Nieuwsbrief 8 aan alle Registeraccountants, verondersteld voorstanders van een pluriform en democratisch Nivra.

Geachte Collega,

 

Uit het antwoord van Nivra op een verzoek tot opheldering van de SWA over de toezeggingen van de voorzitter van Nivra tijdens de zitting in kort geding, zult u begrijpen dat het Nivra-Bestuur geschrokken is van zoveel democratie. Met de rechtlijnigheid die een bestuursdictatuur beter past, stelt Nivra nu: "Leden hebben niet het recht om voorstellen voor verordeningen ter vaststelling in de ledenvergadering voor te leggen." Om daar aan toe te voegen: "Als een motie wordt aangenomen maakt dit voor het bestuur een wens van de vergadering duidelijk. Het bestuur kan vervolgens besluiten wat het met die wens moet doen." Dit bevestigt het beeld dat Nivra zich ontwikkelt tot een bestuursdictatuur die zich niet bekommert om gedane toezeggingen en de beginselen van democratie. Daarom is inmiddels appel aangetekend tegen het vonnis van de voorzieningenrechter. De ontwerpers van de Wet op de Registeraccountants waren immers al van mening: "De eerste en voornaamste waarborg voor een juiste taakvervulling van het lichaam is gelegen in de democratische structuur welke het volgens het ontwerp zal hebben. Aan de gezamenlijke leden wordt de hoogste macht toegekend.

 

Die 'hoogste macht' wordt nu systematisch gemuilkorfd door het Nivra-Bestuur met juridische woordspelletjes. Een kleine minderheid van AFM-ingeschreven kantoren kan niet via de oververtegenwoordiging van grote kantoren in het Nivra-Bestuur haar wil blijvend opleggen aan de 14.000 collega's die ver staan van het openbaar beroep. In de komende "bijzondere" ledenvergadering zal de SWA de krachten gaan uittesten. Via een enquêteformulier doen wij een beroep op uw medewerking om een stemmeerderheid voor democratie en pluriformiteit te verkrijgen.

Help mee een stemmeerderheid voor democratie en pluriformiteit te krijgen!

Op het enquêteformulier kunt u zelf de optimale combinatie van onderwerpen bepalen waarvoor u bereid bent op de komende ledenvergadering zelf te komen stemmen dan wel een volmacht te geven. De via uw medewerking bepaalde optimale combinatie van agendapunten zullen worden ingediend via moties met een opdracht aan het bestuur tot onvoorwaardelijke uitvoering (incl. evt. plaatsing in de staatscourant). U kunt uw stem uitbrengen voor de volgende onderwerpen:

  1. Initiatiefrecht: Voorkomt dat het Nivra-Bestuur blijvend kan verhinderen dat ruim 40 leden conform de Wet op de Registeraccountants agendapunten in stemming brengen en ook verhindert dat leden moties en 0-amendementen in stemming brengen. Het kan niet zo zijn dat het Nivra-bestuur de wil van de meerderheid van de ledenvergadering naast zich neer legt. Dergelijk gedrag past niet in een democratisch Nivra.

  2. Amendement op de VGC: Beperkt de definitie van "openbaar accountant" in de VGC tot AFM-ingeschreven leden + de kantoren welke deze status willen nastreven. Hierdoor wordt een eind gemaakt aan de situatie dat alle actieve collega's niet in loondienst naast interne- en overheidsaccountants, op volstrekt onduidelijke criteria "openbaar accountant" kunnen worden met alle gevolgen. Samenstellers etc. komen dan in groep C van de VGC.

  3. Kamerstructuur: Laat vakgroepen zoveel mogelijk bevoegdheden, baten en lasten inzake hun eigen leden krijgen. Wanneer meer dan xxx leden daartoe schriftelijk verzoeken, moeten nieuwe vakgroepen opgericht kunnen worden.

  4. Contributie: Verlaag de contributie voor alle leden die hun RA-titel vooral zien als opleidingstitel. Dat kan gefinancierd worden door de activiteiten van het Bureau te beperken tot het bijhouden van het register en daarnaast alleen activiteiten waar een vakgroep expliciet mee instemt of waarvoor leden bereid zijn per afname te betalen.

  5. Permanente Educatie: Laat naast het huidige puntentelsysteem ook output-PE toe. Dat systeem sluit beter aan bij de individuele, tijdsgebonden en zeer gevarieerde PE-behoeftes en legt de nadruk waar het hoort: eigen verantwoordelijkheid.

  6. Kwaliteitstoetsing: De AFM heeft de kwaliteitstoetsing van alle wettelijke controleurs overgenomen. De beide commissies samenstelpraktijk hebben geen spaan heel gelaten van het bestaande toetsingssysteem. Ook staat vast dat Ifac alle managementaccountants vrijstelt van RAC/COS + Toetsing! CTK kan dus beter worden opgeheven en de klachtencommissie WTRA functioneren als een nieuw coachend en cliëntgericht toetsingssysteem bij signalen.

  7. Big Four Bestuursleden: Vervang drie van hen door drie Finad-leden waardoor het Nivra-Bestuur eindelijk de samenstelling van haar ledenbestand representeert.

In de enquête-uitslag zullen de stemmen van hen die toezeggen op de komende ledenvergadering te komen stemmen, zwaarder wegen. De resultaten van die enquête, de uitgewerkte concept-moties en de vergadertactieken zullen worden voorgelegd aan een kerngroepvergadering van zaterdag 6 oktober in IJsselstein. U kunt lid worden van de kerngroep via het enquêteformulier of via ons inschrijfformulier. Na die besluitvorming volgt een uitgewerkte nieuwsbrief aan alle leden. Daarin zal de enquête-uitslag en de eindversie van de moties zijn opgenomen. Vervolgens moeten de agendapunten definitief worden bepaald. Om tactische redenen kan het misschien beter zijn sommige onderwerpen te laten vallen.

 

Het is een gegeven dat belanghebbenden bij de bestaande situatie bij Nivra, veel stemmen kunnen en zullen mobiliseren op de komende "bijzondere" ledenvergadering. Onze symphatisanten betalen liever enkele honderden Euro's per jaar meer dan enkele uren te investeren in verandering bij Nivra. Wanneer meer symphatisanten als volmachtnemer naar de vergadering waren gekomen, hadden we bijna iedere stemming glansrijk gewonnen. Nu het gaat om uw democratische grondrechten, zult u hopelijk zelf naar naar deze "bijzondere" ledenvergadering willen komen. Wij rekenen daarom ook op de stemmen van medewerkers bij grote kantoren. Statistisch gezien is de kans immers groot dat ze hun carrière buiten het openbaar beroep voortzetten.

 

Ook via het Haagse ambtelijke en politieke circuit probeert de SWA samen met de WMO om de RA/AA-titel ontkoppeld te krijgen van Nivra/NOvAA. Mocht u nuttige politieke contacten hebben, meldt dat s.v.p. aan ons secretariaat. I.v.m. onze kosten vragen wij al onze symphatiserende collega's (er zijn er veel die nog niet doneerden) een donatie van 100 Euro (meer mag ook) over te maken naar rekeningnummer 58.06.53.390 ten name van Wakkere Accountant, 3448 JT Woerden. Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groeten,

Bestuur SWA,

Indien u van onze Internet Database verwijderd wilt worden, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.