Terug naar Startpagina SWA

OVERZICHT PROCEDURES tussen Nivra/NOvAA/NBA/Minfin/Nederlandse Staat en SWA/WMO/OvRAN:
(De procedures die niet actueel meer zijn, zijn doorgehaald maar nog wel raadpleegbaar als naslag.)

De start van dit juridische gevecht begon met dit
korte geding tegen Nivra. En werd doorgezet via dit onderstaande
overzicht met tal van andere procedures. Daarvan resteren er nog 3:
1. Civiele procedure onrechtmatige overheidsdaad tegen de Staat: Klik hier voor details.
2. Tuchtrechtelijke procedure: Klik hier voor details.
3. Klacht over concurrentievervalsing en kartelvorming:Klik hier voor details.

In dit tijdsverloop zijn inmiddels Nivra en NOvAA gefuseerd tot NBA en is de WMO gefuseerd met de SWA. Tevens is de wetgeving voor Nivra en NOvAA samengegaan in een nieuwe "Wet op het Accountantsberoep".

KORT GEDING

Het kort geding SWA versus Nivra treft u hieronder aan. De details van alle overige procedures hierboven via links naar afzonderlijke pagina's.

Kort Geding SWA versus Nivra
De Stichting Wakkere Accountant is van oordeel dat de VGC tot stand is gekomen in strijd met de wet- en regelgeving en dat daarnaast belangrijke bepalingen in de VGC strijdig zijn met (Europese) wet- en regelgeving, Ifac regels en de Wet op de Economische Mededinging. De VGC geeft grotere kantoren immers de mogelijkheid zich aan alle accountancy-regelgeving te onttrekken voor werkzaamheden buiten de wettelijke controle.
Kleinere organisaties kunnen dat niet. Los van de vraag of dit sportief en netjes is, kunt u in de kort geding stukken lezen of sprake is van oneerlijke concurrentie.
Tevens meent de SWA dat het bestuur van het NIVRA handelt in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur. Door initiatief voorstellen van meer dan 40 leden niet op de agenda te willen plaatsen, moties behalve inzake de vergaderorde niet in stemming te willen brengen, verandert een democratisch Nivra in een bestuursdictatuur.

Op grond van vorenstaande overwegingen heeft de SWA een kort geding aangespannen tegen het NIVRA.
Onder meer is gevorderd om de VGC en de belangrijkste uitvoeringsbesluiten, zoals verplichte VGC-cursussen, CTK, NVAK te schorsen. Voor de niet-AFM-ingeschreven leden wordt dan de VGC tijdelijk vervangen door de oude GBR. Daarnaast is gevorderd dat het bestuur de democratische grondrechten van de leden herstelt.
Het gaat met name om het motie- en verordeningsrecht van de ledenvergadering als hoogste orgaan binnen de Orde. Kortom het recht van initiatief. Uiteindelijk heeft de HR alle vorderingen in kort geding afgewezen op basis van art. 81 RO zonder nader in de rechtsgronden te treden. Als gevolg is plan B in werking getreden in samenwerking met OvRAN. In plan B zijn naast de drie reeds lopende CBB procedures twee nieuwe bestuurlijke procedures tegen Minfin gestart. Daarnaast wordt de Europese Commissie gewezen op alle overtredingen van de Nederlandse Staat tegen Europese Regelgeving. Voor details zie Politieke Ontwikkelingen.

Onderstaand een historisch overzicht van de belangrijkste processtukken, de laatste bovenaan.