a. aan assurance verwante opdrachten: de opdracht tot het samenstellen van financiële informatie en de opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie, zoals bedoeld in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden en welke opdrachten niet uitmonden in een assurance opdracht; onder het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden wordt ook verstaan een conclusie formuleren die is bedoeld om het vertrouwen van de beoogde gebruikers, niet zijnde de verantwoordelijke partij, in de uitkomst van de evaluatie van of de toetsing van het object van onderzoek ten opzichte van de criteria, te versterken. De uitkomst van de evaluatie of de toetsing van het object van onderzoek is de informatie die het gevolg is van de toepassing van omschreven criteria;

 

b. accountant in business: de accountant, niet zijnde een openbaar accountant, intern accountant of overheidsaccountant, die in dienstbetrekking is of wordt ingehuurd voor een uitvoerende of bestuurlijke functie op het gebied van de handel, industrie, dienstverlening, de publieke sector, het onderwijs, de not for profit sector, regelgevende instanties of professionele instituten of de accountant, die door de hiervoor genoemde entiteiten wordt gecontracteerd voor bijvoorbeeld een adviesfunctie of andere opdracht;

 

e. accountantskantoor: hieronder wordt verstaan:

- de organisatorische eenheid waarbinnen één of meer accountants voor een cliënt bedrijfsmatig professionele diensten verrichten, welke naar de mening van die organisatorische eenheid ook assuranceopdrachten zouden moeten kunnen omvatten, die niet beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet toezicht accountantsorganisaties; of

- de accountantsorganisatie ter zake van uitgevoerde professionele diensten bestaande uit onder meer assuranceopdrachten, aan assurance verwante en overige opdrachten, die niet onder de werkingssfeer van de Wet toezicht accountantsorganisaties vallen;

 

h. assuranceopdracht: een opdracht die uitmondt in een wettelijke verklaring (accountantsverklaring) van een accountant inhoudende de uitkomst van een wettelijke controle zoals bedoeld in de Wet Toezicht Accountantsorganisaties.;

Artikel D-410.3
Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2008.

 

Artikelgewijze toelichting

 

Uit de definitie genoemd onder h. vloeit voort dat wanneer aan de voorgeschreven teksten ter zake van verklaringen van accountants zoals bedoeld in de zoals bedoeld in BW:Boek 2 art. 393 wordt voldaan, de betreffende accountant als "wettelijk controleur" aangemerkt moet worden en derhalve valt in deel B1 VGC. Daarnaast vallen in deel B1 VGC de kantoren welke naar de mening van die organisatorische eenheid ook assuranceopdrachten zouden moeten kunnen omvatten. Alle andere accountants (intern- en overheidsaccountants uitgezonderd) zijn geen "wettelijk controleur" en vallen in deel C VGC als accountants in business. De termen "accountantskantoor" en "openbaar acountant" zijn zuivere definitietermen binnen de VGC die accountants in business ook desgewenst kunnen gebruiken als diensten aan derden worden aangeboden.
Het verdient daarom aanbeveling in de VGC de term "openbaar accountant", bijv. bij definities onder q, t.z.t. zoveel als mogelijk is te vervangen door de term "wettelijk controleur".

Algemene Toelichting

Bovenstaand amendement op de VGC betekent concreet:

Ø      Een duidelijk onderscheid tussen WTA-kantoren en niet WTA-kantoren. Daarmee wordt de door de politiek bedoelde scheiding tussen beide groepen ook naar buiten zichtbaar.

Ø      Het moet evenwel mogelijk blijven dat een (nog) niet (meer) bij AFM ingeschreven accountant, toch als openbaar accountant conform de VGC-definitie kan blijven kwalificeren. Daarom is de definitie van accountantskantoor zodanig ruim gekozen dat er voor ieder accountantskantoor een keuzeoptie blijft bestaan via het zinsdeel: welke naar de mening van die organisatorische eenheid ook assuranceopdrachten zouden moeten kunnen omvatten. De woorden naar de mening van die organisatorische eenheid, zijn ingevoegd om te voorkomen dat derden die keuze-optie vast zouden kunnen stellen. Die keuze heeft uiteraard wel als gevolg dat het betreffende kantoor aan alle eisen voor openbaar accountant volgens de VGC moet blijven voldoen.

Ø      Minder regels voor samenstellers en andere adviseurs in categorie C van de VGC; dat betekent geen vrijheid blijheid maar de professionele verantwoordelijkheid te kiezen voor een voor ieder kantoor praktisch uitvoerbaar werkprogramma. Kortom: Lastenverlichting voor deze kantoren zonder verlies van kwaliteit.

Ø      Samenstellers die in categorie C van de VGC vallen kunnen zich (openbaar) accountant, accountantskantoor (blijven) noemen en, voorzover de wet zich daartegen niet verzet, deelverklaringen afgeven, zoals een inbrengverklaring, verzekeringsverklaring e.d..

Ø      Geen verdere sanctionerende toetsing voor de groep "samenstellers" maar een clientgerichte toetsing; dat betekent dat bij sommige alarmerende signalen alarmbellen afgaan die de vakgroep c.q het NOvAA- of NIVRA-Bestuur tot nader onderzoek doen aanzetten.

Ø      De WTA-kantoren die gekozen hebben voor een aparte audit-organisatie voor hun controle werkzaamheden, kunnen evenzeer van deze regelvermindering profiteren.

Ø      De positie van accountants die adviesdiensten aan het publiek aanbieden (interim-managers, post-actieven, bij NIVRA: veel Finad-leden, etc.) wordt, net als alle management-accountants bij Ifac, ook weer duidelijk namelijk categorie C van de VGC. Zij worden niet langer geplaagd door volstrekt onduidelijke definities van "assurance", "assurance verwant" en "overige overeengekomen specifieke werkzaamheden" die hen voortdurend en onbedoeld ook tot openbaar accountant in B1 kan maken, met alle gevolgen.

Ø      De positie van overheidsaccountants in categorie B2 van de VGC die met hun "toetsende activiteiten" regelmatig en onbedoeld ook onder de regelgeving voor openbaar accountant kunnen vallen, wordt ook weer duidelijk. Hun oude vrijstelling van art. 2 lid 4 GBR komt zo weer terug.

Ø      De positie van interne accountants in categorie B2 van de VGC die met hun "toetsende activiteiten" regelmatig en onbedoeld ook onder de regelgeving voor openbaar accountant kunnen vallen, wordt ook weer duidelijk. Hun oude vrijstelling van art. 2 lid 3 GBR komt zo weer terug.

Ø      Met dit alles komt ook een eind aan de nietigheid van de bestaande VGC in verband met concurrentievervalsing en strijd met de 8e Europese Richtlijn.

Ø      Minimale tekstveranderingen in de VGC met maximaal resultaat.