SWA Nieuwsbrief voor wakkere accountants
Geachte Collega, 22 November 2010 / SWA Nieuwsbrief 25

MINFIN BIJ VERSTEK VEROORDEELD?

Op 15-11-2010 vond een zitting plaats van de Rechtbank R'dam over indirec­te verenigings­dwang. OvRAN heeft op grond van art. 28 WTA het Ministerie van Financien (Minfin) verzocht de leden van OvRAN toe te laten tot de wettelijke controle. Alle details over deze indirecte verenigingsdwang treft u hier. Art. 28 WTA geeft de mogelijkheid via een AMVB een uitzondering te maken op art. 27 dat stelt dat alleen leden van Nivra en NOvAA toegang hebben tot de wettelijke controle. Uiteraard onder het wakend oog van AFM. Conform verwachting weigerde Minfin dat verzoek.

Evenals bij CBB beperkte het verweer van Minfin zich tot de simpele stelling dat Nivra geen vereniging is in de zin van art. 11 EVRM. Opmerkelijk is dat Minfin zonder enig bericht verstek liet gaan. Komt dat door onderstaande 2 verweren in de pleitnota? Gewoon vergeten?

EU-RECHT SCHAKELT LAGERE WETGEVING UIT

1. Een recent arrest van het HvJ EEG stelt bij schending van grondrechten: "In een dergelijk ge­val dient de nationale rechter elke dis­crimi­nerende nationale bepaling buiten toepassing te laten, zonder dat hij de opheffing daarvan door de wetgever heeft af te wachten. Op leden van de benadeelde groep dient hij dezelfde regeling toe te passen als op leden van de andere groep."
2. Uit liefst 5 arresten van hoger recht blijkt: "De term “vereniging” heeft een auto­no­me bete­kenis. Een publiekrechtelijke karakter is im­ma­terieel bij de beoordeling. De juridische status of het karakter van een vereniging mag overheden geen gelegenheid geven zich aan art. 11 te onttrekken. Een institutionele struc­tuur die voor langere tijd en voor gemeen­schap­pe­lij­ke doeleinden is opge­richt, is daarom vereniging. Als particulieren zich regelmatig verenigen om besluiten te nemen, is sprake van een vereniging. Uitzonderingen op art. 11 lid 2 EVRM (tekstueel zeer beperkt en niet toepas­se­lijk op accountants) moeten bovendien voldoen aan zowel het integratie- als het hin­der­crite­rium uit het oudste EHRM arrest over vere­nigings­dwang. Quod non."

In deze uitgave:

Minfin bij verstek veroordeeld?
EU-recht stelt lagere wetgeving ter zijde
Vonnis over 6 weken
Wakker worden graag....
SWA Algemeen

VONNIS OVER 6 WEKEN

Minfin's verweer dat bij publiekrechtelijke organisaties alles is geoorloofd, was gebaseerd op een verouderd arrest van de Raad van State uit 1999. OvRAN's uitvoerige pleitnota weer­legde dit verweer al met latere uitspraken in die casus en andere door HvJ EU/EHRM en de Raad van State zelf in 2008. De Rechtbank stelde nog enige technisch/juridische vragen. Inzake de door Minfin opgeworpen stelling dat art 28 WTA een niet voor beroep ontvankelijk algemeen verbindend voorschrift is, werd gevraagd of het verweer dat het een ontvankelijke individuele beschikking betrof, in stand bleef na dit beroep op Europees recht. Gezien dit beroep kwam ook de vraag of art. 28 WTA dan onverbindend moest worden verklaard. Gezien die vragen en het ontbreken van ieder verweer, zal de Rechtbank moeite moeten hebben, OvRAN-leden niet tot de wettelijke controle toe te laten.

WAKKER WORDEN GRAAG...

Naast honderden accountants die de tucht­rechter mogen uitleggen wat PE voor hen betekent en twitterende accountants, hebben nu ook oud-voorzitters van Finad zich in de discussie gemengd. In deze brief aan de Kamer schreven twee oud-voorzitters van Finad het amendement voor een federatief model via de NBA te ondersteunen. Dit voorbeeld beweegt hopelijk het huidige bestuur van Finad er toe ook te volgen. Als het Finad bestuur samen met de twitteraars en PE-weigeraars omvorming van de NBA naar een federatief model ondersteunen, wordt het ook politiek een gelopen race.


(Ex) leden van Nivra/NOvAA kunnen dit proces ondersteunen door zich hier online in te schrijven als OvRAN-lid (zie knop links onder).


SWA(Stichting Wakkere Accountant) is bereikbaar via
e-mail.
U kunt zich hier online inschrijven voor nieuwsbrieven van SWA/OvRAN. Stuur s.v.p. deze uitnodiging door naar andere wakkere collega's die (nog) niet geheel (meer) op de hoogte zijn.
Donaties zijn altijd welkom op rekening 58.06.53.390 bij ABN-AMRO in Woerden ten name van Stichting Wakkere Accountant. Bij voorbaat dank!
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik op: Verwijderen s.v.p.