Nieuwsbrief 14 aan alle leden, wat is de prijs voor eenheid binnen Nivra?

Geachte Collega,


In de ledenvergadering van 12 december 2007 heeft het Nivra-Bestuur van harte een motie omarmt die meer macht wil geven aan een nieuwe meritocratie die zich kwalitatief verheven voelt boven andere leden. Dit is het zoveelste signaal dat het Nivra-Bestuur zich weinig gelegen laat liggen aan democratie op basis van gelijkwaardigheid. Om die reden heeft het SWA-Bestuur het Nivra-Bestuur om een gesprek verzocht teneinde de eenheid te bewaren. De volgende minimale wensen zullen naar voren worden gebracht.

1. Het streven naar meritocratie vervangen door streven naar een echte democratie via zelfstandige kamers welke regelgeving en kosten bepalen.
2. De definitie van openbaar accountant in de VGC beperken tot uitsluitend leden die wettelijke controles willen doen.
3. Om efficiency-redenen output-PE toelaten en de verplichte cursussen voor iedere accountant afschaffen.
4. Toetsingen signaalgericht en coachend uitvoeren en niet gebruiken om kleinere kantoren uit de markt te dringen.
Het SWA-Bestuur gaat er van uit dat Nivra grote moeite zal hebben die wensen vrijwillig te honoreren. Nivra-leden, niet behorend tot die meritocratie, komen dan voor de vraag te staan welke prijs zij bereid zijn te betalen om de eenheid te bewaren. Kunnen kleine kantoren, actieve (post)-actieven en Finad-leden wel blijvend accepteren dat grote kantoren zich aan alle accountancy-regelgeving kunnen onttrekken terwijl juist kleine kantoren, actieve (post)-actieven en Finad-leden de volle last van vaak overbodige regelgeving moeten dragen?

Een alternatieve orde van accountants zou wel eens veruit superieur kunnen blijken. In die orde zullen alle 4 bovenstaande idealen gehonoreerd worden. Wensen van leden worden niet langer op ondemocratische wijze onderdrukt als ze strijdig blijken met de belangen van grote kantoren. Leden worden in hun beroepsuitoefening niet meer gehinderd door misplaatste regelgeving gebaseerd op foute Nivra-vertalingen van de Code of Ethics en IES7. Het bureau van die orde zal aanzienlijk efficiŽnter opereren dan het Nivra-Bureau door marktconforme salarissen, geen overhead, geen stafafdelingen, regelgeving delegeren aan kamers, web-georiŽnteerd. Bij voldoende leden beperkt dat de kosten van het Bureau naar onze mening tot 100 Euro per jaar. De opslag voor leden die kiezen voor een kamer die veel ondersteuning moet bieden, hoeft niet hoger te zijn dan 400 Euro per jaar. Mogelijk dient een aangepaste RA-titel gevonden te worden ter onderscheiding met de grotere controlerende accountantskantoren. Die zullen wel deels bij Nivra blijven.

Inmiddels hebben Tweede Kamerleden van CDA(van Vroonhoven), VVD(Teeven) en PvdA(Heerts) vragen gesteld naar aanleiding van de gang van zaken op de jongste ledenvergadering Nivra en de berichtgeving hierover in de Accountant. Ook heeft de Justitiecommissie 1e Kamer in het voorlopig verslag zeer kritische vragen gesteld naar aanleiding van het wetsontwerp Wet Tuchtrecht Accountancy. Gelukkig zijn er dus kamerleden die opkomen voor de belangen van niet-controlerende accountants. Er is ook zeer recente jurisprudentie (zie punt 79 pleitnota SWA bij Hof Amsterdam) in hoogste ressort waardoor uitoefening van een beroep niet langer via publiekrechtelijke voorschriften gekoppeld mag worden aan verenigingsdwang. Op stapel zijnde wetgeving waarin leden van publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties om opheffing van hun PBO kunnen verzoeken, schept ook een gunstig politiek klimaat. Wetswijzigingen die alternatieve accountantsverenigingen toelaten, worden nu waarschijnlijk.

Er gebeurt momenteel heel veel in het belang van kleine kantoren, actieve (post)-actieven en Finad-leden. De voorbereidingen voor een alternatieve beroepsvereniging, juridische procedures en politiek lobby-werk kosten veel geld en tijd. Het SWA-bestuur werkt om niet en moet worden ontlast. Daarom moet er meer worden uitbesteed. Sympathiserende collega's die nog niet doneerden, s.v.p. een donatie van 100 Euro (meer mag ook) overmaken naar rekeningnummer 58.06.53.390 ten name van Wakkere Accountant, 3448 JT Woerden. Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groeten,
Bestuur SWA,

Indien u van onze Internet Database verwijderd wilt worden, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.