Indien deze mail niet goed leesbaar is, klik hier
SWA Nieuwsbrief voor wakkere accountants
Geachte Collega ...., 4 november 2012 / SWA Nieuwsbrief 33

Gaat Eerste Kamer ruggegraat tonen?

Na de ernstige kritiek in het voorlopig verslag heeft minister de Jager nu zijn Memorie van Ant­woord van 26 pagina's ingediend. In Nederland weten nu wel dat bij officiele stukken niet zozeer telt wat wordt gezegd maar vooral wat niet wordt gezegd.

De toekomst van accountancy wordt niet bepaald door de 2 WTA amendementen over scheiding controle en advies en verplichte rou­latie. Dat wordt toch wel Europees geregeld. De huidige minister maakt wel duidelijk dat hij deze 2 amendementen zal achterhouden tot­dat dit Europees geregeld is. Speculeren over de vraag in hoeverre de VVD de nieuwe PvdA minister op dit punt kan vertrouwen, is prema­tuur. Het sterk gegroeide PvdA smaldeel in de 2e Kamer is een risicofactor gezien het recente verleden op dit punt onder leiding van Plasterk.

Wat wel en niet wordt gezegd over democratie, verenigingsdwang, checks and balances etc. bepaalt de toekomst van accountancy in Nederland en de inhoud van deze nieuwsbrief.

Belangen en democratie

Op de vraag in hoeverre het wetsvoorstel rekening houdt met belangentegenstellingen tussen verschillende groepen accountants antwoordt de aftredende minister dat "de structuur van de publiekrechtelijke beroepsor­ganisatie (PBO) zo­da­nig is opgezet dat bij de totstandkoming van de door de NBA te ontwik­kelen beroepsregels met de belangen van alle categorieën accoun­tants rekening wordt gehouden, zodat naast kwaliteit van regulering ook proportionaliteit wordt bewerkstelligd."

Mooie woorden!! Niet wordt vermeld dat in december 2006 het NBA (Nivra) bestuur zich er niet voor schaamde een leden­ver­gadering uren te schorsen om medewerkers van grote kantoren tijdig te laten stemmen voor een het bestuur welgevallige VGC en al eerder verhinderde dat gestemd zou kunnen worden over alternatieve VGC's. Om maar niet te spreken over de door het bestuur gepropageerde motie in de ledenvergadering eind 2007 die opriep tot een wetswijziging die de invloed van ‘activistische’ collega’s moet verkleinen. Via een publiciteitsoffensief werden de ‘activistische’ collega’s weggezet als 'bad guys'. Weerwoord werd verboden.

In deze uitgave:
Gaat Eerste Kamer ruggegraat tonen?
Belangen en democratie
Verenigingsdwang en art. 11 EVRM
Toekomst Accountancy!

Verenigingsdwang en art. 11 EVRM

De aftredende minister de Jager verwijst hier naar het PBO-model en stelt dat: "er bij PBO’s op grond van de materiële kenmerken van derge­lijke organisaties, sprake is van een publiek­rech­telijke organisatie. Zij zijn dan geen vere­niging meer omdat zij niet louter in belang van de leden worden opgericht, maar ook met het oog op het vervullen van een voor het openbaar belang nut­tig geachte functie. Deze materiële kenmerken ontbraken in de casus over de verplichte aanslui­ting bij een huisartsengroep (hagro), waarop de uitspraak van de afdeling rechtspraak van de Raad van State van 9-1-2008 betrekking heeft."

Hier vergeet de minister wel erg veel nuances. Kennelijk is het hem ontgaan dat de laatste regeringsverklaring de PBO-structuur wil ophef­fen. Ook is het hem kennelijk ontgaan dat de wet BIG voor medici, verenigingsdwang uitdruk­kelijk verbiedt. Zijn stelling over PBO en publiek belang bij de huisartsengroep (hagro) is wel zeer opmerkelijk want het ging in die procedure juist uitdrukkelijk over het openbaar gezondheids­belang. Gemakshalve is ook maar vergeten dat bij EHRM deze procedure loopt over dit onderwerp met nog veel meer argumenten.

Toekomst Accountancy!

Duidelijk is dat deze minister het bestaande monopoloïde sys­teem in stand wil houden waardoor accountants steeds meer "kop van jut" worden want weggezet als onfeil­ba­re "blinde vinkenzetters". Die kleren van de keizer passen niet want de werkelijkheid kent alleen vele nuances van grijs. Hopelijk houdt de 1e Kamer haar rug recht. Zo niet, dan resteren 2 opties:

• 1. EHRM doet uitspraak over enkele jaren
• 2. Voldoende accountants met een rechte rug die geen "kop van jut" willen worden, sluiten zich hier on line aan bij OvRAN. Als voorproefje werpt het Symposium Toe­komst Accountancy op maandag 12-11 een blik op die toekomst. Denk mee door u hier in te schrijven.


SWA(Stichting Wakkere Accountant) is bereikbaar via e-mail. Donaties zijn welkom op rekening 50.72.39.601 bij ABN-AMRO in Castricum ten name van OvRAN, tussenrekening SWA. Met dank!
Als u zich wilt opgeven voor deze gratis nieuwsbrief of een mailadres wijziging, klik op: hier.
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik op: Verwijderen s.v.p.
Als u zich wilt inschrijven als lid van OvRAN, klik hier.