Indien deze nieuwsbrief niet goed leeebaar is, klik hier
SWA Nieuwsbrief voor wakkere accountants
Geachte Collega, 4 november 2011 / SWA Nieuwsbrief 29

FUSIE NBA: ZEER KRITISCHE KAMERVRAGEN

De grootste 2e Kamerfracties hebben op 2 november zeer kritische vragen gesteld over het NBA-wetsontwerp. Dat blijkt uit een verslag dat pas volgende week officieel wordt vrijgegeven. De PVV bleek geinspireerd door nog niet gepubliceerde stukken van het Limperg overleg en een amendement van OvRAN. Maar ook VVD en CDA laten zich niet onbetuigd.

De PVV haakte in op het amendement van OvRAN voor een federatief model. Daarbij beperkt de rol van de NBA zich tot vooral een registerhoudende functie. Daarnaast werd de kritiek van het Limperg-overleg ter harte genomen dat de huidige opleidingseisen maatschappelijke verspilling betekenen, vooral bedoeld om grote kantoren voordelig instroom te verschaffen. CDA en VVD plaatsten vooral vraagtekens bij het democratisch karakter van de NBA. Alle stukken staan onder Politieke Ontwikkelingen.

SAMENVATTING KRITISCHE VRAGEN PVV

Te antwoorden op opmerkingen van het Limperg-overleg dat "juist in de organisatie van het accountantsberoep de oorzaken liggen voor gebrek aan kwaliteit van de door leden van de beroepsorganisaties uitgevoerde controles."

Te antwoorden op OvRAN's opmerkingen dat:
• Onvoldoende rekening wordt gehouden met eerder door diverse fracties uitgesproken zor­gen. Het ging daarbij onder meer om zorgen over het democratisch karakter van de NBA, gedwongen winkelnering en verenigingsdwang;
• Mogelijke inconsistenties ontstaan met Euro­pese regelgeving want “If Contracting States were able, at their discretion, by classifying an association as “public” or “para-administrati­ve”, to remove it from the scope of Art. 11, that would give them such latitude that it might lead to results incompatible with the object and purpose of the Convention, which is to protect rights that are not theoretical or illusory but practical and effective”. Bescherming van pub­lieke beroepsorganisaties met een zuiver re­gis­trerende functie, zoals bijvoorbeeld in de medi­sche sector via de wet BIG, is wel toegestaan;
• Deze inconsistenties kunnen eenvoudig wor­den voorkomen door rol en taak van de NBA te beperken tot een hoofdzakelijk registrerende functie, door de positie van de ledengroepen genoemd in het ontwerp zodanig te versterken dat voldoende leden zelf ledengroepen kunnen instellen, zelf kunnen kiezen tot welke ledengroep zij willen behoren en de aldus samengestelde ledengroepen voor hun eigen leden de regelgeving kunnen vaststellen die de ledengroep nodig acht, dit alles binnen het kader van de internationale Ifac-regels;
• Uit het oogpunt van consistentie in wetgeving het niet passend is bij de WTA op te mer­ken: “Principieel wenst het kabinet geen on­geclausuleerde wettelijke monopolies voor groe­pen van beroepsbeoefenaren, zeker niet daar waar op grond van een wettelijke norm anderen bui­ten die groep ook aan de gestelde norm voldoen.” en dat “Het in principe kunnen loslaten van exclusieve bevoegdheid de beroeps­organisaties een additionele prikkel geeft om kwaliteit te leveren” om vervolgens een onge­clausuleerd wettelijk monopolie voor te stellen bij deze veel grotere en pluriformer samenge­stelde beroepsorganisatie NBA waar­door kwalificerende accountants die principieel geen Nivra of NOvAA lid meer willen blijven, zoals bijv. leden van OvRAN, geen prikkels kunnen geven voor meer kwaliteit en democratie.

SAMENVATTING KRITISCHE VRAGEN CDA

• Na de opmerking dat de "diversiteit van het beroep van accountant steeds groter is geworden" volgt de vraag: "In hoeverre sluit de tweedeling van AA en RA, waar nu voor wordt gekozen, hier dan wel voldoende op aan, zo vragen de leden van de CDA-fractie. In hoeverre vormt dit nu juist geen beperking?"
• Na de opmerking dat "er nog wel wat onduidelijkheden zijn over de specifieke opleidingseisen van accountants in het bijzonder voor het MKB" volgt de vraag: "De leden van de CDA-fractie lezen dat het mogelijk zou kunnen zijn dat er nog andersoortige accountantstitels moeten worden ingevoerd. In hoeverre zou hier nu dan ook niet al rekening moeten worden gehouden?"
"De leden van de CDA-fractie lezen dat er draagvlak nodig is voor een initiatiefveror­dening voor een ledenvergade­ring. Dit is nu gesteld op 100 man. Waarom is hiervoor geko­zen? In hoeverre belemmert deze drempel kleine accountantskantoren hun stem te laten horen?"

