r
SWA Nieuwsbrief voor wakkere accountants
Geachte [[MN_VR:collega]] [[FAXNAME:Collega]], 17 januari 2019 / SWA Nieuwsbrief

Verslag Symposium Pluriformiteit NBA

Dit jaar handelde het OvRAN symposium over een federatief NBA Model. Ook wel aangeduid als een pluriforme organisatie of Kamer-struc­tuur. Zie hier het volledige programma en alle presentaties. Sprekers waren voor de pauze de AIB voorzitter, Jasper van Hoeven, de voorzit­ter OvRAN, Corneel Spil, samen met Prof. Bob Hoogenboom. Als praktisch thema reikte cassa­tie­advocaat Angelique Perdaems praktische hulpmiddelen aan voor succesvol verzet tegen onterecht hard fiscaal optreden. Na de pauze discussieerden Marco van der Vegte (voorzitter NBA) met Marco Moling (voorzitter Novak.

NBA 3.0 en waarom pluriformiteit

In deze AIB-presentatie zette Jasper van Hoe­ven zijn gedachten uiteen over NBA.3: "Laten zien waar je voor staat."

Van de zijde van OVRAN betoogde Corneel Spil in deze presen­tatie dat de huidige HRA regelgeving centraal geschreven met blik op grote organisaties wel erg rule based is, het werken in kleine organi­saties of zelfstandig ernstig bemoeilijkt en vaak wereld­vreemd overkomt. Het is dus nodig de hele HRA te herschrijven vanuit kleinere groepen gespeciali­seerde accountants. Aan de hand van het beginsel in art. 20.2 UVRM: “Niemand mag worden gedwongen tot een vereniging te behoren” volgde hier de conclusie dat je zonder heel goede redenen bloedgroepen binnen de NBA niet moet onderdrukken en zij binnen de NBA hun eigen regels moeten kunnen bepalen.

Vervolgens lanceerde Bob Hoogenboom uit de losse pols de "Marco" en "Wopke" scenario's. Daarmee bedoelde hij de nieuwe plannen van Marco van der Vegte, voorzitter NBA, en die van Wopke Hoekstra, minister van Financiën met de nieuwe Staatscommissie. Zijn voorkeur het plan van Marco om de NBA van onderaf te structu­reren tegenover het van boven opgelegde plan van Wopke stak hij niet onder stoelen of banken.

Tot slot werd de discussie zo levendig dat aan stemonderwerpen niet meer werd toegekomen.

Succesvol verzet bij onterecht fiscaal optreden

In deze presen­tatie illustreerde Angelique Perdaems met tal van voorbeelden hoe adviseurs zelf betrokken kunnen raken bij fiscale problemen van hun klanten. Ook al speelt de fiscus het hard tegen een adviseur, haar advies is blijf kalm er zijn kansen genoeg. De belastingdienst doet graag aan grensverkenning. Analyseer je positie, schikken kan maar bouw eerst je positie op.

Vanuit de aanwezigen werd een mogelijke oplossing aangereikt om medepleegboetes te vermijden voor adviseurs op de hoogte van onterechte 0-aangiftes BTW: onmiddellijk betalingsonmacht melden.

Ook hier werd de discussie zo levendig dat aan stemonderwerpen niet meer werd toegekomen.

Politieke ontwikkelingen

In de UK stelt de CMA wetgeving voor: "to separate audit from consulting services; measures to substantially increase the accountability of those chairing audit committees in firms, and impose a ‘joint audit’ regime".
De argumenten die de CMA gebruikt, gelden onverkort in Nederland waar de ACM niet ingrijpt.

Uit dit verslag van een Algemeen Overleg van Vaste Kamercommissie Financiën op 18 decem­ber 2018 blijkt wederom dat de BigFour alleen nog de VVD aan hun zijde hebben. De Minister wekt enige verbazing met zijn slotopmerking over de bloedgroep mkb bij NBA: "het is niet zo dat er voortdurend bij mij signalen binnenkomen dat de groep hier vergeten zou worden".

Leden van die groep, waaronder OvRAN, zouden daar natuurlijk best wat aan kunnen doen.

In deze uitgave:
Verslag Symposium Pluriformiteit NBA
NBA 3.0 en waarom pluriformiteit
Succesvol verzet bij onterecht fiscaal optreden
Politieke ontwikkelingen
Faculties en Commmunities
Juridische ontwikkelingen

Faculties en Communities

In deze presen­tatie van Marco van der Vegte werd het hoe en waarom van de nieuwe 'faculties ' en 'communities' uit de doeken gedaan. Te kort samengevat: "Van ledengroepen naar faculties" en "Van commissies naar communities".

