swasymbool3.JPG

Stichting Wakkere Accountant

Hofcampweg 103

2241KE Wassenaar

zaterdag 6 oktober 2007

Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

t.a.v. het bestuur

Postbus 7984
1008 AD Amsterdam

 

Betreft: Oproep extra ledenvergadering ingevolge Artikel 8 Wet op de Registeraccountants

Geacht Bestuur,

Zoals eerder aangekondigd treft u hierbij aan het verzoek van meer dan 40 leden om bijeenroeping van een ledenvergadering conform Artikel 8 Wet op de Registeraccountants.  In bijlage 1 treft u de te behandelen agendapunten waarover de ondertekenaars van dit schrijven behandeling verzoeken.

Het heeft onze voorkeur indien deze “bijzondere” ledenvergadering zou kunnen samenvallen met de gebruikelijke ledenvergadering die is aangekondigd voor  december a.s..  Artikel 2 van de Verordening op de Ledenvergadering, geeft u een maand de tijd om op dit verzoek te beslissen.

In het geval van een afwijzing van dit verzoek, zijn ondertekenaars voornemens, conform artikel 2 van de Verordening op de Ledenvergadering  zelf een ledenvergadering bijeen te roepen. Derhalve zien wij graag zo spoedig  mogelijk uw formele bevestiging tegemoet van uw toezeggingen gedaan tijdens de kort geding zitting van 5 juli 2007.  Dit betekent in concreto:

a. Nu het NIVRA ter zitting ook heeft toegezegd te zorgen voor de noodzakelijke faciliteiten indien een ledenvergadering wordt gehouden, ook indien dit -“ buiten de algemene ledenvergadering -“ geschiedt op verzoek van tenminste 40 leden, volgt hieruit vanzelfsprekend dat het NIVRA de daaruit voortvloeiende kosten voor haar rekening zal nemen.  Graag bevestigen s.v.p. dat u bereid bent de kosten daarvan te dragen inclusief de kosten van een door de ondertekenaars aan te stellen notaris.

b. Het NIVRA heeft toegezegd dat zij zal zorg dragen voor verspreiding onder al haar leden van berichten van [eiser] over het oproepen van een extra ledenvergadering. Graag bevestigen s.v.p. dat u bereid bent zorg te dragen voor verspreiding onder alle leden van de berichten van ondergetekenden. De inhoud van die berichten zullen u medegedeeld worden door het hierbij gemachtigde bestuur van de SWA.  U mag er van uitgaan dat slechts één brief per briefpost verzonden moet worden naast diverse separate mailberichten.

c. Voorts zien wij graag uw bevestiging tegemoet van de onderstaande punten I tot en met VIII.  

Indien u wel gehoor geeft aan ons verzoek deze “bijzondere” ledenvergadering te laten samenvallen met de gebruikelijke ledenvergadering,  zien wij graag z.s.m. uw formele bevestiging tegemoet van:

I.     Een deel van de opgegeven te behandelen agendapunten betreffen stemmingen over moties en sommige moties verzoeken het bestuur een voorstel-verordening als ontwerp-verordening in de staatscourant te plaatsen, uiteraard indien de meerderheid van de vergadering die motie ondersteunt.  Bent u bereid te laten stemmen over moties die een dergelijke voorstel-verordening bevatten?

II.     Een deel van de opgegeven te behandelen agendapunten betreffen stemmingen over moties en sommige moties verzoeken het bestuur een amendement op een bestaande verordening samen met de bestaande verordening als ontwerp-verordening in de staatscourant te plaatsen, uiteraard indien de meerderheid van de vergadering die motie ondersteunt.  Bent u bereid te laten stemmen over moties die een dergelijke amendement bevatten?

III.     Sommige moties bevatten besluiten. Bent u bereid te laten stemmen over moties die een besluit van de ledenvergadering bevatten?

IV.     Bent u bereid de moties in bijlage 1 te behandelen in de volgorde zoals aangegeven in bijlage 1 zonder vermenging met andere door u aan te dragen agendapunten en vóór de eventuele benoeming van door u voorgedragen nieuwe bestuursleden, de voorzitter, alsmede de plaatsvervangend voorzitter?    

V.     Bent u bereid om conform artikel 3 lid 1 WRA te laten stemmen over een motie bevattende een voorstel-besluit om het aantal bestuursleden van het NIVRA te verhogen?