In deze uitgave:

Fusie NBA: zeer kritische kamervragen
Samenvatting kritische vragen PVV
Samenvatting kritische vragen CDA
Samenvatting kritische vragen VVD
Samenvatting kritische vragen PvdA
De minister aan het woord

SAMENVATTING KRITISCHE VRAGEN VVD

• Na opmerkingen over getalsmatige verhoudingen en dat daardoor de inbreng van kleinere kantoren sterker is dan bij NIVRA thans, volgt de vraag: "Welke maatregelen worden genomen die er toe moeten leiden dat de beroepsgroep in volle breedte actief participeert in de beroepsorganisatie? Worden door deze maatregelen de inbreng van accountants uit kleinere kantoren voldoende gewaarborgd?"
• Na opmerkingen over het in te stellen adviescollege volgt de vraag: "Hoe wordt ervoor gezorgd dat het niet onmogelijk wordt een initiatief­voorstel te agenderen op de ledenverga­dering? Het bestuur van een ledengroep krijgt in het kader van de taakuitvoering de bevoegdheid ontwerpverordeningen te agenderen op de leden­vergadering. De leden van de VVD-fractie vragen of deze bevoegdheid invloed heeft op de vrijheid van een individu­eel lid om een ontwerpver­ordening te agenderen op de ledenvergadering?"
• Na opmerkingen over de drie in te stellen ledengroepen volgt de vraag: "De leden van de VVD-fractie vragen of individuele leden of een groep leden zelf een ledengroep in kunnen stellen en voorleggen aan de ledenvergadering of loopt dit proces via het bestuur van de beroepsorganisatie."
• Na opmerkingen dat belangenbehartiging niet altijd gepaard gaat met algemeen belang, tot belangenverstrengeling kan leiden en daarom toezicht­bevoegdheden toenemen, volgt de vraag: "Kan de regering aangeven of deze beleidsinstrumenten invloed kunnen hebben op het democratisch functioneren?"

SAMENVATTING KRITISCHE VRAGEN PvdA

Na het verrassende succes rond de initiatiefnota Plasterk over scheiding controle en advies, heeft de PvdA zich in dit dossier duidelijk op de vlakte gehouden. Wij sluiten niet uit dat hier het spreekwoord van toepassing is: "reculer pour mieux sauter". Dat valt althans af te leiden uit de opmer­king: "leden van de PvdA-fractie vinden wel dat de echte discussie over de toekomst van de accountancy los moet staan van dit wetsvoorstel."
• Na opmerkingen dat de regering schetst dat AA’s primair accountants voor het MKB blijven en tegelijkertijd gedacht werd/wordt aan andersoortige accountantstitels, volgt de vraag: "Zou de AA-titel zich hier niet juist goed voor lenen? Hiermee zou duidelijk gemaakt kunnen worden dat AA’s primair voor het MKB zijn. In ieder geval vinden deze leden dat het onderscheid tussen RA en AA duidelijk gemarkeerd moet blijven. Het type opleiding is duidelijk anders en van een ander niveau. Ook voor het vertrouwen in de accountancy is het goed als dit onderscheid er duidelijk is.
• Ook wordt gevraagd: "En worden de overheidsaccountants voldoende vertegenwoor­digd binnen de NBA?"

DE MINISTER AAN HET WOORD

Deze zeer kritische vragen zullen de minister hebben verrast. Met name zijn antwoord op de vraag van de PVV over inconsistenties met Europese en nationale regelgeving, is lastig. De feiten zijn duidelijk. Binnen enkele jaren kan er bovendien een beslissing uit Straatsburg komen die groot gezichtsverlies betekent. Het gebrek aan democratisch besef binnen Nivra/NOvAA kan misschien nog worden toegedekt met fraaie woorden en beloftes. Duidelijke uitspraken van een vorig kabinet of Straatsburg toedekken met fraaie woorden en beloftes, is niet eenvoudig.

Bij het dossier scheiding controle en advies handelde de minister als koopman. Zijn tegenzet is deels toegeven maar nog niet erg veel. In dit dossier kan worden toegegeven op ledengroepen. Een ledengroep "samenstellers" bijv. of concessies over de oprichting van en de bevoegdheden van ledengroepen. Beloftes kunnen worden gedaan over samenstelling, bevoegdheden en toezicht van de adviesraad. In hoeverre OvRAN daarin meegaat, moet nog blijken. Die zal duidelijke bevoegdheden van ledengroepen voorstaan.

Bij het taaie WTA dossier koos een andere minister voor uitstel van behandeling. In dit dossier bijv. door uitspraken uit Straatsburg af te wachten. We zijn benieuwd.


SWA(Stichting Wakkere Accountant) is bereikbaar via
e-mail.
U kunt zich hier online inschrijven voor nieuwsbrieven van SWA/OvRAN. Stuur s.v.p. deze uitnodiging door naar andere wakkere collega's die (nog) niet geheel (meer) op de hoogte zijn.
Donaties zijn altijd welkom op rekening 58.06.53.390 bij ABN-AMRO in Woerden ten name van Stichting Wakkere Accountant. Bij voorbaat dank!
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik op: Verwijderen s.v.p.