Naar aanleiding van de inbreng voor de vuist weg van Marco Moling, kwam al snel een discussie op gang over de huidige communicatie binnen de NBA.

Vervolgens kwam de vraag op of die 'faculties ' en 'communities' hun eigen regelgeving en contributie kunnen bepalen. Uit dit blog van bestuurslid Jan Wietsma blijkt dat het nieuwe bestuur "regelgeving en verordeningen die in faculties en communities worden uitgewerkt" alleen nog toetst aan het wettelijk kader. Een grote stap in de goede richting naar een federatief NBA model. Maar niet genoeg zoals verschillende aanwezigen opmerkten.

Juridische ontwikkelingen

Cassatie: Inmiddels zijn in deze cassatieprocedure de schriftelijke toelichtingen van OvRAN en de Staat uitgebracht. Uit deze schriftelijke toelichting van OvRAN blijken meerdere interessante ontwikkelingen.

- Een daarvan is een juridische thriller voor de liefhebbers ofwel de wonderlijke wegen van mensenrechten. OvRAN heeft zich altijd verbaasd over de argumenten waarmee de strafkamer HR de klacht over art. 11 EVRM en het gedwongen lidmaatschap NBA afwees. Dat het Hof Den Haag deze argumenten overnam wekte al minder verbazing. Nu blijkt hoe dit in elkaar zat. Er is maar één in juli 2013 in het Nederlands gepubliceerd handboek over mensenrechten van Prof. Mr. Janneke Gerards. Dat handboek baseerde zich op dit EHRM arrest van de Vijfde Kamer van Januari 2011 waarin de klachten van grootgrond­be­zit­ter Hermann over het verplichte lidmaat­schap van een jagers­coo­peratie (ro 76, art 11 EVRM) niet ontvankelijk werd verklaard en de klacht over schending van eigen­doms­rechten (ro 70, art 1 Eerste Protocol) afgewe­zen. De publicatie van Gerards baseerde zich kennelijk op dit arrest. Die maakt het overheden mogelijk om via een beperkte selectie uit de ‘integratie­criteria’ in ro 64 van dit arrest Le Compte, verenigingen naar willekeur buiten het bereik van art. 11 EVRM te brengen. Het staat vast dat de Grote Kamer EHRM in dit arrest de Vijfde Kamer terugfloot inzake eigen­domsrechten (ro 93). Waarschijnlijk ook inzake art. 11 (ro. 38) gezien verwijzingen naar twee andere arresten (Chassagnou + Schneider) waar art. 11 van toepassing werd verklaard maar waar de Grote Kamer meende geen juris­dictie te hebben. In de talrijke buitenlandse literatuur komt deze optie om verenigingen naar willekeur buiten het bereik van art. 11 EVRM te brengen dan ook niet voor. Het was dus een geniale zet van de Staat om Prof. Mr. Gerards als raadsheer bij het Hof den Haag benoemd te krijgen.

- Uit de volgende aflevering van deze juridische thriller zal blijken of de AG inderdaad toelaat om onder­ne­mersvereniging zoals de NBA buiten het bereik van art. 11 EVRM te houden. Met voorbijgaan aan alle beschermingen die art. 11 EVRM wordt geacht te bieden: noodzaak, hinder, indirecte dwang, art. 9 en 10 EVRM, recht op negatieve verenigingsvrijheid.
Tuchtrecht: Inzake deze klacht van 31-10-2017 bij de Accountantskamer tegen 3 be­stuurs­leden NBA die regelgeving niet naleven, blijft het uitstelbeslissingen regenen.
Concurrentievervalsing: Inzake het voor­genomen handhavingsverzoek bij de ACM over de monopoliepositie van en concurren­tiever­valsing door Big­Four kantoren is nog geen besluit gevallen.


Als u zich wilt opgeven voor deze gratis nieuwsbrief of uw mailadres wilt wijzigen, klik op: hier.
Als u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen op dit mailadres, klik op: Verwijderen s.v.p.
Als u zich wilt inschrijven als lid van OvRAN, klik hier.
I.v.m. procedurekosten zijn donaties zeer welkom op Iban NL46ABNA0507239601 t.n.v. OvRAN!
Volg OvRAN op Facebook Stuur ons een mail Schrijf U hier in als lid van OvRAN Volg OvRAN op LinkedIn