SWA Nieuwsbrief voor wakkere accountants
Geachte Collega, 13 December 2010 / SWA Nieuwsbrief 26

VERZOEK OvRAN NIET ONTVANKELIJK

Op 9-12-2010 kwam het vonnis binnen van de Rechtbank R'dam over indirec­te vereni­gings­dwang via art. 28 WTA. Het beroep tegen de afwijzing door het Ministerie van FinanciŽn (Minfin) van het verzoek van OvRAN haar leden toe te laten tot de wettelijke controle, is niet ontvankelijk verklaard. Alle details over deze indirecte verenigings­dwang treft u hier.

Als grond voert de Rechtbank Rotterdam op dat art. 28 WTA per definitie een algemeen verbindend voorschrift is als bedoeld in AWB art. 8.2 aanhef en onder a. Daartegen zou OvRAN niet rechtstreeks kunnen opkomen. Het verweer van OvRAN dat de juris­prudentie een uitzondering maakt voor individueel concretiserend besluiten en voor besluiten waar iedere zelfstandige normstelling ontbreekt of zich niet lenen voor herhaalde toepassing, trof dus geen doel. Ook het verweer dat Europees recht de rechter verplicht de betreffende nationale regelgeving buiten toepassing te verklaren, maakt dit niet anders aldus de Rechtbank Rotterdam.

HOGER BEROEP WORDT INGESTELD BIJ CBB

Beide argumenten van de Rechtbank zijn dis­cu­tabel. Bij CBB wordt nu hoger beroep ingesteld. De Rechtbank zelf geeft al aan dat via 'exceptieve toetsing' of een 'verklaring voor recht' het doel van OvRAN mogelijk beter bereikt kan worden.

Het typisch bestuursrechtelijke doolhof van niet ontvankelijkheid sluit aan bij een lange rechtshistorie. Hierdoor kan de (on)wijsheid van Nederlandse overheidsregelgeving zeer moeilijk juridisch bestreden worden als die­zelfde overheid daar niet aan wil. De voor­geschiedenis van deze casus bevestigt deze stelling. Hoogtepunt was de HR in kort geding. Via 81 RO weigerde de HR inhoudelijk in te gaan op schending van grondrechten en Euro­pese regelgeving via de VGC. De wijze waarop CBB Nivra corrigeerde met soortgelijke argumenten over niet-ontvankelijkheid, geeft enige hoop voor hoger beroep naast art. 13 EVRM. Vaste bestuursrecht­spraak bij CBB bevestigt daarnaast dat ďEen rechtsoordeel kan alleen dan afzonderlijk aangevochten worden wanneer een alternatieve rechts­bescher­mings­route on­rede­lijk bezwarend (belastend) is." Dat is het dus.

In deze uitgave:

Verzoek OvRAN niet ontvankelijk
Hoger beroep wordt ingesteld bij CBB
EU-recht schakelt nationale regels uit
Benieuwd naar de afloop?
SWA Algemeen

EU-RECHT SCHAKELT NATIONALE REGELS UIT

Uiteindelijk zal Europese jurisprudentie zeker de doorslag geven. De Rechtbank geeft geen enkele motivering om voorbij te gaan aan het volgende recente oordeel(Jonkman e.a.) van het HOf van Justitie EEG (HvJ): "In een dergelijk ge­val dient de nationale rechter elke dis­crimi­nerende nationale bepaling buiten toepassing te laten, zonder dat hij de opheffing daarvan door de wetgever heeft af te wachten. Op leden van de benadeelde groep dient hij dezelfde regeling toe te passen als op leden van de andere groep."

Dit is consistente EU jurisprudentie sinds 1990 toen het HvJ in de casus Factortame over de verplichtingen van nationale rechters bij schen­ding gemeenschapsrecht verklaarde: "The basis of such a duty lies in the nature and object of directly effective Community law rights which are intended to be fully effective throughout the EU, and where, in order to safeguard such a right, it is necessary to grant interim measures, a national court must do so."
Inmiddels heeft CBB voor de derde maal haar vonnis uitgesteld tot medio februari. Even geduld dus.

BENIEUWD NAAR DE AFLOOP?

Trouwe lezers krijgen via deze nieuwsbrief een gratis PE-cursus hoe Europese regelgeving een eigen rechtsorde schept. Daaraan is de Nederland­se rechts­orde inclusief accoun­tancy­ regelgeving ondergeschikt. Stuur deze nieuws­brief daarom door aan collega's. Die kunnen zich hier inschrijven om op de hoogte te blijven.

Het kan nog enige tijd duren maar ofwel via CBB ofwel via de Europese rechter, zullen veel collega's, liefst OvRAN-leden, nodig zijn om rechters, ambtenaren bij Minfin/NBA en veel collega's (VGC-)cursus te geven met de via deze nieuwsbrieven verworven kennis.

(Ex) leden van Nivra/NOvAA kunnen dit proces ondersteunen door zich hier online in te schrijven als OvRAN-lid (zie knop links onder).


SWA(Stichting Wakkere Accountant) is bereikbaar via
e-mail.
U kunt zich hier online inschrijven voor nieuwsbrieven van SWA/OvRAN. Stuur s.v.p. deze uitnodiging door naar andere wakkere collega's die (nog) niet geheel (meer) op de hoogte zijn.
Donaties zijn altijd welkom op rekening 58.06.53.390 bij ABN-AMRO in Woerden ten name van Stichting Wakkere Accountant. Bij voorbaat dank! Prettige Feestdagen.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik op: Verwijderen s.v.p.