Onze acties

 1. Bijeenroepen van een extra buitengewone ledenvergadering:
  Aangezien er volgens ons op deze buitengewone ledenvergadering geen rechtsgeldig besluit is genomen en ook overigens de VGC tot stand is gekomen in strijd met wet en regelgeving, wil de WMO een extra buitengewone ledenvergadering bijeen laten roepen, waarin de regelgeving opnieuw ter discussie wordt gesteld. Met als afsluiting een correcte schriftelijke stemming. Een groot aantal collega’s heeft gevolg gegeven aan de oproep voor een extra buitengewone ledenvergadering. Er zijn reeds twee aanvragen voor een buitengewone ledenvergadering met in totaal 82 verzoekschriften – het minimum aantal van 40 is dus ruimschoots overschreden– naar het bestuur van de NOvAA verzonden.
 2. Overleg met de NOvAA:
  Vanaf 13 februari vond er een overleg plaats tussen het bestuur van de NOvAA en de Stichting WMO over ‘werkbare regelgeving’ voor accountants. Hieronder volgt in chronologische volgorde de gevolgen van dit overleg:
  - Ons verslag van dit overleg: Verslag bespreking NOvAA-WMO d.d. 13-2-2007 (WMO versie)
  - Versie van de NOvAA van verslag van het overleg op 13-02-2007: NOvAA verslag
  - Brief van de NOvAA met reactie n.a.v. het gesprek d.d. 13-02-2007: Brief van NOvAA d.d. 15-2-2007
  - Onze reactie aan de NOvAA d.d. 24-02-2007: Brief WMO aan NOvAA d.d. 24-2-2007
  - Brief van de NOvAA d.d. 05-03-2007 met een reactie onze brief van 24 februari 2007:Brief NOvAA d.d. 5-3-2007
  - Onze reactie aan de NOvAA d.d. 12-03-2007: Brief WMO aan NOvAA d.d. 12 maart 2007
  - Verslag van mislukt overleg d.d. 17-04-2007: Brief WMO aan NOvAA d.d. 12 maart 2007
  Op grond van de weigering van NOvAA een ledenvergadering bijeen te roepen, daarmee de democratisch grondrechten van de NOvAA-leden miskennend, heeft de WMO besloten juridische procedures tegen de NOvAA te starten. Het WMO-Bestuur blijft te allen tijde open staan voor verder overleg met de NOvAA.
 3. Overleg met het Ministerie van FinanciŽn:
  Op 2 februari jl. heeft de WMO overleg gevoerd met medewerkers van het Ministerie, alwaar WMO en de oppositie bij het NIVRA zich hebben gepresenteerd. Afgesproken is dat de WMO het Ministerie zal blijven informeren over de ontwikkeling van werkbare regelgeving voor accountants die niet over een WTA-vergunning beschikken.
 4. Drie Sporen Beleid
  Tot onze verbazing hebben op de vergadering van 11 juni 2007 nog niet alle NOvAA-leden zich achter de kandidaten en voorstellen van de WMO gesteld. Door onze acties was de opkomst ongekend groot (600 leden). Onze kandidaten, Arie de GRaaf en Tineke Mulder, behaalden toch circa 30 % van de stemmen. Vandaar dat besloten is een driesporenbeleid te gaan volgen.
  I. Via een intensievere communicatieslag om het hart en de stem van de leden te winnen via mailings, pers, netwerken, NOvAA-bijeenkomsten etc.
  II. Via de politiek door via de politieke partijen te verzoeken de gedwongen winkelnering tussen de opleidingstitel AA en de NOvAA te beeindigen. Overigens met de bedoeling binnen NOvAA een kamerstructuur te realiseren.
  III. Via de juridische weg omdat er geen twijfel kan zijn dat de miskenning door NOvAA van de democratische grondrechten in art. 10 en 21 van de Wet op de Accountant-Administratieconssulenten, juridisch uiteindelijk gewonnen moet kunnen worden ondanks alle dure advocaten die NOvAA inhuurt.