Indien deze nieuwsbrief niet goed leesbaar is, klik hier
SWA Nieuwsbrief voor wakkere accountants
Geachte Collega, 29 december 2011 / SWA Nieuwsbrief 30

Jaarafsluiting met een lach of een traan?

Het goede gebruik wil een jaarafsluiting met oliebollen, champagne en vuurwerk. Een oudejaars­conférence zorgt daarnaast voor een lach en een traan. Kostenoverwegingen laten olie­bollen en champagne helaas niet toe. Het jaar 2011 biedt wel mogelijkheden voor een online conferentie. Oordeel zelf of accountancyland 2011/2012 u doet lachen of wenen.

NBA DAGVAARDT NBA

Uit gewoonlijk (on)betrouwbare bronnen vernamen we dat oud-leden van de Nederlandse Bond van Accountants, later de Broederschap van Accountants (NBA) en de National Basketball Association (NBA) serieus overwegen gezamenlijk merk­rechte­lijke procedures te starten tegen de Neder­landse Staat, Nivra en NOvAA. De accountants, oud leden NBA, willen niet geassocieerd worden met de huidige NBA. De basketballers zijn van mening dat de naam NBA verwarring sticht. Het past in de huidige Amerikaanse business-cultuur iedere potentiële concurrent pre-emptief uit te schakelen. Dat kan nog spannend worden in 2012 met al die dagvaardingen en dure advocaten.

ETHIEK DOOR EN VOOR ETHICI

Alle leden(AiB) van de LAIB, voorheen Finad, moeten verplicht een cursus ethiek gaan volgen. Het is natuurlijk verheugend hieruit te mogen concluderen dat openbare accountants kennelijk al genoeg ethisch besef hebben. Volgens dezelfde gewoonlijk (on)betrouwbare bronnen bestaat toch hier en daar twijfel. Kan een cursus wel ethisch normbesef bijbrengen? Weten ethici genoeg van de vele nuances grijs in regelgeving en werkelijkheid? Een koene rekenaar rekende al snel uit dat dit de AiB's € 17.000.000 gaat kosten om daarna te concluderen "Deze verplichte training voor AiB’s is een teken van onmacht en onkunde aan de zijde van het niet-bestaande NBA. Wanneer begrijpen NIVRA en NOvAA dat voor al die AiB’s de RA- of AA-titel vooral een diploma is? Wees wijs: trek die verplichting in." Nee dus! Kenners voorspellen dat veel AiB's om deze reden hun RA- of AA-titel zullen inruilen voor de onbesmette RMC- of RCA titel van OvRAN. Het jaar 2012 zal het leren.

MINISTERIE IN PANIEK

Volgens insiders heerst paniek op het Ministerie van Financiën (Minfin). Tot voor kort was Minfin getrouw uitvoerder van de wensen van de NBA. Bij het debat over scheiding van controle en advies bleek plotseling een kamer­meerderheid voor scheiding. Vervolgens werd die kamermeerderheid links ingehaald door Barnier. Vanouds werden de product- en bedrijfschappen, net als Nivra en NOvAA, aangestuurd via een corporatistisch model met verplichte aansluiting. Een motie Aptroot om die af te schaffen trof recent een kamermeer­derheid. Nu weten ze het bij Minfin ook even niet meer. In arren moede volgde op 21-12-2011 een nieuwe consultatieronde. De vorige ging over het wetsvoorstel NBA. Na veel inbreng was het resultaat duplicering van bestaande wetgeving. Dit keer betreft het beleids­consultatie met vragen over de onafhankelijkheid van de accountant, de informatie die de accountant verstrekt bij de accountantsverklaring en harmonisatie door Europees toezicht op accountants. Boze tongen vragen zich af of de resultaten weer zodanig worden samengevat dat Minfin welgevallige meningen prevaleren. In 2012 zal blijken of de 2e Kamer daarmee nog overtuigd kan worden.

In deze uitgave:

Jaarafsluiting met een lach of een traan?
NBA dagvaardt NBA?
Ethiek door en voor Ethici
Ministerie in paniek?
Heilige NBA Drie eenheid: Achtergronden
Interpretaties en misverstanden?
Vuurwerk met de beste wensen 2012

HEILIGE NBA DRIE EENHEID: ACHTERGRONDEN

Slechts drie ledengroepen in de NBA: openbare, interne en overheidsaccountants en accountants in business. Waarom slechts 3? Heeft dit een religieuze achtergrond? Boze tongen stellen dat dit samenhangt met art. 12 van het fusievoorstel. Dat bevat een dubbelzinnigheid want laat open dat bestuurders van ledengroepen zich ook via de ledenvergadering kandidaat kunnen stellen en zo een bestuursmeerderheid kunnen vormen. Diezelfde boze tongen beweren daarvan dat de grote en middelgrote kantoren alles zullen doen om hun overwicht in het NBA-bestuur te handhaven. Het CDA maakt zich al sterk voor een ledengroep kleine kantoren. De PvdA voor de ledengroep overheidsaccountants, die wordt opgeheven. Naar verluidt willen ook de Milieu-Accountants (VMA), Registervaluators (NIRV) en twitterende accountants(TUACC), acteren als ledengroep. Alleen twijfel over eigen regelgevende bevoegdheid weerhoudt hen. Dat worden zeker interessante discussies in 2012 als ook OvRAN zich mengt in dit koor.

INTERPRETATIES EN MISVERSTANDEN?

Minister de Jager stelde in zijn laatste nota over verenigingsdwang en gedwongen winkelne­ring: "Er is geen jurisprudentie bekend (ook niet van het EHRM) waarin de rechtsfiguur van een publiekrechtelijke beroepsorganisatie in strijd met het EVRM of de Grondwet is geacht." Dat klopt helemaal! Echter, zelfs de onnozelen onder ons begrijpen dat hier sprake was van goed parlemen­tair gebruik bij moeilijke vragen: antwoorden op een niet-gestelde vraag. De vraag was waarom het voorbeeld van de wet BIG voor medici(alleen registratie) niet is gevolgd en waarom voorbij is gegaan aan vaste jurisprudentie EHRM: "If Contracting States were able, at their discretion, by classifying an association as “public” or “para-administrati­ve”, to remove it from the scope of Art. 11, that would give them such latitude that it might lead to results incompa­tible with the object and purpose of the Convention ...". Het jaar 2012 zal leren of de 2e Kamer dit misverstand oppakt of laat liggen tot Straatsburg.

AFSLUITEND VUURWERK met de BESTE WENSEN


SWA(Stichting Wakkere Accountant) is bereikbaar via
e-mail.
U kunt zich hier online inschrijven voor nieuwsbrieven van SWA/OvRAN. Stuur s.v.p. deze uitnodiging door naar andere wakkere collega's die (nog) niet geheel (meer) op de hoogte zijn.
Donaties zijn welkom op rekening 50.72.39.601 bij ABN-AMRO in Castricum ten name van OvRAN, tussenrekening SWA. Bij voorbaat dank!
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik op: Verwijderen s.v.p.