Agendapunt met betrekking tot kwaliteitscontrole en toetsingen

De Ledenvergadering van het NIVRA in vergadering bijeen op ……………….,

 

Overwegende dat:

·        De AFM heeft besloten niet langer met NIVRA samen te werken inzake de kwaliteitscontrole,

·        de commissies Verdiesen en Van de Luitgaarden hebben voorgesteld de vigerende regels met betrekking tot de periodieke preventieve toetsing te vervangen door een systeem van ‘coachende’ respectievelijk ‘risicogerichte’ toetsing,

·        NIVRA inmiddels heeft besloten deze toetsingen op te schorten,

 

Van mening dat:

·        gezien bovenstaande een nieuw toetsingssysteem noodzakelijk is,

·        verbijzonderde toetsingen onder een dergelijk toetsingssysteem moeten gedragen worden door de betreffende vakgroepen waarvan de leden in de gelegenheid worden gesteld met een toetsingsysteem in te stemmen dan wel wijzigingen in dat toetsingsysteem voor te stellen,

·        algemene toetsingen voor alle registeraccountants onder een dergelijk toetsingssysteem dienen te worden uitgevoerd via het klachteninstituut binnen het kader van de WTRA die naast haar wettelijke taak tevens belast kan worden met de commerciële taak om klachten van cliënten zo goed mogelijk op te vangen, te voorkomen en daarbij, zeker bij herhaling,  zonodig kan voorstellen aan tenminste drie collega’s uit dezelfde vakgroep om coachend op te treden en zonodig tuchtrechtelijke maatregelen voor te stellen,   

 

Besluit om het bestuur van NIVRA op te dragen:

·        de bestaande toetsingen met onmiddellijke ingang blijvend op te schorten,

·        de vigerende Verordening op de Kwaliteitstoetsing in te trekken en het CTK op te heffen onder dankzegging voor bewezen diensten,

·       alle verordeningen noodzakelijk om algemene toetsingen voor alle registeraccountants mogelijk te maken zodanig te wijzigen dat deze worden uitgevoerd via het klachteninstituut binnen het kader van de WTRA die naast haar wettelijke taak tevens belast kan worden met de commerciële taak om klachten van cliënten zo goed mogelijk op te vangen, te voorkomen en daarbij, zeker bij herhaling,  zonodig kan voorstellen aan tenminste drie collega’s uit dezelfde vakgroep om coachend op te treden en zonodig tuchtrechtelijke maatregelen voor te stellen,

 

en gaat over tot de orde van de dag.