VI.     Bent u bereid om conform art. 3 van de Regelen ter Uitvoering van de Verordening op de Ledenvergadering tevens te laten stemmen over kandidaat bestuursleden welke tenminste 3 weken voor de ledenvergadering zijn voorgedragen door meer dan 25 leden?

VII.     Bent u bereid om naast de door u aangestelde notaris tijdens de vergadering een door de ondertekenaars van deze brief aan te stellen notaris het woord te geven  voor een second opinion en daarvan de kosten te dragen?

VIII.     Tenslotte zien wij graag uw bevestiging tegemoet dat u bereid bent zorg te dragen voor verspreiding onder alle leden van de berichten van ondergetekenden en dat zonder verder inhoudelijk of procedureel commentaar uwerzijds.  De inhoud van die berichten zullen u medegedeeld worden door het hierbij gemachtigde bestuur van de SWA.  U mag er van uitgaan dat slechts één brief per briefpost verzonden moet worden naast diverse separate mailberichten.  Uit kostenoverwegingen verdient het aanbeveling de brief per briefpost te laten samenvallen met mededelingen van uw kant.

Met vriendelijke groeten,

 

 

De ondertekenaar van dit schrijven  machtigt hierbij het SWA-Bestuur ondergetekende verder te vertegenwoordigen in deze kwestie bij het NIVRA-Bestuur. 


Bijlage 1 bij Oproep extra ledenvergadering:  Te behandelen agendapunten:

 

Democratie

1. a. Discussie inzake bijgaand agendapunt over het motierecht

1. b. Stemming over bijgaand agendapunt over het motierecht 

 

2. a. Discussie inzake bijgaand agendapunt over het recht van initiatief    

2. b. Stemming over bijgaand agendapunt over het recht van initiatief

3. a. Discussie inzake bijgaand agendapunt over de kamerstructuur

3. b. Stemming over bijgaand agendapunt over de kamerstructuur

 

 

Vernieuwing

4. a. Discussie inzake bijgaand agendapunt over de kwaliteitstoetsing

4. b. Stemming over bijgaand agendapunt over de kwaliteitstoetsing

 

5. a. Discussie inzake bijgaand agendapunt over de Permanente Educatie

5. b. Stemming over bijgaand agendapunt over de Permanente Educatie

 

6. a. Discussie inzake bijgaand agendapunt amendement op de VGC   

6. b. Stemming over bijgaand agendapunt amendement op de VGC

 

7. a. Discussie inzake bijgaand agendapunt over de Big Four Bestuursleden

7. b. Stemming over bijgaand agendapunt over de Big Four Bestuursleden


Bijlage bij agendapunt  1 over  het motierecht

 

Agendapunt met betrekking tot moties in de ledenvergadering

 

De Ledenvergadering van het NIVRA in vergadering bijeen op ……………….,

 

Overwegende dat:

 

 Van mening dat:

 

Besluit dat:

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.


Bijlage bij agendapunt  2 over het recht van initiatief

Agendapunt met betrekking tot het recht van initiatief

 

De ledenvergadering van het NIVRA in vergadering bijeen op ……………….,

 

Overwegende dat:

 

Van mening dat:

 

 

Besluit dat:

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.


Bijlage bij agendapunt 3 over de kamerstructuur

Agendapunt met betrekking tot de instelling van vakgroepen

 

De Ledenvergadering van het NIVRA in vergadering bijeen op ……………….,

 

Overwegende dat:

 

 Van mening dat:

 

Besluit:

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 


Bijlage bij agendapunt 4 inzake de kwaliteitstoetsing

Agendapunt met betrekking tot kwaliteitscontrole en toetsingen

De Ledenvergadering van het NIVRA in vergadering bijeen op ……………….,

 

Overwegende dat:

·        De AFM heeft besloten niet langer met NIVRA samen te werken inzake de kwaliteitscontrole,

·        de commissies Verdiesen en Van de Luitgaarden hebben voorgesteld de vigerende regels met betrekking tot de periodieke preventieve toetsing te vervangen door een systeem van ‘coachende’ respectievelijk ‘risicogerichte’ toetsing,

·        NIVRA inmiddels heeft besloten deze toetsingen op te schorten,

 

Van mening dat:

·        gezien bovenstaande een nieuw toetsingssysteem noodzakelijk is,

·        verbijzonderde toetsingen onder een dergelijk toetsingssysteem moeten gedragen worden door de betreffende vakgroepen waarvan de leden in de gelegenheid worden gesteld met een toetsingsysteem in te stemmen dan wel wijzigingen in dat toetsingsysteem voor te stellen,

·        algemene toetsingen voor alle registeraccountants onder een dergelijk toetsingssysteem dienen te worden uitgevoerd via het klachteninstituut binnen het kader van de WTRA die naast haar wettelijke taak tevens belast kan worden met de commerciële taak om klachten van cliënten zo goed mogelijk op te vangen, te voorkomen en daarbij, zeker bij herhaling,  zonodig kan voorstellen aan tenminste drie collega’s uit dezelfde vakgroep om coachend op te treden en zonodig tuchtrechtelijke maatregelen voor te stellen,   

 

Besluit om het bestuur van NIVRA op te dragen:

·        de bestaande toetsingen met onmiddellijke ingang blijvend op te schorten,

·        de vigerende Verordening op de Kwaliteitstoetsing in te trekken en het CTK op te heffen onder dankzegging voor bewezen diensten,

·       alle verordeningen noodzakelijk om algemene toetsingen voor alle registeraccountants mogelijk te maken zodanig te wijzigen dat deze worden uitgevoerd via het klachteninstituut binnen het kader van de WTRA die naast haar wettelijke taak tevens belast kan worden met de commerciële taak om klachten van cliënten zo goed mogelijk op te vangen, te voorkomen en daarbij, zeker bij herhaling,  zonodig kan voorstellen aan tenminste drie collega’s uit dezelfde vakgroep om coachend op te treden en zonodig tuchtrechtelijke maatregelen voor te stellen,

 

en gaat over tot de orde van de dag.


Bijlage bij agendapunt 5 over Permanente Educatie

 

Agendapunt met betrekking tot Permanente Educatie

 

De Ledenvergadering van het NIVRA in vergadering bijeen op ……………….,

 

Overwegende dat:

 

 

Van mening dat:

 

 

Besluit om het bestuur van NIVRA op te dragen:

 

en gaat over tot de orde van de dag.


Voorstel Verordening Permanente Educatie (bijlage bij de bijlage van agendapunt 5)

Hoofdstuk 1 Reikwijdte van deze verordening

Artikel  1

Deze verordening is van toepassing op alle registeraccountants met uitzondering van de registeraccountants die niet actief betrokken zijn bij het arbeidsproces uit hoofde van welke functie dan ook en daarenboven geen enkele activiteit, bezoldigd of onbezoldigd, verrichten ten behoeve waarvan de deskundigheid van registeraccountant wordt of zou kunnen worden aangewend. Onder niet actief bij het arbeidsproces betrokken zijn wordt verstaan dat geen inkomsten uit enige tegenwoordige arbeid wordt genoten.

Hoofdstuk 2 Jaarlijkse opgave

Artikel  2

Jaarlijks bevestigt ieder lid dat hij als onderdeel van zijn werkzaamheden heeft nagedacht over zijn verantwoordelijkheden, daarbij passende leer- en ontwikkelingsactiviteiten (zo nodig) heeft ondernomen en daarbij het effect van die activiteiten heeft beoordeeld. 

Artikel  3

Leden die een vergelijkbare verplichting tot permanente educatie op zich hebben genomen bij een organisatie (bijvoorbeeld het CI) of werkgever(bijvoorbeeld een accountantskantoor), zijn vrijgesteld van de verplichting onder artikel 2 mits deze organisatie of werkgever naar haar eigen oordeel voldoet aan vergelijkbare en verifieerbare eisen en daarvan jaarlijks opgave doet.   Leden die voldoen aan de Nadere Voorschriften Permanente Educatie en de bijbehorende registratie zijn evenzeer vrijgesteld van de verplichting onder artikel 2. 

Artikel  4

Het Bestuur draagt het Bureau op om bij de jaarlijkse contributiefactuur aan het lid tevens een voorgedrukte verklaring met een bevestiging als bedoeld in artikel 2 toe te zenden ter ondertekening en voor de leden die dit wensen een online faciliteit ter beschikking te stellen waarin deze verklaring bevestigd kan worden.

Artikel 5

Het bestuur is bevoegd op een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de registeraccountant geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 2 op grond van bijzondere omstandigheden. Het bestuur kan aan deze ontheffing voor waarden verbinden.

