Agendapunt met betrekking tot Permanente Educatie

 

De Ledenvergadering van het NIVRA in vergadering bijeen op ……………….,

 

Overwegende dat:

 

 

Van mening dat:

 

 

Besluit om het bestuur van NIVRA op te dragen:

 

en gaat over tot de orde van de dag.


Voorstel Verordening Permanente Educatie (bijlage bij de bijlage van agendapunt 5)

Hoofdstuk 1 Reikwijdte van deze verordening

Artikel  1

Deze verordening is van toepassing op alle registeraccountants met uitzondering van de registeraccountants die niet actief betrokken zijn bij het arbeidsproces uit hoofde van welke functie dan ook en daarenboven geen enkele activiteit, bezoldigd of onbezoldigd, verrichten ten behoeve waarvan de deskundigheid van registeraccountant wordt of zou kunnen worden aangewend. Onder niet actief bij het arbeidsproces betrokken zijn wordt verstaan dat geen inkomsten uit enige tegenwoordige arbeid wordt genoten.

Hoofdstuk 2 Jaarlijkse opgave

Artikel  2

Jaarlijks bevestigt ieder lid dat hij als onderdeel van zijn werkzaamheden heeft nagedacht over zijn verantwoordelijkheden, daarbij passende leer- en ontwikkelingsactiviteiten (zo nodig) heeft ondernomen en daarbij het effect van die activiteiten heeft beoordeeld. 

Artikel  3

Leden die een vergelijkbare verplichting tot permanente educatie op zich hebben genomen bij een organisatie (bijvoorbeeld het CI) of werkgever(bijvoorbeeld een accountantskantoor), zijn vrijgesteld van de verplichting onder artikel 2 mits deze organisatie of werkgever naar haar eigen oordeel voldoet aan vergelijkbare en verifieerbare eisen en daarvan jaarlijks opgave doet.   Leden die voldoen aan de Nadere Voorschriften Permanente Educatie en de bijbehorende registratie zijn evenzeer vrijgesteld van de verplichting onder artikel 2. 

Artikel  4

Het Bestuur draagt het Bureau op om bij de jaarlijkse contributiefactuur aan het lid tevens een voorgedrukte verklaring met een bevestiging als bedoeld in artikel 2 toe te zenden ter ondertekening en voor de leden die dit wensen een online faciliteit ter beschikking te stellen waarin deze verklaring bevestigd kan worden.

Artikel 5

Het bestuur is bevoegd op een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de registeraccountant geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 2 op grond van bijzondere omstandigheden. Het bestuur kan aan deze ontheffing voor waarden verbinden.

Hoofdstuk 3 Monitoring

Artikel  6

Het Bestuur draagt het Bureau op om een efficiënte steekproef te ontwerpen om jaarlijks vast te stellen dat niet meer dan 5 % van de registeraccountants niet aan hun verplichtingen voldoet. Aan de in de steekproef betrokken registeraccountants, alsmede aan de in artikel 8 bedoelde leden wordt gevraagd het formulier in te vullen zoals in de appendix bij deze verordening is opgenomen. Het Bestuur draagt het Bureau op om voor de leden die dit wensen een online faciliteit ter beschikking te stellen waarin dit formulier kan worden ingeleverd.

Artikel 7

Op basis van de ontvangen antwoorden kan het Bestuur de desbetreffende leden vragen detailopgaven te geven om deze opgaven te substantiëren. Uitgangspunt is dat dit aan niet meer dan 50 % van de steekproefdeelnemers gevraagd zal worden.

Artikel 8

In de steekproef en de verplichting een opgave te substantiëren kunnen ook worden opgenomen de registeraccountants waarover het toezichthoudende orgaan, het bestuur, de Accountantskamer, de Klachtencommissie en/of het College van Beroep voor het bedrijfsleven, specifiek nadere informatie wensen.

Artikel  9

Bij verschil van inzicht tussen het lid en het Bureau over de wijze waarop het lid zijn PE-verplichting heeft ingevuld c.q is nagekomen, wordt een college van arbiters samengesteld die zoveel mogelijk dezelfde rol en functie uitoefenen als het betreffende lid.  Een arbiter wordt aangewezen door het lid zelf, een arbiter door het Bureau. Tezamen bepalen ze de derde arbiter die tevens voorzitter wordt.  Deze bindende arbitrage is bindend en de kosten worden gedragen conform de uitspraak van dit college van arbiters.   

Artikel 10

Indien een lid in gebreke is te voldoen aan de bepalingen in deze verordening, kan het bestuur hem een redelijke termijn stellen waarbinnen hij die verplichtingen alsnog dient na te komen.  In het geval dat de registeraccountant na afloop van die termijn nog in gebreke is, kan het bestuur een klacht indienen bij de Klachtencommissie.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel  11

Deze verordening treedt in werking per 1 januari 2008.

 

Appendix: Steekproefformulier

Uw naam is (voorgedrukt)

Uw lidmaatschapsnummer is(voorgedrukt)

Nadenken

 

Korte functie- en rolomschrijving

Wat heb ik nodig om de rol in mijn functie goed te blijven vervullen:

Handelen

Actiepunten die voltooid zijn:

U kunt gevraagd worden door het Instituut om uw opgave te substantiëren. Voor meer informatie zie de site www.NIVRA.nl/pe of bel .....

Effect

Effect van ontwikkelingsactiviteiten:

Actiepunten voor verdere ontwikkeling:

 

 

Handtekening

Datum