Stop wanbeleid Raad van Toezicht PPT nu! Vorder uw toetsingsgeld terug van de NOvAA!Oproep_Terugvorderen uit 2007

Ł      Inhoudelijk failliet van de toetsingen van de Raad van Toezicht PPT.Zowel het rapport van de Luitgaarden als het rapport Verdiesen willen het bestaande systeem van toetsing wijzigen.Van de Luitgaarden stelt voor om een risico-gerichte benadering te volgen, hoofdzakelijk gebaseerd op self-assessment aangevuld met desk review en zonodig aangevuld metbezoek ter plekke (pag. 21).Verdiesen stelt dat het bestaande toetsingssysteem onvoldoende rekening houdt met de aard en omvang van een accountantskantoor en stelt een “coachende” toetsing voor in de toekomst.De WMO stelt een cliŽntgericht toetsingssysteem voor dat wil zeggen dat, net als bij Bovag , een commerciŽle afdeling bij NOvAA , klachten van cliŽnten probeert op te lossen.Als duidelijk is dat de oorzaak van de klachten bij de accountant ligt, moet uiteraard ingegrepen kunnen worden.Daarnaast stellen zowel de commissie Verdiesen, van de Luitgaarden als de WMO ingrijpende wijzigingen in de regelgeving voor omdat de bestaande regelgevingonvoldoende rekening houdt met de aard en omvang van een accountantskantoor.†† Waarom dan nog doorgaan met het bestaande toetsingssysteem op grond van diezelfde tekortschietende bestaande regelgeving?Kortom,iedere weldenkende accountant moet concluderen dat de toetsingen van hetCollege van Beroep voor het Bedrijfsleven,zo snel mogelijk beŽindigd moeten worden in afwachting van gewijzigde regelgeving en een geheel nieuw toetsingssysteem.

Ł      Juridisch failliet van de toetsingen van de Raad van Toezicht PPT.Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) heeft in een recente uitspraak (LJN: AY8684, College van Beroep voor het bedrijfsleven, AWB 05/461 d.d. 21-9-2006) beslist dat de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA geen bestuursorgaan is.Een besluit om een factuurbedrag vast te stellen bijv. dient te worden genomen door een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 van de Awb.†† Derhalve is van de Raad van Toezicht PPT onbevoegd tot het uitschrijven van facturen voor de uitvoering van de preventieve toetsingen, aldus het CBB. Ook NOvAA heeft dit bevestigd doorin de stukken bij de ledenvergadering 2007 (pag. 119) op te merken dat voor het in rekening brengen van de kosten van een toetsing geen wettelijke grondslag bestaat en een spoedige wetswijziging wordt verwacht.Een dergelijke wetswijziging is begin juli 2007 niet bij de 2e kamer ingediend.Ook de behandeling in 1e en 2e kamer zal waarschijnlijk dit jaar nog wel duren.Hoe kan NOvAA als getrouw wetsuitvoerder nog toelaten dat een juridisch non-existent orgaan als de Raad van Toezicht PPT doorgaat besluiten te nemen die geen rechtskracht kunnen hebben. †††††††

Ł      Wanbeleid van NOvAA of de Raad van Toezicht PPT?Enkele jaren nadat de Raad van Toezicht PPT in 2000 is opgericht blijken de toetsingen inhoudelijk niet te deugen en blijkt de Raad van Toezicht PPT, juridisch non-existent te zijn.Toch blijft Raad van Toezicht PPT toetsen als vanouds en factureren als vanouds.Alsof er niets is gebeurd!Alsof niet tientallen collega’s, al dan niet geforceerd door de tuchtrechter,†† de pijp aan maarten hebben moet geven uit onmachttegen dit wanbeleid.De WMO is van mening dat dit niet langer geduld kan worden. Weliswaar heeft de ledenvergadering in 2002 in goed vertrouwen ingestemd met de Verordening op de Preventieve toetsing, maar het NOvAA-Bestuur heeft het bestuur daarvan aangesteld en niet ingegrepen. Signalen werden genegeerd en gepresenteerd als afkomstig van leden die het beroep niet waardig waren.Het signaal verkondigd door de directeur van Nivra dat honderden kleinere RA-kantoren beter konden verdwijnen wegens gebrek aan kwaliteit, werd genegeerd.Toch betekende dat signaal dat ook de meeste AA-kantoren zouden moeten verdwijnen onder hetzelfde toetsingssysteem, dezelfde eisen als bij Nivra en relatief en absoluut veel meer samenstellers.En nu pas constateert NOvAA dat het toetsingsysteem moet wijzigen en de regelgeving ook.Toch gaan de toetsingen gewoon door. Toetsingen van een juridisch non-existent orgaan met regelgeving niet afgestemd op aard en omvang van accountantskantoren.Spelen hier soms commerciŽle belangen van grotere kantoren om kleinere kantoren het leven zo moeilijk mogelijk te maken?

Ł      Vragen aan de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht PPT heeft om een onderhoud verzocht inzake bovenstaande. Teneinde dat onderhoud goed voor te bereiden heeft het Bestuur van de WMO de vragen in bijgaande brief opgesteld. Daar is nooit antwoord op gekomen.