Hoofdstuk 3 Monitoring

Artikel  6

Het Bestuur draagt het Bureau op om een efficiënte steekproef te ontwerpen om jaarlijks vast te stellen dat niet meer dan 5 % van de registeraccountants niet aan hun verplichtingen voldoet. Aan de in de steekproef betrokken registeraccountants, alsmede aan de in artikel 8 bedoelde leden wordt gevraagd het formulier in te vullen zoals in de appendix bij deze verordening is opgenomen. Het Bestuur draagt het Bureau op om voor de leden die dit wensen een online faciliteit ter beschikking te stellen waarin dit formulier kan worden ingeleverd.

Artikel 7

Op basis van de ontvangen antwoorden kan het Bestuur de desbetreffende leden vragen detailopgaven te geven om deze opgaven te substantiëren. Uitgangspunt is dat dit aan niet meer dan 50 % van de steekproefdeelnemers gevraagd zal worden.

Artikel 8

In de steekproef en de verplichting een opgave te substantiëren kunnen ook worden opgenomen de registeraccountants waarover het toezichthoudende orgaan, het bestuur, de Accountantskamer, de Klachtencommissie en/of het College van Beroep voor het bedrijfsleven, specifiek nadere informatie wensen.

Artikel  9

Bij verschil van inzicht tussen het lid en het Bureau over de wijze waarop het lid zijn PE-verplichting heeft ingevuld c.q is nagekomen, wordt een college van arbiters samengesteld die zoveel mogelijk dezelfde rol en functie uitoefenen als het betreffende lid.  Een arbiter wordt aangewezen door het lid zelf, een arbiter door het Bureau. Tezamen bepalen ze de derde arbiter die tevens voorzitter wordt.  Deze bindende arbitrage is bindend en de kosten worden gedragen conform de uitspraak van dit college van arbiters.   

Artikel 10

Indien een lid in gebreke is te voldoen aan de bepalingen in deze verordening, kan het bestuur hem een redelijke termijn stellen waarbinnen hij die verplichtingen alsnog dient na te komen.  In het geval dat de registeraccountant na afloop van die termijn nog in gebreke is, kan het bestuur een klacht indienen bij de Klachtencommissie.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel  11

Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2008.

 

Appendix: Steekproefformulier

Uw naam is (voorgedrukt)

Uw lidmaatschapsnummer is(voorgedrukt)

Nadenken

 

Korte functie- en rolomschrijving

Wat heb ik nodig om de rol in mijn functie goed te blijven vervullen:

Handelen

Actiepunten die voltooid zijn:

U kunt gevraagd worden door het Instituut om uw opgave te substantiëren. Voor meer informatie zie de site www.NIVRA.nl/pe of bel .....

Effect

Effect van ontwikkelingsactiviteiten:

Actiepunten voor verdere ontwikkeling:

 

 

Handtekening

Datum


 

Bijlage bij agendapunt 6 inzake een amendement op de VGC

 

Agendapunt met betrekking inzake amendement op de VGC

 

De Ledenvergadering van het NIVRA in vergadering bijeen op ……………….,

 

Overwegende dat:

 

 

Van mening dat:

 

 

Besluit:

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 


 

Amendement op de VGC

 

Artikel 1

De definities genoemd in Deel A onder a., b., e. en h. worden als volgt gewijzigd:

a. aan assurance verwante opdrachten: de opdracht tot het samenstellen van financiële informatie en de opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie, zoals bedoeld in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden en welke opdrachten niet uitmonden in een assurance opdracht; onder het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden wordt ook verstaan een conclusie formuleren die is bedoeld om het vertrouwen van de beoogde gebruikers, niet zijnde de verantwoordelijke partij, in de uitkomst van de evaluatie van of de toetsing van het object van onderzoek ten opzichte van de criteria, te versterken. De uitkomst van de evaluatie of de toetsing van het object van onderzoek is de informatie die het gevolg is van de toepassing van omschreven criteria;

 

b. accountant in business: de accountant, niet zijnde een openbaar accountant, intern accountant of overheidsaccountant, die in dienstbetrekking is of wordt ingehuurd voor een uitvoerende of bestuurlijke functie op het gebied van de handel, industrie, dienstverlening, de publieke sector, het onderwijs, de not for profit sector, regelgevende instanties of professionele instituten of de accountant, die door de hiervoor genoemde entiteiten wordt gecontracteerd voor bijvoorbeeld een adviesfunctie of andere opdracht;

