Nieuwsbrief 7 aan Collega ..., kerngroeplid of symphatisant van een pluriform en democratisch Nivra.

Geachte Collega,

 

Het is u bekend dat de kort geding rechter in zijn vonnis d.d 5 juli het volgende vastlegde. "Zoals ook ter zitting besproken staat het [eiser] vanzelfsprekend wel vrij om -“ samen met tenminste 40 andere leden -“ de mogelijke invoering bij verordening van het recht van initiatief als agendapunt op de volgende vergadering te laten behandelen." De SWA heeft inmiddels om schriftelijke opheldering van Nivra gevraagd over deze passage. Uit het antwoord zult u begrijpen dat het Nivra-Bestuur geschrokken is van zoveel democratie uit de mond van haar voorzitter. Met de rechtlijnigheid die een bestuursdicatuur beter past, stelt Nivra nu: "Leden hebben niet het recht om voorstellen voor verordeningen ter vaststelling in de ledenvergadering voor te leggen." Om daar aan toe te voegen: "Als een motie wordt aangenomen maakt dit voor het bestuur een wens van de vergadering duidelijk. Het bestuur kan vervolgens besluiten wat het met die wens moet doen."

Deze uitlatingen van Nivra zijn strijdig met gedane toezeggingen en de beginselen van democratie binnen Nivra. Er zijn slechts hooguit enkele duizenden collega's als wettelijk controleur bij de AFM ingeschreven. Daarom is het ook strijdig met de pluriformiteitsgedachte dat die kleine minderheid via de oververtegenwoordiging van grote kantoren in het Nivra-Bestuur haar wil kan blijven opleggen aan de 14.000 collega's die ver staan van het openbaar beroep. In de komende ledenvergadering zullen wij dat verschil in opvatting gaan uittesten. De SWA doet een beroep op uw medewerking om in de komende ledenvergadering een stemmeerderheid voor democratie en pluriformiteit te verkrijgen.

Het volgende ambitieuze actieprogramma in het najaar is daarvoor ontwikkeld.

 • Stemmenwerving

  Begin september is nieuwsbrief 8 aan alle leden voorzien. Via een ledenenquête zal de optimale combinatie van mogelijke onderwerpen worden bepaald waardoor genoeg leden bereid zijn op de ledenvergadering zelf te komen stemmen dan wel een volmacht te geven. De uiteindelijke combinatie van onderwerpen zullen worden ingediend via een motie met een opdracht aan het bestuur tot onvoorwaardelijke uitvoering (incl. evt. plaatsing in de staatscourant). Gedacht wordt aan de volgende onderwerpen:

  1. Initiatiefrecht: Ongestraft ruim 40 leden verhinderen agendapunten in stemming te brengen, moties en 0-amendementen niet in stemming brengen en de wil van de meerderheid van de ledenvergadering naast zich neer leggen, passen niet in een democratisch Nivra.

  2. Amendement op de VGC: beperking definitie "openbaar accountant" in de VGC tot AFM-ingeschreven leden: hierdoor wordt een eind gemaakt aan de situatie dat alle actieve collega's niet in loondienst en interne en overheidsacountants, op volstrekt onduidelijke criteria "openbaar accountant" kunnen worden met alle gevolgen.

  3. Contributie: Aanzienlijk contributieverlaging voor alle leden te financieren door de actiteiten van Nivra te beperken tot het bijhouden van het register en daarnaast alleen activiteiten waar een vakgroep expliciet mee instemt of waarvoor leden bereid zijn per afname te betalen.

  4. Kamerstructuur: De huidige vakgroepen moeten alle baten en bevoegdheden over hun eigen leden krijgen. Wanneer meer dan xxx leden daartoe schriftelijk verzoeken, moeten nieuwe vakgroepen opgericht kunnen worden.

  5. Verordening Permanente Educatie : naast het huidige puntentelsysteem dient output-PE toegelaten te worden. Dat sluit beter aan bij de zeer gevarieerde PE-behoeftes.

  6. Kwaliteitstoetsing: De AFM heeft de kwaliteitstoetsing van alle wettelijke controleurs overgenomen. Ook staat vast dat Ifac alle managementaccountants vrijstelt van RAC/COS + Toetsing! CTK kan dus beter worden opgeheven en de klachtencommissie WTRA functioneren als een coachend en clientgerichte toetsingssysteem bij signalen.

  7. Big Four Bestuursleden: Door deze te vervangen met drie Finad-leden representeert het Nivra-Bestuur eindelijk de samenstelling van haar leden.

  De meeste van die onderwerpen zullen nog nader in detail moeten worden uitgewerkt. De resultaten van die enquête, de uitgewerkte concept-moties en de vergadertactieken zullen worden voorgelegd aan een kerngroepvergadering van zaterdag 6 oktober in IJsselstein. U kunt lid worden van de kerngroep door u in te schrijven op ons inschrijfformulier. Na die besluitvorming volgt een uitgewerkte nieuwsbrief aan alle leden. Daarin zal de enquête-uitslag en de gedetailleerde uitwerking van de moties zijn opgenomen. Via een definitieve enquête kan vervolgens onze inzet ter vergadering definitief worden bepaald. Om tactische redenen kan het misschien beter zijn sommige onderwerpen te laten vallen. Het is een gegeven dat belanghebbenden bij de bestaande situatie bij Nivra, veel stemmen kunnen en zullen mobiliseren op de komende "bijzondere" ledenvergadering. Onze symphatisanten betalen liever enkele honderden Euro's per jaar meer dan enkele uren te investeren in verandering bij Nivra. Wanneer meer symphatisanten als volmachtnemer naar de vergadering waren gekomen, hadden we bijna iedere stemming glansrijk gewonnen. Nu het gaat om uw democratische grondrechten, zult u hopelijk zelf naar naar deze "bijzondere" ledenvergadering willen komen.

