WMO Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg

Secretariaat

Postbus 342                                                                Website: www.wakkereaccountant.nl

2800 AH Gouda                                                            E-mailadres: AA@wakkereaccountant.nl

─────────────────────────────────────────────────────
Nieuwsbrief 7 : Moties voor de aankomende ALV van de NOvAA op 23 juni 2008.

Geachte collega,

Brief bestuur van de NOvAA:

Op 31 januari 2008 heeft het bestuur van de WMO een gesprek gehad met het bestuur van de NOvAA.

Uit deze gesprekken is helaas weer niets gekomen, dit omdat het bestuur van de NOvAA niet inhoudelijk wil discussiëren over onze voorstellen. Als vervolg hierop hebben we een brief met vragen aan het bestuur van de NOvAA gestuurd (zie link http://www.wakkereaccountant.nl/brief%2019-2-2008%20NOvAAcomparitie1.pdf). Wij kregen hierop een brief terug van het bestuur van de NOvAA op 6 maart 2008 (zie link http://www.wakkereaccountant.nl/Brief%20NOvAA%206-3-2008.pdf ).

Een aantal opvallende punten uit deze brief en het verslag van de NOvAA zijn:

- Over de besluitvorming: “Dit betekent dat leden hun suggesties via de afdelingen, het bestuur of een ledenvergadering kenbaar kunnen maken”.

  Al onze voorstellen op afdelings- en ledenvergaderingen zijn echter systematisch genegeerd door de besturen met allerlei soorten excuses.  Een zinvolle en afgewogen discussie kon/kan zo nooit tot           stand komen.

- Over de voorstellen: “Het bestuur is niet van plan om met voorstellen naar de ledenvergadering te gaan waar het zelf niet achterstaat”.

 

Onze conclusie is dat dit wel erg ondemocratisch is. Anders gezegd:  je reinste censuur. Het bestuur bepaalt alles en blijkbaar niet de ledenvergadering als hoogste orgaan binnen de NOvAA.

 

ALV van de NOvAA:

Op 23 juni 2008 is de ALV van de NOvAA. Wij hebben een tweetal amendementen gemaakt op wijzigingen in 2 verordeningen, die op de agenda staan en een drietal voorstellen gemaakt in de vorm van nog in te dienen moties, welke we op de agenda willen laten plaatsen van de ledenvergadering van de NOvAA. Wij willen zoveel mogelijk steun vergaren voor deze amendementen en voorstellen. Als u het eens bent met deze amendementen/moties, dan verzoeken wij u bijgaande brief aan het bestuur van de NOvAA (zie attachment) uit te printen en te ondertekenen. De amendementen en moties zijn opgenomen in het attachment, maar deze hoeven niet te worden meegestuurd. Wij verzoeken u de brief per omgaande aan onderstaand adres te sturen; dit in verband met de fatale termijnen die de WAA stelt. Wij zullen dan zorgdagen voor doorzending aan het bestuur van de NOvAA.

    

Stichting WMO
     Postbus 342

2800 AH Gouda

!!! Doe het NU, want ook uw stem is NU van belang !!!

 

Kerngroepvergadering 31 mei 2008:

Op 31 mei 2008 willen wij een kerngroepvergadering houden als voorbereiding op de ALV. Iedere sympathisant van de WMO is welkom. Als u zich nog niet heeft gemeld als sympathisant van de WMO, dan kunt u dit doen door opgave via onze website  http://www.wakkereaccountant.nl/Inschrijving_AA.htm

 

Wijziging in het bestuur:

Onze voorzitter, Arie de Graaf, heeft zijn bestuurslidmaatschap beëindigd. Naar zijn mening was zijn kandidatuur voor het NOvAA-bestuurslidmaatschap niet te verenigen met activiteiten van de SWA om een alternatieve accountantsvereniging op te richten. Wij betreuren en respecteren die beslissing. Wij zeggen hem dank voor zijn inzet en vele activiteiten binnen de WMO voor een (meer) werkbare regelgeving. Zijn kandidatuur als NOvAA-bestuurslid blijven we mede daarom van harte ondersteunen. Inmiddels is ons bestuurslid Paul van Ginkel bereid bevonden de voorzittershamer van de WMO over te nemen.  Onder zijn leiding zal het bestaande beleid ongewijzigd worden voortgezet. Dat houdt in dat:

  1. de WMO is opgericht om een werkbare regelgeving, toegespitst op de diverse accountantswerkzaamheden, tot stand te brengen binnen de NOvAA
  2. de WMO zal dit streven continueren, zoals het uitvoeren door het NOvAA-bestuur van de wettelijke verplichting om voorstellen van tenminste 40 leden op de agenda van de ledenvergadering te zetten en in behandeling te nemen;

Het is u wellicht bekend dat de SWA (Stichting Wakkere Accountant) het voornemen heeft aangekondigd te komen tot de oprichting van een alternatieve accountantsvereniging, waarmee zij beogen om op die wijze te komen tot een werkbare regelgeving voor accountants.

 

Uw reacties:

Hebt u vragen of reacties mail naar:

AA@wakkereaccountant.nl


Wilt u ons (verder) financieel ondersteunen?

De WMO bestaat nu ruim één jaar.  Indien u de WMO (verder) financieel wilt ondersteunen dan verzoeken wij u 100,-- euro (meer mag ook) over te maken op bankrekeningnummer 12.13.29.836 ten gunste van WMO, RABO Gouda.

 

Met de collegiale groeten van,

Paul van Ginkel, voorzitter, Corneel Spil, Inge ten Voorde, Peter van Dam, Henk de Haan en Fred Bavius

Namens de Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg (WMO)

 

N.B. : Indien u uit onze database verwijderd wilt worden, dan hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.