 

e. accountantskantoor: hieronder wordt verstaan:

- de organisatorische eenheid waarbinnen één of meer accountants voor een cliënt bedrijfsmatig professionele diensten verrichten, welke naar de mening van die organisatorische eenheid ook assuranceopdrachten zouden moeten kunnen omvatten, die niet beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet toezicht accountantsorganisaties; of

- de accountantsorganisatie ter zake van uitgevoerde professionele diensten bestaande uit onder meer assuranceopdrachten, aan assurance verwante en overige opdrachten, die niet onder de werkingssfeer van de Wet toezicht accountantsorganisaties vallen;

 

h. assuranceopdracht: een opdracht die uitmondt in een wettelijke verklaring (accountantsverklaring) van een accountant inhoudende de uitkomst van een wettelijke controle zoals bedoeld in de Wet Toezicht Accountantsorganisaties.;

Artikel D-410.3
Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2008.

 

Artikelgewijze toelichting

 

Uit de definitie genoemd onder h. vloeit voort dat wanneer aan de voorgeschreven teksten ter zake van verklaringen van accountants zoals bedoeld in de zoals bedoeld in BW:Boek 2 art. 393 wordt voldaan, de betreffende accountant als "wettelijk controleur" aangemerkt moet worden en derhalve valt in deel B1 VGC. Daarnaast vallen in deel B1 VGC de kantoren welke naar de mening van die organisatorische eenheid ook assuranceopdrachten zouden moeten kunnen omvatten. Alle andere accountants (intern- en overheidsaccountants uitgezonderd) zijn geen "wettelijk controleur" en vallen in deel C VGC als accountants in business. De termen "accountantskantoor" en "openbaar acountant" zijn zuivere definitietermen binnen de VGC die accountants in business ook desgewenst kunnen gebruiken als diensten aan derden worden aangeboden.
Het verdient daarom aanbeveling in de VGC de term "openbaar accountant", bijv. bij definities onder q, t.z.t. zoveel als mogelijk is te vervangen door de term "wettelijk controleur".

Algemene Toelichting

Bovenstaand amendement op de VGC betekent concreet:

Ø      Een duidelijk onderscheid tussen WTA-kantoren en niet WTA-kantoren. Daarmee wordt de door de politiek bedoelde scheiding tussen beide groepen ook naar buiten zichtbaar.

Ø      Het moet evenwel mogelijk blijven dat een (nog) niet (meer) bij AFM ingeschreven accountant, toch als openbaar accountant conform de VGC-definitie kan blijven kwalificeren. Daarom is de definitie van accountantskantoor zodanig ruim gekozen dat er voor ieder accountantskantoor een keuzeoptie blijft bestaan via het zinsdeel: welke naar de mening van die organisatorische eenheid ook assuranceopdrachten zouden moeten kunnen omvatten. De woorden naar de mening van die organisatorische eenheid, zijn ingevoegd om te voorkomen dat derden die keuze-optie vast zouden kunnen stellen. Die keuze heeft uiteraard wel als gevolg dat het betreffende kantoor aan alle eisen voor openbaar accountant volgens de VGC moet blijven voldoen.

Ø      Minder regels voor samenstellers en andere adviseurs in categorie C van de VGC; dat betekent geen vrijheid blijheid maar de professionele verantwoordelijkheid te kiezen voor een voor ieder kantoor praktisch uitvoerbaar werkprogramma. Kortom: Lastenverlichting voor deze kantoren zonder verlies van kwaliteit.

Ø      Samenstellers die in categorie C van de VGC vallen kunnen zich (openbaar) accountant, accountantskantoor (blijven) noemen en, voorzover de wet zich daartegen niet verzet, deelverklaringen afgeven, zoals een inbrengverklaring, verzekeringsverklaring e.d..

Ø      Geen verdere sanctionerende toetsing voor de groep "samenstellers" maar een clientgerichte toetsing; dat betekent dat bij sommige alarmerende signalen alarmbellen afgaan die de vakgroep c.q het NOvAA- of NIVRA-Bestuur tot nader onderzoek doen aanzetten.

Ø      De WTA-kantoren die gekozen hebben voor een aparte audit-organisatie voor hun controle werkzaamheden, kunnen evenzeer van deze regelvermindering profiteren.

