WMO Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg

Secretariaat

Postbus 342                                                                Website: www.wakkereaccountant.nl

2800 AH Gouda                                                           E-mailadres: AA@wakkereaccountant.nl

─────────────────────────────────────────────────────
Nieuwsbrief 14: Ontwikkelingen in accountancyland.
Geachte collega, 

De vakantieperiode is weer voorbij en de Algemene Ledenvergadering van de NOvAA lijkt al weer lang geleden. Ook in deze vergadering bleek weer dat het Bestuur van de NOvAA weigert voorstellen van leden ter stemming te brengen indien deze het Bestuur onwelgevallig zijn. Deze keer trof het lot een motie van mr. A. de Graaf AA., die niet in stemming werd gebracht. Daarmee werden deelnemers aan de ALV opnieuw gedegradeerd tot klapvee.

De ALV stond in het kader van de voorgenomen fusie van NIVRA en NOvAA. Het is duidelijk dat het Bestuur van de NOvAA er -al dan niet onder druk van de politiek- op gebrand is die fusie door te laten gaan. Veel leden van de NOvAA lijken nog te geloven dat een fusie met NIVRA een statusverhogend effect zal hebben. Het Bestuur van de WMO is van oordeel dat de fusie vooral in het belang zal zijn van de grote kantoren. Kleine kantoren zullen door steeds verder opgevoerde eisen de concurrentiestrijd verliezen en genoodzaakt zijn te stoppen, zich te laten overnemen of als administratiekantoor verder te gaan.

Over enkele maanden zal de fusie aan de Ledenvergaderingen van NIVRA en NOvAA worden voorgelegd. Te verwachten valt dat de voorstanders alles uit de kast zullen halen om een meerderheid te krijgen. De WMO zal de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen.

Update van de laatste ontwikkelingen: 1. juridisch , 2. politiek en 3. OvRAN.

·         Het Overzicht Juridische Procedures tussen Beroepsverenigingen geeft aan dat het aantal juridische procedures nu met twee is toegenomen tot 10. De procedures aangespannen door SWA/WMO c.s. gingen allemaal over gebrek aan democratische besluitvorming en principiële fouten in de VGC. In haar pogingen iedere naam en iedere titel van alternatieve beroepsverenigingen te vuur en te zwaard te bestrijden, is NIVRA nu recentelijk, naast de bodemprocedure over merkrechten, ook twee oppositieprocedures begonnen bij BBIE tegen de OvRAN-titels RCA en RMA.

In de bodemprocedure van NIVRA/NOvAA tegen SWA etc. inzake merkrechten is de comparitiedatum nu vastgesteld op 23 oktober 2009 9:30 uur Rechtbank Amsterdam. NIVRA vordert onder meer een verbod op ieder gebruik van de term NIVRA, NOvAA, RA, AA, etc. Dit onder hoofdelijke aansprakelijkheid van alle huidige en toekomstige bestuursleden van OvRAN en aan hen gelieerde (rechts)personen. Iedereen is van harte welkom om te zien hoe de rechtbank omgaat met deze desperate poging de vrije meningsuiting in accountancyland te beperken. Wij kunnen helaas geen details laten zien op onze site want NIVRA/NOvAA hebben aangekondigd dan onmiddellijk dwangsommen op te leggen.

Het Overzicht Politieke Ontwikkelingen: geeft aan dat ook de tweede toezegging van Minister Bos van 12 januari 2009 over een kabinetsstandpunt accountancy-regelgeving voor de eerste helft van 2009, niet zal worden nagekomen. In de informele sfeer liet de betreffende wetgevende ambtenaar weten dat een verbod op verenigingsdwang ook zou betekenen dat de regelgeving inzake diverse andere beroepsgroepen aangepast zou moeten worden. Naast eerdere geruchten dat de fusie tussen NIVRA en NOvAA is geïnitieerd via druk uit de politiek, circuleren nu ook geruchten dat belangrijke discussiepunten wel erg moeilijk liggen. Kortom, een kabinetsstandpunt ligt niet eenvoudig, maar kan ook niet onbeperkt uitgesteld worden.

De sympathie van verschillende kamerleden voor grote accountantskantoren is in de afgelopen tijd van kredietcrisis niet toegenomen. Voorbeeld daarvan is vraag nr. 47 van de Begrotingscommissie over OvRAN inzake het nieuwe Rijkssubsidiekader. Uit het antwoord van Minister Bos blijkt dat deze voorshands formeel vasthoudt aan het nog bestaande monopolie voor NIVRA/NOvAA. De verdere discussie zal uitwijzen hoe hard dat standpunt blijft.

Ondanks alle moeite die NIVRA/NOvAA doen om 'misbruik' van de titel RA/AA of accountant te voorkomen, blijkt informeel dat geen vervolging van OvRAN leden zal plaatsvinden wegens titelgebruik “accountant” zolang bovengenoemde procedures lopen. Dit is overigens nog niet schriftelijk bevestigd. Dit kan betekenen, gezien de evident duidelijke EHRM-jurisprudentie rond verenigingsdwang, dat vervolging nooit zal plaatsvinden.

·         OvRAN's Actualiteiten: OvRAN heeft een eerste reguliere online ledenvergadering gehouden. De opkomst was tegen de 30 procent. Vergelijk dat eens met de opkomst bij de laatste NIVRA-ledenvergadering van minder dan 1 promille. Uit de stukken blijkt verder dat het ledenaantal ver is achtergebleven bij de verwachtingen. Het ledenbestand groeit wel maar erg traag. Dit wordt toegeschreven aan angst voor de macht van NIVRA/NOvAA en de aarzeling om oude schoenen(RA/AA-titel) weg te gooien, ondanks de onvrede over het NIVRA/NOvAA beleid. Uit het jaarverslag blijkt verder dat de kosten de contributies ver overtroffen. Dit als gevolg van door NIVRA/NOvAA ten onrechte geïncasseerde dwangsommen naast proceskosten etc. Dit tekort is gefinancierd via achtergestelde leningen van bestuursleden. De verwachting is dat de dwangsommen teruggevorderd kunnen worden op grond van misbruik van executiebevoegdheid.

Het jaarverslag geeft een goede kijk op de door NIVRA/NOvAA gebruikte methodes om iedere aantasting van hun monopolieposities de grond in te boren. Collega's die zich via deze inkijk beginnen te schamen voor dit onbehoorlijke gedrag van hun bestuur, kunnen zich zonder angst voor hun AA-titel hier online inschrijven als OvRAN-lid.

Met vriendelijke groet,

Bestuur WMO,

Donaties zijn altijd welkom op rekeningnummer 12.13.29.836 ten name van WMO te Gouda. Bij voorbaat dank!

Uw e-mailadres is verkregen in het kader van acties via de WMO voor een betere regelgeving en meer democratie in de accountancy. In dat kader heeft u meerdere nieuwsbrieven ontvangen sinds december 2006. In al die nieuwsbrieven bestond de optie toezending te beëindigen. Mocht u deze optie ten onrechte nog niet hebben gebruikt, verzoeken wij u dringend dit nu te doen via de volgende link: Verwijderen. Dit in verband met de gewijzigde Telecommunicatiewet.