SWA Nieuwsbrief voor wakkere accountants
Geachte Heer/Mevrouw, 16 augustus 2011 / SWA Nieuwsbrief 28

KLACHT BIJ EHRM STRAATSBURG INGEDIEND

Inmiddels is de eerder aangekondigde klacht bij het EHRM in Straatsburg ingediend door 4 leden van OvRAN en OvRAN zelf. Deze klacht gaat over twee uit­spraken van CBB. Enerzijds de rechts­overweging van CBB dat vereni­gings­dwang bij publiek­rechtelijke organisaties geoorloofd is. Anderzijds de weigering van het Minis­terie van Finan­ciŽn (Minfin) om art. 1 WRA/WAA aan te passen dat ver­enigings­dwang en verbo­den dis­crimi­natie voor­schrijft.

Dat zou de 2e keer zijn bij accountants­wet­geving dat Minfin in Straatsburg na 1986 een feitelijke nederlaag leidt. NOvAA heeft toen alle accountants die in­schrij­ving werd ge­weigerd, alsnog moeten toe­laten. Procedures in Straatsburg duren helaas meerdere jaren dus u zult nog wat geduld moeten hebben.

ADVOCAAT en INHOUD KLACHTEN

Het advocatenkantoor BŲhler vertegen­woor­digt de kla­gers. De reputatie van dit kantoor als "luis in de pels met als doel het verleggen van grenzen" past goed bij de doelstellingen van klagers.

De bekende arresten Chassagnou, Schneider en Huisarts verklaren dat de rechtsvorm publiek- of privaat­rechtelijk nauwelijks re­le­vant is bij de beoordeling of verenigingsdwang verboden in art. 11 EVRM mag worden toegepast. Dit in tegenstelling tot de conclusie van CBB. Mede daarom is meer accent gelegd op een eerder arrest Le Compte.

Dat arrest geeft 2 criteria om verenigings­dwang bij publiek­rechtelijke organisaties te toetsen. Enerzijds een 'hinder'­criterium, ander­zijds een 'integratie'­criterium. Dat Nivra/­NOvAA en Minfin andere accoun­tants­vere­nigingen 'hinderen', moge duidelijk zijn. Nu tuchtrecht, wettelijke controle, opleidingseisen buiten Nivra/NOvAA zijn geplaatst, is ook geen sprake meer 'integratie in de structuren van de staat' of bijzondere bevoegdheden die een gewone civiele vereniging niet heeft.

NOODZAAK VOOR VERENIGINGSDWANG?

De enige uitzondering op art. 11 EVRM is verenigings­dwang noodzakelijk in een demo­cra­tische samen­leving in het belang van de natio­nale veiligheid, de openbare veiligheid, het voor­komen van wan­or­delijkheden en strafbare fei­ten, voor de be­scher­ming van de gezondheid of de goede zeden of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. Accountants horen daar typisch niet bij.

Ten overvloede heeft de klacht gewezen op art. 14 lid 5 wet BIG bij medici dat verenigings­dwang expliciet ver­biedt. Dat voorbeeld bewijst dat er er geen en­kele noodzaak is voor verenigings­dwang bij accoun­tants. De NBA zou zich, net als de KNMG, heel goed kunnen ontwikkelen tot een federatie van zelfstandige kamers voor accountancy specialisten.

In deze uitgave:

Klacht bij EHRM in Straatsburg ingediend
Advocaat en inhoud klachten
Noodzaak voor verenigingsdwang?
Parlementaire behandeling wanneer?
Over schapen en rechte ruggen

PARLEMENTAIRE BEHANDELING

De parlementaire behandeling van het wetsontwerp NBA laat ondertussen alsmaar op zich wachten. Het advies van de Raad van State (RvS) blijkt strikt vertrouwelijk en geheim. Het zou overigens wel opmerkelijk zijn als de advies-afdeling van de RvS ineens afwijkt van haar afdeling rechtspraak. Die bevestigde recent Chassagnou in Huisarts en stelde dat het begrip "vereniging" een autonome betekenis toekomt, waarbij de aanduiding in het nationale recht van beperkte waarde is en slechts een vertrekpunt voor de beoordeling vormt."

Eerder oordeelde Minfin zelf al: "Principieel wenst het kabinet geen ongeclausuleerde wette­lijke monopolies voor groepen van beroeps­beoefenaren, zeker niet daar waar op grond van een wettelijke norm anderen buiten die groep ook aan de gestelde norm voldoen. (Antwoord Minister op Advies Raad van State 29658 Nr. 4)"
Toch weet je maar nooit. Het netwerk van grote kantoren reikt ver, zeker nu het nog recent versterkt is met een voormalig regeringsleider en een minister van FinanciŽn.

Voor de zekerheid hebben de klagers daarom andere rechters gevraagd bij CBB voor de komende 2 uitspraken inzake art. 28 WTA en art. 1 WRA/WAA.

OVER SCHAPEN en RECHTE RUGGEN

Nivra doet regelmatig van zich spreken over de verwachtingskloof. Die is inderdaad groot geworden in de ogen van het publiek en de politiek. Een belangrijke oorzaak is echter Nivra zelf dat ongevraagd continu probeert verwachtingen te verhogen en meehelpt de regelgeving bijna onnavolgbaar ingewikkeld te maken. Op een enkele uitzondering spreekt bijna niemand tegen en de enkele serieuze tegenspreker krijgt onmiddelijk een publicitair offensief of andere middelen tegengeworpen.

In een federatie zouden meerdere stemmen (tegen)spreken en publiek en politiek zou dan eerder beseffen dat accountants ook maar mensen zijn en accountancyregels mensenwerk. Het is opmerkelijk dat een rechte rug het typische kenmerk van een accountant hoort te zijn en toch zoveel accountants als schapen Nivra ook namens hen laat spreken zonder serieus weerwoord.

Alle Nivra en NOvAA accountants met een rechte rug nodigen we daarom uit een donatie te storten op 58.06.53.390 bij ABN-AMRO in Woerden ten name van Stichting Wakkere Ac­coun­tant. Zo kunnen we de kostbare procedures en acties finan­cie­ren nodig om te komen tot een federatief model accountantswetgeving.


SWA(Stichting Wakkere Accountant) is bereikbaar via
e-mail.
U kunt zich hier online inschrijven voor nieuwsbrieven van SWA/OvRAN. Stuur s.v.p. deze uitnodiging door naar andere wakkere collega's die (nog) niet geheel (meer) op de hoogte zijn.
Donaties zijn altijd welkom op rekening 58.06.53.390 bij ABN-AMRO in Woerden ten name van Stichting Wakkere Accountant. Bij voorbaat dank!
Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik op: Verwijderen s.v.p.