Ø      De positie van accountants die adviesdiensten aan het publiek aanbieden (interim-managers, post-actieven, bij NIVRA: veel Finad-leden, etc.) wordt, net als alle management-accountants bij Ifac, ook weer duidelijk namelijk categorie C van de VGC. Zij worden niet langer geplaagd door volstrekt onduidelijke definities van "assurance", "assurance verwant" en "overige overeengekomen specifieke werkzaamheden" die hen voortdurend en onbedoeld ook tot openbaar accountant in B1 kan maken, met alle gevolgen.

Ø      De positie van overheidsaccountants in categorie B2 van de VGC die met hun "toetsende activiteiten" regelmatig en onbedoeld ook onder de regelgeving voor openbaar accountant kunnen vallen, wordt ook weer duidelijk. Hun oude vrijstelling van art. 2 lid 4 GBR komt zo weer terug.

Ø      De positie van interne accountants in categorie B2 van de VGC die met hun "toetsende activiteiten" regelmatig en onbedoeld ook onder de regelgeving voor openbaar accountant kunnen vallen, wordt ook weer duidelijk. Hun oude vrijstelling van art. 2 lid 3 GBR komt zo weer terug.

Ø      Met dit alles komt ook een eind aan de nietigheid van de bestaande VGC in verband met concurrentievervalsing en strijd met de 8e Europese Richtlijn.

Ø      Minimale tekstveranderingen in de VGC met maximaal resultaat.


Bijlage bij agendapunt 7 over Big Four Bestuursleden

Motie met betrekking tot Big Four Bestuursleden

 

De Ledenvergadering van het NIVRA in vergadering bijeen op ……………….,

 

Overwegende dat:

·        het NIVRA-Bestuur momenteel uit 9 bestuursleden bestaat waarvan 4 leden werkzaam zijn bij de Big-Four,  1 lid bij BDO en 1 lid bij een middelgroot kantoor, in totaal 6 leden van de vakgroep Opak; dat daarnaast slechts drie bestuursleden respectievelijk Finad, Intac en Ovac vertegenwoordigen,

·        de laatste RA-Gids aangeeft dat er circa 14.000 leden zijn waarvan 37,2 % werkzaam in het openbaar beroep (OPAK),  10,8% als overheidsaccountant (OVAC), 5,6% als intern accountant (INTAC) en 45,4% als accountant in business (FINAD),

·        uit bovenstaande blijkt dat de samenstelling van het NIVRA-Bestuur niet geheel de ledensamenstelling representeert,

 

Van mening dat:

·        de samenstelling van het NIVRA-Bestuur zo veel als mogelijk is de ledensamenstelling dient te representeren,

·        derhalve de openbare accountants in de vakgroep Opak recht hebben op 37,2 % van de 9 bestuursleden d.w.z. 3,3 bestuursleden,

·        derhalve Intac en Ovac tesamen recht hebben op 16,4% van de bestuursleden d.w.z. 1,5 bestuurslid,

·        derhalve Finad recht heeft op 45,4 % van de 9 bestuursleden d.w.z. 4,1 bestuurslid,

·        derhalve het vervangen van drie Opak-bestuursleden door drie Finad-leden het beste de ledensamenstelling representeert,

·        derhalve de gewenste afgeronde samenstelling van een 9-koppig bestuur bestaat uit 3 Opak-leden, vier Finad-leden naast een lid van Intac en Ovac,

·        art. 3 WRA het aantal leden van het bestuur door de ledenvergadering laat bepalen,

 

 Besluit om:

·        het NIVRA-Bestuur te verzoeken de samenstelling van het bestuur zo spoedig mogelijk in overeenstemming te brengen met de samenstelling van het huidige ledenbestand,

·        in het geval het gehele NIVRA-Bestuur of individuele leden daarvan ter vergadering niet kenbaar willen maken hieraan mee te zullen werken,  het aantal leden van het bestuur op ….  te bepalen teneinde een bestuur te krijgen met een overwicht aan leden die wel willen meewerken aan een bestuurssamenstelling die uiteindelijk zo veel als mogelijk de ledensamenstelling representeert

·        eventuele nieuwe vacatures te vervullen uit de lijst van aanbevolen kandidaat-bestuursleden die zijn voorgedragen door tenminste 25 leden conform Artikel 2 en 3 van de Regelen ter Uitvoering van de Verordening op de Ledenvergadering,

 

en gaat over tot de orde van de dag.