SWA Nieuwsbrief voor wakkere accountants
Geachte Collega ..., 1 mei 2017 / SWA Nieuwsbrief

EHRM klacht indirecte verenigingsdwang

Zoals bekend is een lid van OvRAN strafrechte­lijk veroordeeld omdat hij de benamingen ac­coun­tant resp. accountantskantoor bleef gebrui­ken. In cassatie heeft de HR deze veroor­deling be­vestigt door te conclu­deren, net als CBB zon­der nadere motivatie, dat de NBA als publiek­rech­telijke vereniging krachtens de WAB: "een bij wet ingestelde beroepsorganisatie is, die is ingebed in publiekrechtelijke structuren, die administratieve, regelgevende en toe­zicht­hou­den­de bevoegdheden heeft en die doelstellingen na­streeft van algemeen belang." Het is duidelijk dat deze tekst een vrijbrief geeft voor vrijwel alle verenigingsdwang. Gelukkig is het betreffende lid bereid gevonden deze klacht in te dienen bij het EHRM in Straatsburg.

Feitelijke en rechtsgronden

Het accent bij de klacht ligt op alle punten die de HR over het hoofd wenste te zien.

Hoe kan het bestaan dat onze hoogste rechtelijke instantie de dwingende tekst uit art. 20.2 van de Universele Verklaring over de Rechten van de Mens over het hoofd ziet: "No one may be compelled to belong to an association."?

Hoe kan het bestaan dat onze hoogste rechte­lijke instantie tekst en geest van art. 11 EVRM etc. over het hoofd ziet en niet motiveert hoe dat steun zou ondervinden in de jurisprudentie?

Hoe kan het bestaan dat een professional gedwongen wordt lid van een vereniging te blijven die wordt geregeerd door zijn grootste concurrenten, grote kantoren, die de overgrote meerderheid van de leden - merendeels geen accountants - talloze regels opleggen waar ze zichzelf niet aan hoeven te houden? Etc. etc.

De tekst van de klacht omvat slechts 5 pagina's. Overtuig u dus zelf van de kracht van de aange­voerde argumenten. Het grootste risico is dat de­ze klacht zonder nadere motivatie in het ronde ar­chief verdwijnt, net als 60% van alle EHRM klachten.

Appel onrechtmatige overheidsdaad

Onder verwijzing naar voornoemde HR uitspraak wees de Rechtbank den Haag in deze uitspraak ook de civiele vordering van OvRAN af zonder veel nadere motivatie. De argumenten inzake concurrentiebeperking werden afgedaan met de mededeling dat het handelen van de NBA als ondernemersvereniging niet aan de Staat toegerekend kan worden. Dit is een evidente misvatting want het is nu eenmaal de Staat die dit handelen wettelijk faciliteert. Over de tegen­spraak tussen het Hof van Justitie EU (HvJ) en EHRM over "ondernemings­vere­ni­gin­gen" wenste deze Rechtbank geen prejudiciele vragen te stellen bij HR of HvJ. Toch is duidelijk dat als het gaat over concurrentie het HvJ terecht iede­re "onder­nemings­ver­eni­ging" zoals de NBA als ver­dacht beschouwt. Bij verenigingsdwang ech­ter neigt EHRM er toe dezelfde "on­der­nemings­ver­eniging" in beginsel als on­ver­dacht te behan­delen. Soms ten onrechte zoals de HR bij NBA.

De Memorie van Grieven volgt in Mei. Het valt niet uit te sluiten dat in appel het HOF Den Haag volgens een lange Nederlandse traditie de Rechtbank volgt, de Staat alleen goed kan doen en alle argumenten van OvRAN met dood­doe­ners pareert. Datzelfde geldt voor de civiele Kamer van de HR.

Mocht dat zo blijken, dan ligt de uiteindelijke beslissing bij EHRM die eerder oordeelde dat de HR zich moest uitspreken omdat met uitspraken van administratieve instanties zoals CBB niet alle rechtsmiddelen zijn uitgeput.