Ł      DIT WANBELEID MOET STOPPEN! Wij roepen daarom alle gedupeerde collega’s op de volgende stappen te zetten:


ř    Vraag al uw reeds betaalde toetsingsfacturen terug!Alle reeds getoetste collega’s hebben schade geleden door dit wanbeleid.Gederfde uren en gederfde levensvreugde!Toch heeft de NOvAA aangegeven alles in het werk te zullen stellen om te voorkomen dat toetsingsfacturen terugbetaald gaan worden. Als een begin van compensatie voor de schade die iedere getoetste AA onnodig heeft geleden,heeft de WMO nu een procedure ontwikkeld om de betaalde toetsingsfacturen terug te laten vorderen door een advocatenkantoor. De procedure is eenvoudig. U meldt u aan bij ikwilmijngeldterug@wakkereaccountant.nl.
We hebben drie advocatenkantoren gevraagd een offerte uit te brengen voor dit terugvorderingsprojekt. Van die drie kantoren is het kantoor van Veen Noppen & De Vries (Jansbinnensingel 24-25 6811 AL Arnhem) met de veruit meest interessante aanbieding gekomen.
Na uw aanmelding krijgt u per email instructie om de betreffende facturen, betalingsbewijzen en alle overige correspondentie te scannen en die documentatie naar dit kantoor te mailen samen met een incasso-opdracht.
Inmiddels zijn de eerste incassobrieven verzonden naar de NOvAA met het verzoek deze facturen terug te betalen. Omdat NOvAA blijft weigeren te betalen, is inmiddels een gerechtelijke incasso-procedure begonnen als proefproces. Aan dit alles zijn voor u geen kosten verbonden, de WMO betaalt alle kosten behalve de eerste 100 Euro. Indien de NOvAA uiteindelijk betaalt, trekt de WMO een no cure no pay fee van 30 % af van het factuurbedrag. Het restant wordt naar u overgemaakt. U kunt nog profiteren van deze zeer voordelige aanbieding tot het moment dat de eerste resultaten van dit incasso-project bekend zijn.

ř    Voorkom nieuwe Toetsingen van de Raad van Toezicht PPT. Het ziet er naar uit dat NOvAA het toetsingsysteem moet wijzigen. De aanbevelingen van de beide commissies Verdiesen en van de Luitgaarden kunnen door NOvAA niet eenvoudig meer terzijde worden gelegd. De WMO zal op de komende ledenvergadering dan ook voorstellen de Verordening op de Preventieve Toetsing te vervangen.Gezien het ontbreken van een wettelijke basis voor de toetsing, vroeg de NOvAA tot in 2008, voorafgaande aan de toetsing, aan ieder te toetsen kantoor om akkoord te gaan met toetsing.Daarom adviseerde de WMO alle collega’s die (her)toetsingen moeten ondergaan, niet meer akkoord te gaan met toetsing onder verwijzing naar de beslissing van CBB dat de Raad van Toezicht PPT geen rechtspersoon betreft die tot het nemen van dit soort toetsingsbesluiten bevoegd zou zijn en evenmin bevoegd is om een rekening vast te stellen.Bovendien hebben dit soort toetsingen kennelijk geen zin meer gezien de adviezen van de beide commissies.De argumenten in bijgaande concept-brief kunnen door NOvAA moeilijk worden weersprokenPas nadat de wetgever zich heeft uitgesproken dan wel de ledenvergadering de toetsingsverordening juridisch sluitend heeft gemaakt, hoeft met een toetsing te worden ingestemd.

Þ    Werk niet mee aan nieuwe toetsingen!  NOvAA heeft met succes alle aanvallen op het toetsingssysteem doorstaan. De lobby van Nivra/NOvAA heeft de politiek succesvol bewerkt zodat de wet ter zake in 2008 is aangepast. Daardoor zijn de juridische argumenten niet meer valide voor nieuwe gevallen. Het NOvAA bestuur weigerde zoals gebruikelijk alternatieve toetsingsvoorstellen op de agenda van de ledenvergadering te plaatsen.
Bij een alternatieve accountantsvereniging zijn de toetsingsvoorstellen van de WMO wel in praktijk omgezet.

 

 

Concept brief te versturen aan NOvAA voor toetsingsuitstel

 

Mijne Heren,

 

Op.. 2007 heeft de Raad van Toezicht PPT verzocht een (her) toetsing te doen plaatsvinden op ons kantoor.†† Voor de goede orde wijzen wij u er op datin LJN: AY8684, AWB 05/461 d.d. 21-9-2006, het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft beslist dat de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA geen bestuursorgaan is die dat soort besluiten kan nemen. Op grond daarvan verzoeken wij u te bevorderen dat de Raad van Toezicht PPT dit toetsingsverzoek terugneemt in afwachting van een passende juridische basis. Wij kunnen ons overigens Łberhaupt niet voorstellen dat u, als getrouw wetsuitvoerder, toelaat dat juridisch non-existente organen hun activiteiten blijven continueren.

Voor de goede orde wijzen wij u er tevens op dat zowel de commissie van de Luitgaarden als Verdiesen beide adviseren het bestaande systeem van toetsing fundamenteel te wijzigen.Beide stellen ook geheel gewijzigde regelgeving voor omdat de bestaande regelgeving onvoldoende rekening houdt met de aard en omvang van een accountantskantoor.†† Wij nemen dan ook aan dat de ledenvergadering dit jaar die adviezen gaat overnemen samen met geheel gewijzigde regelgeving.†† Ook wij zijn de mening toegedaan dat het bestaande systeem van toetsing gewijzigd moet worden omdat de bestaande regelgeving zeker geen rekening houdt met de aard en omvang van ons accountantskantoor.In afwachting van uitgewerkte voorstellen voor een nieuw toetsingssysteem en de bijbehorende regelgeving, zijn wij dan ook van mening dat onder de huidige omstandigheden de voorgestelde toetsing geen enkele zin heeft. Dat genereert alleen onnodige kosten en verlies aan productieve uren.Ook om die reden verzoeken wij u te bevorderen dat de Raad van Toezicht PPT het (her)toetsingsverzoek terugneemt.

 

Met vriendelijke groeten,

………..