swasymbool3.JPG

 

Stichting Wakkere Accountant

Hofcampweg 103

2241KE Wassenaar

 

 

 

15 november 2007

 

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

T.a.v. het bestuur

Postbus 7984
1008 AD Amsterdam

 

 

Betreft:   bedenking inzake de ontwerp-verordening op de ledenvergadering

 

Geacht Bestuur,

Bijgaand hebben wij het genoegen U een bedenking aan te bieden inzake de ontwerp-verordening op de ledenvergadering. Art. 23 WRA schrijft voor dat een bedenking ingediend binnen drie weken na de openbaarmaking van een ontwerp-verordening door U aan de leden ter kennis moet worden gebracht.  U hebt op uw site medegedeeld dat de ontwerp-verordening op de ledenvergadering op 31 oktober in de Staatscourant is gepubliceerd.

Wij verzoeken u dringend deze bedenking integraal ter kennis aan de leden te brengen.

Wij zijn a priori niet gelukkig met een door u samengestelde summiere samenvatting, die de inhoud en de intenties mogelijk minder goed weergeeft. Vooral als die ook nog wordt voorzien van ruim bemeten tegenspraak van onze stellingen en argumenten uwerzijds, waarbij een nadere reactie onzerzijds ontbreekt. Een verwijzing daarbij naar uw site, zonder die van SWA te noemen, doet verder afbreuk aan een behoorlijke informatieve presentatie.


Deze brief wordt ook per post verzonden. Van die gelegenheid maken wij gebruik om een mail d.d. 13 november aan de heer Wammes bij te sluiten. Die mail handelt over onze beide verzoeken van 31 oktober (opname in nieuwsbrief)  en van 8 november (link in frame)  inzake het verspreiden van berichten van de SWA via de faciliteiten van Nivra zoals door Nivra meermaals is toegezegd en waarop we nog steeds geen reactie hebben ontvangen.

Voor de goede orde maken wij u er op attent dat na verzending van deze mail aan de heer Wammes, wij uw brief van 12 november ontvingen. Die bevat mogelijk een negatieve reactie op de vraag gesteld in de reeds verzonden mail aan de heer Wammes.  In uw brief van 12 november stelt u dat onze oproep van 16 oktober met bijlagen op de Nivra-site wordt gezet. Daartegen hebben we uiteraard geen bezwaar.


Vervolgens stelt u dat hiermee onze brief van 30 oktober is afgehandeld.  Dat is onjuist. Op 30 oktober verzochten we om opname van een specifieke tekst in de nieuwsbrief van Nivra en op 8 november om opname van een specifieke link in op de Nivra-site.   Geen van beide verzoeken zijn door u bevestigd of uitgevoerd.  We zijn nu inmiddels bijna een maand verder.

Op andere vragen in dezelfde oproep van 16 oktober voor een extra ledenvergadering, hebben wij ook nog geen antwoord ontvangen.  Graag vernemen we die antwoorden per omgaand per email.  Voor de goede orde wijzen wij u er voorts op alle ruim 40 leden die de oproep voor een ledenvergadering hebben ondertekend, de (bestuursleden vande ) SWA hebben gemachtigd namens hen op te treden in deze kwestie. Wij verzoeken u dan voortaan al uw betreffende correspondentie primair aan ons als gemachtigde te richten en wel per mail. Het staat u uiteraard vrij om alle ruim 40 leden ook per post te informeren.

In aanvulling van onze mail aan de heer Wammes, moeten we nu helaas constateren dat:

  1. op de gestelde vragen in de oproep van 16 oktober voor een extra ledenvergadering nog geen antwoord is ontvangen
  2. op ons verzoek van 31 oktober om opname in uw nieuwsbrief van een specifieke tekst ook geen antwoord is ontvangen
  3. op ons verzoek van 8 november om een specifieke link in het linker-frame van de Nivra-site ook geen antwoord is ontvangen

De tijd begint te dringen en wij rekenen dan ook nog deze week op een antwoord per mail over alle drie onderwerpen.

Met vriendelijke groeten,

 

 

Stichting Wakkere Accountant

A.J. Boer, secretaris

 

 

Bijlage: Bedenking inzake de ontwerp-verordening op de ledenvergadering