In deze uitgave:
EHRM klacht indirecte verenigingsdwang
Feitelijk en rechtsgronden
Appel onrechtmatige overheidsdaad
NBA de maat nemen
Overige Symposium onderwerpen
Toekomst Accountancy: 21-12-2017

NBA de maat nemen

Het zijn slechts enkele collega's die het aandur­ven de NBA de maat te nemen. Er is ruimschoots voldoende tegenstrijd en belangenstrijd binnen de NBA om regelgeving en toezicht aan de kaak te kunnen stellen. Het is alleen tijdrovend, vermoeiend, kost jaren, nachtrust en veel geld.

Naast het OvRAN lid, ver­ontwaar­digd dat regel­ge­ving hem dwingt zijn titel op te geven om van de NBA verlost te zijn, heeft nu een andere colle­ga, klein kantoor, geen OvRAN lid maar SWA sympathisant, succesvol verzet gepleegd tegen het toetsingsbeleid. Uit deze link blijkt dat zijn eerste toetsing resulteerde in liefst 26 aan­wij­zin­gen en 35 aanbevelingen. Ve­le ja­ren verder oor­deelde CBB dat geen enkele van die 26 aan­wij­zin­gen en 35 aanbevelingen stand hield en ver­oor­deelde de NBA tot betaling van zijn proces- en toetsingskosten.

Om te voorko­men dat de dwaasheid van al die 26 aanwijzin­gen en 35 aan­be­ve­lingen in de open­baar­heid komt, besloot de NBA vlak voor uit­spraak haar besluit in te trekken zodat CBB slechts kostenveroor­delingen kon uitspreken. Maar die dekken natuurlijk lang niet al zijn kos­ten. Vandaar dat het betreffende kantoor in­mid­dels 5 tuchtklachten heeft ingediend tegen 26 per­sonen, te weten toetsers, vak­technisch ad­vi­seur Raad voor Toezicht NBA, leden Raad voor Toezicht NBA, extern lid Commissie voor de Be­zwaarschriften van de NBA en de bestuursleden van de NBA in de periode 30 september 2014 tot en met 3 met 2016. Wij houden u op de hoogte.

Het dient het algemeen belang dat alle kleine kantoren kennis kunnen nemen van de onge­grond­heid van veel aanwijzingen en aan­be­ve­lingen. Deze kanttekeningen uit 2015 van Auxi­lium, Fiscount, Full Finance en NOvAK over toet­singen hebben kennelijk niets uitgehaald bij de NBA. Er wordt daarom naar wegen gezocht zodat alle kleine kantoren kunnen worden voorgelicht over de ongegrondheid van die aanwijzingen en aan­be­velingen. Het betref­fende kantoor wil echter anoniem blijven net als het OvRAN lid over verenigingsdwang. Beide zijn bang voor repercussies. Op het komende OvRAN Sympo­sium wordt daarvoor een oplossing gezocht.

Overige Symposium onderwerpen

Naast de laatste stand van zaken in deze beide procedures, zullen meer onderwerpen aan de orde komen. Opties zijn onder meer het afschaffen van verplichte wettelijke controles, governance NBA. Praktische thema's zouden kunnen zijn: financieringsoplossingen voor moeilijke gevallen, marketing voor uw kantoor via social media, big data voor MKB kantoren.

Toekomst Accountancy: Symposium 21-12-2017

Het is nu ruim 6 jaar geleden dat OvRAN het eer­ste symposium Toekomst Accountancy aankon­digde. Sindsdien is aandacht voor de toekomst van het beroep toegenomen evenals het aantal deelnemers.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 December 2017 vanaf 18.00 uur in Utrecht. Uw laatste kans dit jaar om 4 PE punten te verzamelen en dat ook nog voor slechts 50 Euro all in diner + drank. Thema's en sprekers garanderen spetterende en leerzame dis­cus­sies.
U kunt zich nu al hier inschrijven.


Als u zich wilt opgeven voor deze gratis nieuwsbrief of uw mailadres wilt wijzigen, klik op: hier.
Als u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p.
Als u zich wilt inschrijven als lid van OvRAN, klik hier.
I.v.m. procedurekosten zijn donaties zeer welkom op Iban NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN!
Volg OvRAN op Facebook Stuur ons een mail Schrijf U hier in als lid van OvRAN Volg OvRAN op LinkedIn