Meldt hier uw uw stem aan voor democratie en vernieuwing bij Nivra!
 • Via een online enquete zijn de essentiŽle agendapunten voor democratie en vernieuwing bij Nivra bepaald.
 • Een oproep voor een 'bijzondere' ledenvergadering met deze essentiŽle agendapunten met ruim 40 ondertekenaars, is verzonden.
 • De gewone ledenvergadering is aangekondigd voor woensdag 12-12-07, Schouwburg Almere, Esplanade 10 te Almere, aanvang 13.30 uur.
 • Onderstaande agendapunten staan allemaal op de agenda. Nivra wil zich echter nog niet uitspreken of waar over gestemd kan worden.
 • Kom dus in meerderheid stemmen afdwingen. Het gaat tenslotte om democratie binnen Nivra en over uw democratische grondrechten.
 • Maak ook een eind aan de onzekerheid over uw beroepsstatus en de voor iedereen verplichte of zinloze cusussen die onnodig veel tijd en geld kosten.
 • Het is dus van groot belang dat u zelf komt stemmen en u daarvoor ook bij Nivra aanmeldt. Het kost wel wat tijd als u zelf komt maar dat is eenmalig.
 • Als u echt zelf niet kunt komen geef dan een volmacht af; roep ook collega's op te komen stemmen en hier hun stem aan te melden.
 • U voorkomt daardoor dat veel volmachten voor democratie en vernieuwing verloren gaan zoals bij de laatste vergaderingen.
 • DEMOCRATIE
  1. Motierecht: Verhinderen dat moties en 0-amendementen van leden in stemming worden gebracht, de wil van de meerderheid van de ledenvergadering niet willen toetsen, passen niet in een democratisch Nivra. Lezing van de 'Bedenking tegen de ontwerp-Verordening Ledenvergadering', maakt vooral duidelijk dat de rechten van leden verder worden beknopt. Deze "Bedenking" moet Nivra ter kennis brengen aan alle leden. Deze motie over het motie-recht stelt daarentegen dat ieder lid dat de moeite neemt naar de ledenvergadering te komen, het recht heeft om schriftelijk een motie in te dienen waarover stemming aangevraagd kan worden. Indien aangenomen mag van het Nivra-Bestuur verwacht worden dat de motie binnen een redelijke termijn wordt uitgevoerd.
  2. Initiatiefrecht: De bestuurs-verplichting een ontwerp-verordening in de staatscourant te plaatsen, blijft Nivra proberen om te vormen tot een exclusief bestuurs-prerogatief onder uitsluiting van de rechten van de ledenvergadering als hoogste orgaan. Nivra verhindert konsekwent de voorstellen tot (wijziging van) verordeningen door ruim 40 leden conform de Wet op de Registeraccountants aangedragen, in stemming te brengen. Deze motie over het recht van initiatief stelt daarom dat van het Nivra-Bestuur verwacht mag worden amendement-voorstellen op bestaande verordeningen, moties, voorstel-besluiten of verordeningsvoorstellen, voorzover schriftelijk als agendapunt ingediend door en voorzien van de handtekeningen van tenminste 40 leden en door de ledenvergadering aangenomen, binnen een redelijke termijn uit te voeren.
  3. Kamerstructuur: De huidige vakgroepen hebben onvoldoende bevoegheden om de belangen van hun leden afdoende te behartigen. Regelgeving, belangenbehartiging, contributies etc. zijn daardoor onvoldoende afgestemd op de belangen van specifieke leden-groeperingen. Deze motie over de kamerstructuur stelt daarom voor aan deze ongewenste situatie een eind te maken en het bestuur op te dragen conforme verordeningsvoorstellen te ontwikkelen ter goedkeuring op de komende ledenvergadering. Leden moeten daarin zelf kunnen kiezen of ze zich bij een vakgroep willen aansluiten en zo ja bij welke. Leden die hun RA-titel vooral als opleidingstitel beschouwen en gepensioneerden, zullen zich nergens aansluiten en daarom het laagste contributieniveau krijgen afgestemd op de minimale kerntaken Nivra zoals het bijhouden van het register. Een motie contributieverlaging is daarom niet meer opgenomen.