 • Vakgroepen

  De huidige vakgroepbesturen hebben statutair nauwelijks mogelijkheden zelf te bepalen wat goed voor hun leden is of bestuursleden democratisch te laten benoemen. Nivra moet voor iedere benoeming zelfs toestemming geven.

  1. Bij Finad is een dergelijke democratische benoemingsprocedure wel toegezegd maar nog niet waargemaakt. Bij Finad loopt een oproep voor kandidaten voor bestuurs- en commissieleden. Mocht u daarvoor interesse hebben, meldt u dan daarvoor aan bij L. Geusebroek. Als een van onze symphatisanten zich aanmeldt, kan hij op onze actieve support bij verkiezing rekenen. Daadwerkelijke steun van Finad voor onze doelstellingen hebben we tot nu toe gemist.

  2. Ook onder de leden van de vakgroep Intac en Ovac zoeken we actieve symphatisanten. Enerzijds zijn er nog twee bestuursvacatures SWA voor interne- en overheidsaccountants. Anderzijds zoeken we kandidaten die de mening van hun vakgroepbestuur kunnen beïnvloeden. Het is moeilijk te bevatten dat vertegenwoordigers van interne- en overheidsaccountants in de laatste vergadering via dooddoeners hun oude felbevochten GBR-vrijstelling onder art. 2, lid 3 en 4 hebben prijsgegeven. Ook zij kunnen daardoor tegen wil en dank "openbaar accountant" worden met alle gevolgen. Mocht u interesse hebben meldt u zich dan aan bij ons Secretariaat.

  3. Voor de groep "samenstellers" zonder eigen vakgroep zullen we binnenkort onze tweede nieuwsbrief uitgeven met mededelingen hoe alle reeds betaalde toetsingsgelden teruggevraagd kunnen worden of verrekend met de contributie op gromd van recente jurisprudentie. Sommigen van hen blijken in de hoogste contributie-categorie te blijven zitten, terwijl ze feitelijk al lang geen openbaar accountant meer zijn. Het betreffende verzoek moet Nivra voor 1 september bereiken.

 • Politiek

  In de huidige wetgeving is nimmer voorzien dat een overgrote meerderheid van de leden hun RA-titel als opleidingstitel beschouwen. We willen daarom proberen dat feit bij het Ministerie en Parlement onder de aandacht te brengen. De bedoeling is bij de behandeling van het nieuwe tuchtrecht het zover te krijgen dat de RA-titel wordt ontkoppeld van de verplichte Nivra-inschrijving. Mocht u politieke contacten hebben laat dat dan s.v.p. weten aan Arie de Graaf (vice)-voorzitter van de SWA en WMO. Die zal u vertrouwelijk informeren over de status van dit lobby-project en daarbij uw concrete medewerking vragen.

 • Rechter

  Mede gezien het teleurstellende antwoord van Nivra over de details van het recht van initiatief, hebben wij inmiddels besloten appel in te stellen tegen het vonnis van de kort geding rechter. Via een meerderheid op de komende ledenvergadering zal het recht van initiatief nu wel lukken. Dat neemt niet weg dat het beter is een helder vonnis te hebben dat het uitsluitend de ledenvergadering als 'hoogste orgaan' binnen Nivra is die beslist hoe het recht van initiatief te effectueren, ook zonder medewerking van het Nivra-Bestuur. Daarnaast heeft de rechter, evenals veel RA-collega's, nog onvoldoende begrepen dat de VGC strijdig is met de 8e Europese Richtlijn en haar opvolgers. Daardoor hebben grotere accountantskantoren de mogelijkheid enerzijds onwerkbare regelgeving op te leggen aan kleinere collega's en tegelijkertijd zich zelf daaraan geheel te kunnen onttrekken. Het is denkbaar dat er een langdurige bodemprocedure gestart moet worden als dit punt aan de kort geding rechter niet duidelijk is te maken.

   

  Bovenstaande maakt het belang van een gestructureerde oppositie binnen Nivra wel duidelijk. Een democratisch grondrecht van de leden kan binnenkort hersteld worden mits nog veel meer collega's zich bewuster worden van het feit dat het Nivra-Bestuur dit recht miskent. Daarom vragen wij opnieuw al onze symphatiserende collega's een donatie van 100 Euro (meer mag ook) over te maken naar rekeningnummer 58.06.53.390 ten name van Wakkere Accountant, 3448 JT Woerden. Bij voorbaat dank!


  Met vriendelijke groeten,

  Bestuur SWA,

  Indien u van onze Internet Database verwijderd wilt worden, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.