Nieuwsbrief 9 aan alle collega's, uw stem s.v.p. voor democratie en vernieuwing van Nivra!

Geachte Collega,

 

De resultaten van onze online enquête over de optimale combinatie van agendapunten voor democratie en vernieuwing bij Nivra zijn duidelijk. Daarom is in de kerngroepvergadering SWA van 6 oktober besloten een nieuwe oproep voor een 'bijzondere' ledenvergadering te versturen. De vereiste 40 handtekeningen zijn inmiddels ruimschoots binnen. Gevraagd is om deze 'bijzondere' ledenvergadering te laten samenvallen met de gewone ledenvergadering van woensdag 12 december 2007 in Hotel Theater Figi, Het Rond 2 te Zeist. Aanvang: 13.30 uur. Reserveer deze datum alvast in uw agenda. Het is niet zeker of Nivra met dit verzoek instemt en heeft maximaal een maand de tijd om daarover te beslissen. Wij houden u op de hoogte. De gevraagde agendapunten zijn samen te vatten in twee kernpunten: democratie en vernieuwing.

Democratie binnen Nivra

De ontwerpers van de Wet op de Registeraccountants waren al van mening dat: "Aan de gezamenlijke leden wordt de hoogste macht toegekend. Door een historisch gegroeid overwicht van grote kantoren in het bestuur van Nivra, zijn veel leden nu van mening dat hun stem niet meer wordt gehoord. Het veelgeprezen "due process" bij Nivra wekt de schijn er toe te dienen contraire opinies onder de mat te vegen. Juridische steekspelletjes samen met een ingehuurde notaris, verhinderen dat moties en amendementen om dit proces te corrigeren uit het besluitvormingsproces worden gehouden. De volgende agendapunten moeten de democratie bij Nivra terugbrengen:

 • Recht van Motie: Nauwkeurige lezing van de nieuwe ontwerp-verordening ledenvergadering 2008, maakt vooral duidelijk dat de rechten van leden verder worden beknopt. Deze motie over het motie-recht stelt daarom dat ieder lid dat de moeite neemt naar de ledenvergadering te komen, het recht heeft om schriftelijk een motie in te dienen waarover stemming aangevraagd kan worden. Indien aangenomen mag van het Nivra-Bestuur verwacht worden dat de motie binnen een redelijke termijn wordt uitgevoerd.

 • Recht van Initiatief: De bestuurs-verplichting een ontwerp-verordening in de staatscourant te plaatsen, blijft Nivra proberen om te vormen tot een exclusief bestuurs-prerogatief onder uitsluiting van de ledenvergadering. Deze motie over het recht van initiatief stelt daarom dat van het Nivra-Bestuur verwacht mag worden amendement-voorstellen op bestaande verordeningen, moties, voorstel-besluiten of verordeningsvoorstellen, voorzover schriftelijk als agendapunt ingediend door en voorzien van de handtekeningen van tenminste 40 leden en door de ledenvergadering aangenomen, binnen een redelijke termijn uit te voeren.

 • Kamerstructuur: De huidige vakgroepen hebben onvoldoende bevoegheden om de belangen van hun leden afdoende te behartigen. Regelgeving, belangenbehartiging, contributies etc. zijn daardoor onvoldoende afgestemd op de belangen van specifieke leden-groeperingen. Deze motie over de kamerstructuur stelt daarom voor aan deze ongewenste situatie een eind te maken en het bestuur op te dragen conforme verordeningsvoorstellen te ontwikkelen ter goedkeuring op de komende ledenvergadering. Leden moeten zelf kunnen kiezen of ze zich bij een vakgroep willen aansluiten en zo ja bij welke. Leden die hun RA-titel vooral als opleidingstitel beschouwen en gepensioneerden, zullen zich nergens aansluiten en daarom het laagste contributieniveau krijgen afgestemd op de minimale kerntaken Nivra zoals het bijhouden van het register. Een motie contributieverlaging is daarom niet meer opgenomen.

