Nieuwsbrief 5 voor alle leden Nivra met het laatste nieuws van de oppositie binnen Nivra.

Geachte collega,

 

Op vrijdag 11 mei is de Stichting Wakkere Accountant (SWA) notarieel verleden. Dit is een democratische Stichting waarbij de leden van de oppositie binnen Nivra niet alleen theoretisch stemrecht hebben maar ook feitelijk. Details over de bestuurssamenstelling, statuten etc. kunt u vinden op www.wakkereaccountant.nl. Daar treft u ook de gegevens van de WMO aan, onze zuster-organisatie bij de NOvAA.

 

Wat willen wij bereiken:
Allereerst de democratische grondrechten van de leden herstellen en voorkomen dat het Nivra blijft handelen in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur. Naar onze mening is de VGC tot stand gekomen in strijd met wet- en regelgeving en zijn daarnaast belangrijke bepalingen strijdig met (Europese) wet- en regelgeving en Ifac regels. Daarom heeft de SWA een kort geding tegen het Nivra gestart dat zal dienen op maandag 25 juni om 15.00 uur in Amsterdam, aan de Parnassusweg 220, Amsterdam. Onder meer zal gevorderd worden de VGC en de belangrijkste uitvoeringsbesluiten zoals verplichte VGC-cursussen, CTK, NVAK te schorsen voor accountants die geen wettelijke controles uitvoeren. Voor hen wordt de GBR tijdelijk weer van kracht. Een soortgelijk geding bij NOvAA aangespannen door onze zuster-organisatie WMO speelde op al op 5 juni in Den Haag en is verloren. Het besluit om in appel te gaan is inmiddels genomen door de WMO. De teksten van beide dagvaardingen etc. treft u aan op www.wakkereaccountant.nl.

 

Wat is ons programma:
De SWA streeft naar een beperkte en duidelijke definitie van openbaar accountant, de auditor of controleur. Openbaar accountant is de accountant die verklaringen afgeeft zoals gedefinieerd in BW:Boek 2 art. 393. Beoordelingsverklaringen en samenstellingsverklaringen komen in dit artikel niet voor. Op niet-openbare accountants zijn dus, conform Ifac-uitgangspunten, de COS regels, kantoorvoorschriften en kwaliteitstoetsing niet van toepassing. Een flex-optie geeft hen de optie om toch te kunnen blijven kiezen voor de status van openbaar accountant. Voor meer gedetailleerde argumentatie, zie Wat is assurance?. Volg ook de link Ifac stelt alle management-accountants vrij van RAC/COS en CTK! In plaats van het huidige sanctionerende toetsingssysteem staan we een clientgerichte toetsing voor als betere vorm van de voorgestelde "coachende" of "risicogerichte" toetsing.

 

De SWA wil een werkbare regelgeving. Dat betekent onder meer dat naast het huidige PE-puntentelsysteem een output-systeem toegelaten wordt. Daarin bepaalt ieder lid zelf welke kennisinspanningen zijn omgeving van hem verwacht. Voor meer gedetailleerde argumentatie, zie de link Een accountant zonder PE is als een vogel zonder veren.

 

De SWA wil zoveel mogelijk terug naar de accountantstitel als opleidingstitel. Dat betekent ook dat de contributie drastisch verlaagd moet worden. In principe dient de bijdrage gebaseerd te zijn op de noodzakelijke omslag van de kosten die gepaard gaan met het bijhouden van het register voor niet-openbare accountants. Extra kosten moeten gerechtvaardigd worden door de toegevoegde waarde van extra activiteiten.

 

De SWA wil haar doelstellingen bij voorkeur realiseren binnen Nivra. Daartoe moet de onevenredig grote invloed van de grotere openbare accountantskantoren op het Bureau, teruggebracht worden tot een vertegenwoordiging evenredig aan het aantal leden. Er moet een kamerstructuur komen waarin iedere ledengroepering van enige omvang, bijv. de zogenaamde "samenstellers/adviseurs", zelfstandig kan functioneren.

 

Activiteiten:
Op onze site staat een inschrijfformulier waarmee u lid kunt worden van de kerngroep SWA. U kunt daar ook inschrijven om alleen al onze nieuwsbrieven te ontvangen of om adreswijzigingen door te geven. De leden van de kerngroep kiezen de Raad van Toezicht en het Bestuur van de SWA. Er zal in het najaar een ledenvergadering van de kerngroep SWA worden belegd om de verdere plannen te bespreken nodig om onze doelstellingen te bereiken. Uiteraard blijven we open staan voor overleg met het Nivra-Bestuur.

 

FinanciŽn:

Gezien het belang van een gestructureerde oppositie binnen Nivra, de hoge kosten van juridische procedures, organisatie etc., vragen wij al onze symphatiserende collega's een donatie van tenminste 100 Euro over te maken naar rekeningnummer 58.06.53.390 ten name van Wakkere Accountant, 3448 JT Woerden.


Met vriendelijke groeten,

Bestuur SWA,

Indien u van onze Internet Database verwijderd wilt worden, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.