  VERNIEUWING
  2. Duidelijke VGC: Bij de voor iedereen verplichte VGC-cursus, wordt niet geleerd wat u gratis kunt leren uit de laatste processtukken HOF en uit wat deugt er niet aan de VGC en wat Nivra hardnekkig blijft ontkennen: de VGC is ondeugdelijk tot stand gekomen, veroorzaakt concurrentievervalsing, verboden discriminatie en rechtsonzekerheid, de netwerkdefinitie accountantsorganisatie is strijdig met de 8e Europese Richtlijn. Dit is niet allemaal in een keer op te lossen. Deze motie inzake de VGC draagt daarom het bestuur van Nivra alleen op om een heel klein amendement op de VGC te implementeren. Dit beperkt de definitie van "openbaar accountant" in de VGC tot AFM-ingeschreven leden + de kantoren welke deze status willen nastreven. Hierdoor wordt een eind gemaakt aan de situatie dat alle actieve collega's niet in loondienst en soms ook interne- en overheidsaccountants, op volstrekt onduidelijke criteria "openbaar accountant" kunnen worden met alle gevolgen. Samenstellers, interim-managars etc. komen dan in groep C van de VGC.
  5. Kwaliteitstoetsing: De AFM heeft de kwaliteitstoetsing van alle wettelijke controleurs overgenomen. De beide commissies samenstelpraktijk hebben geen spaan heel gelaten van het bestaande toetsingssysteem. Ook staat vast dat Ifac alle managementaccountants vrijstelt van RAC/COS + Toetsing! Deze motie inzake de kwaliteitstoetsing heft daarom het CTK op en draagt het bestuur op om het verplicht op te richten klachteninstituut WTRA een commerciŽle neventaak te geven: klachten voorkomen en zonodig daarvoor toetsen bij signalen!
  6. Permanente Educatie: Output-PE sluit beter aan bij individuele, tijdsgebonden en zeer gevarieerde PE-behoeftes en legt de nadruk waar het hoort: eigen verantwoordelijkheid. Deze motie inzake PE laat daarom naast het huidige puntentelsysteem ook output-PE toe. De verplichte cursussen voor iedereen worden afgeschaft. Het puntentelsysteem wordt verlicht in overeenstemming met de Ifac-eisen.
  7. Big Four Bestuursleden: Big Four Bestuursleden: Een democratisch samengesteld bestuur zou er naar moeten streven de samenstelling van het ledenbestand zo goed mogelijk af te spiegelen. Het nu door Nivra voorgestelde extra Finad-bestuurslid doet aan dat uitgangspunt geen recht. Deze motie inzake de Big Four verzoekt daarom het Nivra-Bestuur haar samenstelling zo spoedig mogelijk in overeenstemming te brengen met de samenstelling van het huidige ledenbestand. Aan deze motie is de vertrouwenskwestie verbonden. Nivra heeft inmiddels aangegeven het overwicht van de Big-Four te willen handhaven. Daarom zijn inmiddels door bijna 100 leden 10 kandidaat bestuursleden Nivra voorgedragen die het Nivra-Bestuur in proporties willen krijgen met alle belangengroeperingen.
  Aanmelding ledenvergadering woensdag 12-12-07 Schouwburg Almere, Esplanade 10 te Almere, aanvang 13.30 uur.
  a. Wanneer meer symphatisanten als volmachtnemer naar de vergadering waren gekomen, had de oppositie bijna iedere stemming glansrijk gewonnen. Nu het gaat om uw democratische grondrechten, zult u hopelijk zelf naar naar deze "bijzondere" ledenvergadering willen komen. Komt u zelf op de ledenvergadering stemmen voor de bovenvermelde agendapunten? Indien ja, het vakje rechts aanvinken s.v.p: Ja=Aanvinken
  b. Als u zelf op de ledenvergadering komt stemmen, wilt u dan ook drie volmachtstemmen meenemen? Indien ja, vakje rechts aanvinken s.v.p: Ja=Aanvinken
  c. Als u niet zelf kunt/wilt komen stemmen, bent u dan bereid voor de hierboven door u aangevinkte vakken een stemvolmacht af te geven? Ja=Aanvinken
  VOORNAAM.............: ACHTERNAAM...........: AANHEF:
  E-MAIL ADRES.........: BEDRIJFSNAAM.........:
  STRAAT/POSTBUS.......: POSTCODE.............: STAD:
  SCHRIJF MIJ IN: Hier kunt u ook kiezen om stemgerechtigd lid te worden van de kerngroep SWA, gratis alle nieuwsbrieven van de SWA te ontvangen of alleen symphatisant te worden. Voor eind november zult u van de SWA een oproep ontvangen om te komen stemmen of om een stemvolmacht af te geven. In beide gevallen met de bijbehorende instructies, formulieren en namen. U moet daarnaast zelf t.z.t uw aanmelding of volmacht ook bij Nivra laten registeren. Terug naar Hoofdpagina