  Vernieuwing binnen Nivra

 • Amendement op de VGC: Bij de voor iedereen verplichte VGC-cursus, wordt niet geleerd wat u gratis kunt leren uit de laatste processtukken HOF en wat Nivra hardnekkig blijft ontkennen: de VGC is ondeugdelijk tot stand gekomen, veroorzaakt concurrentievervalsing, verboden discriminatie en rechtsonzekerheid, de netwerkdefinitie accountantsorganisatie is strijdig met de 8e Europese Richtlijn. Dit is niet allemaal in een keer op te lossen. Deze motie inzake de VGC draagt daarom het bestuur van Nivra alleen op om een heel klein amendement op de VGC te implementeren. Dit beperkt de definitie van "openbaar accountant" in de VGC tot AFM-ingeschreven leden + de kantoren welke deze status willen nastreven. Hierdoor wordt een eind gemaakt aan de situatie dat alle actieve collega's niet in loondienst en soms ook interne- en overheidsaccountants, op volstrekt onduidelijke criteria "openbaar accountant" kunnen worden met alle gevolgen. Samenstellers, interim-managars etc. komen dan in groep C van de VGC.

 • Permanente Educatie: Output-PE sluit beter aan bij individuele, tijdsgebonden en zeer gevarieerde PE-behoeftes en legt de nadruk waar het hoort: eigen verantwoordelijkheid. Deze motie inzake PE laat daarom naast het huidige puntentelsysteem ook output-PE toe. De verplichte cursussen voor iedereen worden afgeschaft. Het puntentelsysteem wordt verlicht in overeenstemming met de Ifac-eisen.

 • Kwaliteitstoetsing: De AFM heeft de kwaliteitstoetsing van alle wettelijke controleurs overgenomen. De beide commissies samenstelpraktijk hebben geen spaan heel gelaten van het bestaande toetsingssysteem. Ook staat vast dat Ifac alle managementaccountants vrijstelt van RAC/COS + Toetsing! Deze motie inzake de kwaliteitstoetsing heft daarom het CTK op en draagt het bestuur op om het verplicht op te richten klachteninstituut WTRA een commerciële neventaak te geven: klachten voorkomen en zonodig daarvoor toetsen bij signalen!

 • Big Four Bestuursleden: Een democratisch samengesteld bestuur zou er naar moeten streven de samenstelling van het ledenbestand zo goed mogelijk af te spiegelen. Het nu door Nivra voorgestelde extra Finad-bestuurslid doet aan dat uitgangspunt geen recht. Deze motie inzake de Big Four verzoekt daarom het Nivra-Bestuur haar samenstelling zo spoedig mogelijk in overeenstemming te brengen met de samenstelling van het huidige ledenbestand.

  Aan de laatste motie wordt in ieder geval de vertrouwenskwestie verbonden. Als leden van het Nivra-Bestuur de motie(s) naast zich neerleggen of alleen in beraad willen nemen zoals min of meer al is aangegeven, moet het aantal bestuursleden worden uitgebreid met het aantal nodig om democratie en vernieuwing bij Nivra te bewerkstelligen. Daartoe zullen binnenkort door meer dan 25 leden kandidaat-bestuursleden worden voorgedragen. Wij zoeken ook nog een SWA-bestuurskandidaat om de interne accountants en een SWA-bestuurskandidaat om de overheidsaccountants beter te representeren. Als u daar ook bij wilt zijn of nadere informatie wenst, is een simpel antwoord op deze mail voldoende.

  Laat uw stem woensdag 12 december 2007 niet verloren gaan!

  Het is nog niet mogelijk u nu al bij Nivra aan te melden voor de ledenvergadering. Via ons online aanmeldingsformulier kunt u wel alvast opgeven zelf naar de ledenvergadering van 12 december te komen en stemvolmachten mee te nemen of alleen een stemvolmacht af te geven. Bedenk bij dit laatste dat wanneer meer symphatisanten als volmachtnemer naar de laatste ledenvergaderingen waren gekomen, de oppositie bijna iedere stemming glansrijk had gewonnen. Nu het gaat om uw democratische grondrechten en relatief grote jaarlijkse tijd- en kostenbesparingen, zult u hopelijk zelf naar naar deze "bijzondere" ledenvergadering willen komen. Als u het stemformulier invult, krijgt u t.z.t vanzelf emails met de benodigde instructie, formulieren en de namen van volmachtnemers en volmachtgevers. Wij rekenen daarom ook op de stemmen van medewerkers bij grote kantoren. Statistisch gezien is de kans immers groot dat ze hun carrière buiten het openbaar beroep voortzetten.

   

  I.v.m. hoge juridische en communicatiekosten vragen wij al onze symphatiserende collega's (er zijn er veel die nog niet doneerden) een donatie van 100 Euro (meer mag ook) over te maken naar rekeningnummer 58.06.53.390 ten name van Wakkere Accountant, 3448 JT Woerden. Bij voorbaat dank!

  Met vriendelijke groeten,

  Bestuur SWA,

  Indien u van onze Internet Database verwijderd wilt worden, hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.