Doelstellingen van de Stichting Wakkere Accountant(SWA)Het behartigen van belangen van accountants, waaronder het bevorderen van een werkbare regelgeving voor accountants en de organisaties waarvoor zij werkzaam zijn en in het bijzonder voor de kantoren c.q. organisaties die niet over een Wet Toezicht Accountants-vergunning beschikken.

De Stichting kan daartoe in overleg treden met de beroepsorganisaties van accountants en andere betrokkenen, en waar nodig juridische procedures voeren.

Zij kan voorts al datgene doen dat bevorderlijk is voor en dienstig is aan deze doelstelling in meest ruime zin des woords.

De Stichting tracht haar doel te bereiken via alle middelen rechtens, doch in het bijzonder door:
  • het voeren van overleg met regering en parlement;
  • het desgewenst voeren en/of begeleiden van procedures om het beoogde doel te bereiken;
  • het bundelen van krachten uit de diverse groepen van de betrokken accountants.


  • Statuten SWA


    Na de oprichting is de bestuurssamenstelling gewijzigd. Zie onder Bestuur
    Terug naar Inhoud